Vysoké nároky na izolaci šikmých střech vyžadují nová řešení

Nároky na úroveň tepelné izolace staveb se neustále zvyšují. Rozhodujícím faktorem již nejsou samotné legislativní požadavky, ale snaha o dosažení co největších úspor nákladů na vytápění stavebních objektů, a v poslední době také nákladů na klimatizaci v letním období.

Zvyšuje se podíl nízkoenergetických domů, to je staveb s výrazně nižší spotřebou tepla na vytápění, než je předepsané současnou legislativou. Za nízkoenergetický dům je přitom považován objekt se spotřebou tepla na vytápění přibližně 50 kWh/(m2.rok).

Spotřeba tepla u staveb s běžnou tepelnou izolací je přitom asi dvojnásobná a u nezateplených staveb je ještě výrazně vyšší. Pro dosažení žádoucích tepelně technických vlastností šikmých střech současných staveb již zpravidla nestačí samotné zvětšování tlouštěk klasických izolačních materiálů při použití tradiční skladby střešní konstrukce, ale je nutné hledat nová konstrukční řešení bez tepelných mostů a s minimálními nároky na zmenšení vnitřního prostoru podkroví.

Izolační systém BACHL tecta-PUR

Systémy pro izolaci šikmých střech řady BACHL tecta-PUR využívají jako tepelně izolační materiál pěnový polyuretan, který má mimořádné izolační schopnosti. Například desky systému BACHL tecta-PUR 024 mají výpočtovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti pouze 0,024 W/(m.K). U tohoto systému postačí pro dosažení požadované hodnoty tepelného odporu tloušťka polyuretanu 100 mm místo 160 mm klasické izolace, například pěnového polystyrenu a pro dosažení hodnoty doporučené pro nízkoenergetické domy tloušťka polyuretanu 160 mm místo 250 mm klasické izolace.

Další předností systému BACHL tecta-PUR je volba umístění tepelné izolace v rámci konstrukce šikmé střechy. Izolace je umístěna nad krokvemi, což přináší řadu výhod. Vytvoří se celistvá izolace bez tepelných mostů, celá nosná konstrukce krovu je tepelně izolována a nedochází k jejímu poškozování vlivem teplotních změn, prodlouží se její životnost a je možné ji navrhovat úsporněji. Vnitřní prostor podkroví není kvůli tepelné izolaci zmenšován, naopak se uvolní prostor mezi krokvemi a interiér tak může získat atraktivní a stále žádanější přírodní vzhled.

Postup pokládky

Izolační systém BACHL tecta-PUR bývá nejčastěji pokládán na celoplošný dřevěný záklop. Nejprve se položí podkladová parotěsná fólie BACHL tecta-fol. Na okapovou hranu se upevní zarážecí dřevěný hranol nebo zajišťovací klíny v tloušťce izolační vrstvy. Při pokládce jednotlivých desek o rozměru 2500 × 1250 mm se postupuje od okapové hrany směrem k hřebenu střechy s vystřídáním svislých spár. Spojení mezi jednotlivými deskami na pero a drážku zamezuje vzniku tepelných mostů. Horní strana izolačních desek je opatřena ochrannou difuzní fólií se samolepicími přesahy, která plní funkci pojistné hydroizolační vrstvy.

Izolace BACHL tecta-PUR je umístěna nad krokvemi

Jednotlivé desky se připevňují přes střešní kontralatě pomocí speciálních systémových šroubů, které jsou přes tepelnou izolaci přišroubovány až do krokví. Kolmo na kontralatě se připevňují střešní latě, na které se pokládá střešní krytina.

Horní strana izolačních desek je opatřena ochrannou difuzní fólií se samolepicími přesahy, která plní funkci pojistné hydroizolační vrstvy

Individuální řešení pro každou střechu

Systémová řada BACHL tecta-PUR nabízí osm základních typů produktů s cílem poskytnout projektantům a stavebníkům možnost výběru optimální varianty pro každou šikmou střechu.

Nejčastěji používaný typ je již zmiňovaný BACHL tecta-PUR 024, který nachází uplatnění u mnoha novostaveb i při rekonstrukcích.

Další typ označený BACHL tecta-PUR FSB má na horní straně dílců nakašírovánu vrstvu OSB desky a umožňuje pokládku střešní krytiny z přírodní břidlice nebo cementovláknitých šablon bez nutnosti užití latí a kontralatí.

Systém BACHL tecta-PUR FSB byl například použit při rekonstrukci střechy historické budovy Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze.

Systém BACHL tecta-PUR FSB byl použit při rekonstrukci střechy historické budovy Schwarzenberského paláce
Detail rekonstruované střechy

Varianta BACHL tecta-PUR DUO se součinitelem prostupu tepla nižším než 0,09 W/(m2.K) pak představuje při celkové tloušťce izolační vrstvy 280 mm ojedinělý prvek využitelný při výstavbě energeticky úsporných domů se spotřebou energie na vytápění nižší než 15 kWh/(m2.rok), označovaných jako tzv. pasivní domy.

Varianta BACHL tecta-PUR DUO je vhodná při výstavbě energeticky úsporných domů

V rámci systému je dodáváno také příslušenství, které tvoří podkladová fólie BACHL tecta-fol, speciální šrouby, těsnící a lepící pásky a samolepící hydroizolační pásy pro přelepení hřebenů a úžlabí. K dokonalému utěsnění všech konstrukčních nerovností může být použita polyuretanová pěna.

Firma BACHL poskytuje projektantům a prováděcím firmám rozsáhlý technický servis, který zahrnuje poskytnutí kompletních projekčních podkladů a montážních pokynů, spolupráci při výběru optimální varianty a řešení konstrukčních detailů, výpočet spotřeby materiálu a technické poradenství přímo na stavbách.

Autor: Ing. Zdeněk Janík
Foto: Archiv firmy