Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vady a poruchy staveb – rizikový faktor ve stavebnictví

Sanace betonu a železobetonu je nepochybně obor s dobrou perspektivou. Důvodů pro toto tvrzení je víc. Zmiňme se o dvou, které si začínáme nebo budeme uvědomovat stále naléhavěji.

Prvním aspektem je globální hysterie týkající se problematiky klimatických změn. Komentovat spory o podíl lidské činnosti na registrovaných trendech je zbytečné. Evropská unie, jejímiž jsme členy, však uchopila toto téma jako zásadní a transformovala ho do byrokratických direktiv.

Emisní povolenky

Výsledkem jsou tzv. emisní povolenky. Současně pro následující období Česká republika a zejména české cementářství obdrželo výrazně méně emisních povolenek než odpovídá jeho stávající produkci. Současně nelze prakticky žádným technicky dostupným opatřením při výrobě cementu emise výrazněji snížit.

V případě cementu je „přitěžující” i okolnost, že již při rozkladu vápence dochází k primárnímu uvolňování značného množství oxidu uhličitého, který je pak následně sekundárně doplňován oxidem uhličitým, který vzniká při spalovacím procesu.

Pokud tato strategie zůstane zachována, stane se cement, zejména cement portlandský, výrazně dražším materiálem než odpovídá stávající úrovni. Jeden z důvodů, proč železobetonové konstrukce spíše opravovat a prodlužovat jejich životnost, nikoliv řešit situaci automaticky snesením konstrukce staré a náhradou konstrukcí novou.

Sanace betonu a železobetonu

Druhým aspektem, který bude vést k poptávce po sanaci betonu a železobetonu i staveb obecně, je klesající dostupnost kvalifikovaných pracovníků prakticky všech profesí v českém stavebnictví.

Nechci poukazovat na zánik řady učebních oborů, nebo na personálně mizivé obsazení učňovského školství. Kvalita personálu na všech úrovních bude tedy pro stavební firmy do budoucna významným limitujícím faktorem, a to nejen z hlediska kapacitního, ale především s ohledem na výrazně stoupající riziko vad, které s tím přímo souvisí.

Zatímco budoucímu zdražování cementu se nelze vyhnout žádnou firemní strategií, v případě snížení rizika vad a poruch je situace příznivější. Není nic jednoduššího než poučit se z cizích chyb a nezdarů a minimalizovat tak riziko, že stejných chyb se dopustím sám.

Kvalifikační kurzy

V kontextu výše uvedeného proto Sdružení pro sanace betonových konstrukcí ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze pořádá již více než 15 let kvalifikační kurzy zaměřené na sanace betonu a železobetonu a na problematiku vad a poruch staveb. Za dobu konání kurzů absolvovalo tento vzdělávací program několik tisíc inženýrů a techniků, ale i stavebních dělníků.

Kurzy zprostředkují unikátní poznatky a konkrétní zkušenosti odborníků jak z vysokých škol, tak ze stavební praxe. Obsah přednášek je jednotlivými autory průběžně doplňován, Kurzy se tak stávají unikátním zdrojem informací v oblastech, ke kterým neexistuje standardní odborná literatura. Kurzy jsou současně akreditovány Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a všichni úspěšní absolventi obdrží osvědčení o jejich absolvování a které je ceněným kvalifikačním dokladem.

Autor: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Foto: