Výstavba technologického centra firmy Philips v Hranicích

V Hranicích na Moravě byla zahájena výstavba továrny na televizní obrazovky Philips. Jedná se o největší zahraniční investici v České republice. V soutěži na zhotovitele této významné stavby vyhrál a uspěl závod IPS 07. V první etapě se realizují tři haly, z nichž dvě jsou výrobní a jedna je skladová. Výstavba byla zahájena v srpnu 2000 a plánované ukončení 1. etapy bylo stanoveno na březen 2001. Všechny tři objekty jsou řešeny tak, aby bylo možné v dalších etapách výstavby plynule pokračovat v rozšiřování závodu a aby nebyl porušen architektonický záměr celku. Přitom všechny objekty musí působit celistvě a funkčně po ukončení jednotlivých etap. Zastavěná půdorysná plocha 1. etapy výstavby továrny je 43 500 m2. Obestavěný prostor objektů je cca 675 000 m3. S ohledem na krátké termíny výstavby byl zvolen prefabrikovaný systém realizace všech tří hal. Železobetonová konstrukce skeletů představuje objem cca 22 500 m3. Tak velký objem prefabrikovaných skeletových a deskových prvků v průběhu několika týdnů muselo vyrobit několik vybraných výrobců prefabrikátů, splňujících kvalitativní, termínová a technologická kriteria. Na objektech, především u střešních konstrukcí, bylo zpracováno cca 1 100 tun ocelových konstrukcí.

Všechny haly jsou založeny na pilotách. Podle geologie podloží a zatížení objektů mají železobetonové piloty průměr 600, 900 a 1200 mm. Svislé i vodorovné konstrukce jsou převážně smontovány ze železobetonového skeletu. Menší výrobní hala Large má rozměr 348,4×28,5 m v modulové síti pro 1. podlaží 10,5 + 9 + 9 m a v modulové síti pro 2. podlaží 10,5 + 18 m s podélným členěním 6 m. Výšky pracovních podlah jsou v úrovni ± 0 m a + 8,0 m, v části mezi halami jsou mezipatra v úrovních + 4,0 m a + 12,0 m. Celková výška haly je 17,0 m.

Největší výrobní hala, tzv. Jumbo má rozměr 402,5×52,5 m v modulové síti pro 1. podlaží 5×10,5 m a pro druhé podlaží 2×21 m + 10,5 m s podélným členěním v modulu 6,0 m. Výšky pracovních podlah jsou stejné jako u haly Large.

Třetí halou je hala skladu, která má rozměr 111×108 m s rozpony lodí 4×21 m + 9 m + 18 m, podélně s rozpony 9×12 m. Lodě, přiléhající k výrobním halám, jsou rozděleny mezistropem v úrovni + 5 m. Stropy haly skladu jsou z  předpjatých železobetonových panelů s nadbetonávkou 100 mm z betonu B30. Vazníky a krokve jsou také ze železobetonových dílců.

V současné době je dokončena hrubá stavba všech tří hal včetně zateplení stropů a jejich hydroizolace a opláštění obvodových stěn kovovými sendvičovými panely s tepelnou izolací z polyuretanové pěny.

Konstrukce stropu obou výrobních hal, které jsou v úrovních +4 m, +8 m a +12 m, byly s ohledem na požadované termíny montáže a kompletace poprvé v ČR realizovány s použitím filigránových desek s prostorovou výztuží s ochrannou známkou MONTAQUICK. Tato prostorová výztuž je speciální v tom, že má v horní části žebříčku přivařen profil »C«, který se při výrobě filigránového prvku vyplní betonem. Tímto uspořádáním a provedením se značně zvýší tuhost deskového prefabrikátu, který se při betonáži spraženého stropu do rozpětí 6 m nemusí zajišťovat podpůrnými konstrukcemi – je samonosný. To umožní montáž a betonáž stropů v několika úrovních nad sebou s následným značným zkrácením termínů a s vyloučením realizace pracných a nákladných podpůrných konstrukcí. Nové filigránové dílce, které vyrábí Prefa IPS a.s., se realizují v tloušťkách 50 mm až 120 mm. Šířky dílců lze volit podle tvaru a velikosti objektu až do rozměru 2 400 mm. Čela prefabrikátů je možno upravit zalomením, vybráním nebo zakřivením. Pro každý strop je nutno provést individuální statické posouzení s navržením umístění speciální prostorové výztuže MONTAQUICK v jednotlivých prvcích. Současně se zpracuje konkrétní montážní plán, který obsahuje m.j. všechny důležité pokyny pro montáž, zejména polohu jednotlivých panelů, čísla pozic panelů, výztuž ve spárách apod. Filigránové desky s výztuží MONTAQUICK se do konstrukce na místo uložení ukládají nejvýhodněji přímo z korby nákladního automobilu bez meziskládky. Pro uložení při montáži musí být spodní strana prvku s vloženou síťovou armaturou delší než horní část s profily »C«. Čtyři úchytné body na každé filigránové desce jsou v každém případě dostatečné pro montáž. Hloubka uložení filigránových desek se speciální prostorovou výztuží MONTAQUICK je minimálně 35 mm. Úložná plocha musí být čistá a hladká. Při větší hloubce uložení než 40 mm se desky ukládají na lože cementové malty. Při konstrukci spojité desky se musí dodržovat vzdálenost pro uložení mezi dvěma filigránovými deskami minimálně 35 mm, aby mohl beton dobře zatéct do prostoru mezi oběma deskami. Prostupy v deskách je možno navrhovat libovolně, pokud konstrukce staticky vyhoví. Dílce odpovídají technickým předpisům a specifikacím, především pak STO č. 07-9227. Dne 16. 10. 2000 byl autorizovanou osobou č. 204 TZÚS vydán certifikát na tyto filigránové stropní desky pro spřažené stropní konstrukce. Během dvou měsíců bylo na stavbu Philips Hranice dodáno 2 500 ks těchto filigránových desek o rozměrech 5,2×2,4 m. Nový typ filigránových desek umožňující rychlou montáž v několika horizontálních úrovních nad sebou, nalezne jistě své uplatnění při realizaci dalších bytových, občanských a průmyslových staveb.

Další specialitou stavby Philips Hranice je opláštění, které je provedeno ze sendvičových panelů a parapetních betonových panelů. Ve fasádě mezi oběma halami jsou umístěna okna a v mezipatrech žaluzie. U odvrácených fasád výrobních hal nebudou žádná okna ani parapetní panely, protože se uvažuje s rozšířením těchto hal v další etapě, čímž se tyto stěny stanou stěnami vnitřními. S ohledem na čistý provoz v halách je požadována vzduchotěsnost pláště hal max. 0,2 m3hod.-1m1. Pro splnění tohoto požadavku bylo navrženo speciální těsnění spár mezi panely a to zatmelením silikonovým tmelem s následným přelepením hliníkovou fólií a zakrytím plechovou MEGA lištou.

Stavba závodu Philips, která má mimořádné objemy stavebních prací, požadavky na vysokou kvalitu a krátké termíny realizace, vede techniky a projektanty k řešení doposud neaplikovaných technologických postupů a výrobě prefabrikátů, které budou s výhodou využity i na dalších stavbách. Realizující středisko velmi dobře plní náročné úkoly stanovené investorem, které systematicky krok za krokem vedou stavební práce a jejich koordinace ke splnění podmínek kvality, termínů a bezpečnosti práce. První den měsíce prosince 2000 byl na stavbě továrny Philips v Hranicích slavnostní den – byla ukončena hrubá stavba tří hal. Během této slavnostní události byl veřejně vyhlášen vítěz další etapy výstavby, kterým se stal opět IPS a.s., odštěpný závod 07 z Třince. K získání zakázky v hodnotě 1,5 miliard Kč jistě přispěla i skutečnost, že termín realizace hrubé stavby byl zkrácen o téměř 3 měsíce. Tímto dnem byla slavnostně zahájena další etapa výstavby největšího technologického centra na výrobu obrazovek ve střední Evropě.
Autor: Ing. Bohdan Víra
Foto: Archiv firmy