Vzduchová mezera v systému tepelné izolace DURLIN Klima – vlastnosti

DURLIN Klima je systém vnější tepelné izolace s tzv. teplou odvětrávanou mezerou, který umožňuje bez rizika vzniku vlhkostních poruch řešit vnější tepelnou izolaci staveb. Zároveň umožní vysychání zemní, zabudované nebo provozní vlhkosti. V tomto příspěvku jsou podrobně popsány vlastnosti tohoto systému tepelné izolace i větrané mezery.

Princip systému a také jeho odlišnost od jiných systémů vnější tepelné izolace staveb spočívá v umístění tenké odvětrávané mezery mezi vnitřní nosnou zdí a tepelně - izolačními deskami z expandovaného polystyrénu (EPS). Proudění vzduchu je velmi pomalé, aby byly minimální ztráty tepla, které uniká s vystupujícím teplejším vzduchem.

I pomalé proudění vzduchu ale umožňuje dostatečný odvod vodní páry převyšující množství, které proniká difúzí do konstrukce z interiéru. Podpůrným mechanismem, který zajišťuje únik vlhkosti z konstrukce, je difúze vodní páry mezerou do venkovního prostředí. Třetí mechanismus, který podporuje odvod vlhkosti z konstrukce, plyne z fyzikální podstaty molekul vodní páry. Ty jsou ve srovnání s molekulami vzduchu (kyslíku O2 a dusíku N2) lehké a stoupají spontánně vzhůru, kde unikají horním výdechem ven.

Teplá vzduchová mezera mezi nosnou zdí a izolačními deskami s EPS umožní odvést nejen „provozní” vodní páru vstupující z vnitřku do konstrukce ještě dřív, než stačí někde zkondenzovat, ale navíc dokáže účinně odvádět i zemní nebo zabudovanou vlhkost v zimě a po oteplení.

V dalším textu se budeme podrobněji věnovat vlastnostem vzduchové mezery v systému tepelné izolace DURLIN Klima (v dalším textu také D-K), které mají vliv na tepelné ztráty a vysoušecí účinky. V nezbytné míře a pro přiblížení fyzikálních principů a jejich důsledků, o které se opírá argumentace ve prospěch systému D-K, budou přitom použity matematické nástroje.

Tepelné ztráty prouděním v mezeře

Pro použití tepelně izolačního systému s odvětrávanou mezerou v teplé oblasti mezi nosnou zdí a vnější tepelnou izolací je klíčová otázka tepelných ztrát, které unikají s proudícím vzduchem ven. Proudí-li v mezeře o světlosti w vzduch o hustotě ρ rychlostí v, potom vytéká horním průduchem tok vzduchu:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006

který je vyjádřen v kg·s-1·m-1, tedy v kg vzduchu za vteřinu na jeden metr šířky celého odvětrávaného sloupce. Na jeden m2 odvětrávané plochy to představuje

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006

kde h je výška odvětrávaného sloupce zdiva mezi dolním nádechem a horním výdechem. Předpokládejme, že do větrané mezery vstupuje vzduch o venkovní teplotě text a vystupuje horním průduchem ohřátý na teplotu tm, kterou zatím neznáme. Známe-li specifické teplo vzduchu c, je výkon q, který uniká prouděním vzduchu v mezeře, dán výrazem:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(1)

Vzniká otázka, jaká je vlastně teplota v mezeře tm. Kdyby v mezeře neproudil vzduch a tloušťka mezery by se blížila nule, w → 0, potom by pro teplotu tm platilo

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(2)

kde tint je vnitřní teplota, R1 je tepelný odpor zdiva a R2 je tepelný odpor izolace. Protože mezerou prouděním uniká tepelný tok q, platí, že tepelný tok procházející vnitřní zdí je roven součtu tepelného toku, který prochází izolací, a toku tepla, unikajícího mezerou:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006

Odtud po dosazení z (1) a s uvážením (2) vyjádříme po algebraické úpravě střední teplotu v mezeře tm:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(3)

kde R' = R1R2/(R1 + R2). Ihned je vidět, že když se zvětší rychlost proudění v mezeře nebo se zvětší tloušťka mezery, jmenovatel vzroste a teplota tm v mezeře se sníží. Pro malé rychlosti proudění a malé světlosti mezery roste jmenovatel díky konstantnímu sčítanci 1 pomalu a stejně pomalu tedy klesá střední teplota v mezeře tm. Vliv proudění vzduchu v mezeře na její střední teplotu ukazuje tab. 1.

Rychlost proudění vzduchu v mezeře

Pro navrhování může mít význam odhad rychlosti proudění vzduchu v mezeře v závislosti na její tloušťce. V případě laminárního proudění lze obdobně, jako byl kdysi odvozen školní vzorec pro proudění v trubici kruhového průřezu (na základě Hagenova-Poiseuilleova zákona, viz např. [1]), odvodit pro rychlost laminárního proudění v mezeře vztah1

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(4)

kde ρ(text) resp. ρ(tm) je hustota vzduchu při teplotě text, resp tm, η je dynamická viskozita a g = 9,81 ms-2 je gravitační zrychlení. Konstanta 4,59·10-3 kg/(m3·K) je součinitel teplotní objemové rozpínavosti vzduchu při normálním tlaku. Pro tloušťku mezery w = 0,02 m, hustotu vzduchu 1,37 kgm-3 resp 1,29 kgm-3 a pro dynamickou viskozitu vzduchu η = 16,6 10-6 Nsm-2 vychází v = 0,83 m/s (podobně pro hypotetickou mezeru tloušťky 5 mm je v = 0,052 m/s).

Laminární proudění v mezeře je ideální případ. V praxi se udává spíše horní mez, kterou rychlost spontánního proudění v mezeře nepřekročí. Pro praxi z toho plyne závěr, že zpomalování rychlosti proudění vzduchu v mezeře vhodným nastavením její světlosti bude těžko realizovatelné. Rychlost laminárního proudění 1 cm/s totiž odpovídá tloušťce mezery 2,3 mm, což je mimo praktickou proveditelnost. Jako rozumnější se spíše jeví částečné uzavření dolního nádechu nebo horního výdechu.

Vysoušecí účinek mezery

Odvod vodní páry z mezery se děje jak unášením vodní páry s proudícím vzduchem, tak i difúzí vodní páry ve vzduchové mezeře ve směru k hornímu výdechu i k dolnímu nádechu.

Vysoušení proudícím vzduchem

Vstupuje-li do mezery spodním nádechem studený vzduch, ohřeje se zde a může pak vstřebat a odnést mnohem více vodní páry, než kdyby byl studený. Vyplývá to ze skutečnosti, že s teplotou vzduchu rychle - exponenciálně - roste tlak syté vodní páry (více o tom v [2]).

Vzroste-li v mezeře teplota vzduchu z teploty text na teplotu tm, potom takto ohřátý vzduch může pojmout a z mezery odvést až toto množství m vodní páry:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(5)

Ve vztahu (5) je R = 8314 J·K-1·kmol-1 plynová konstanta, ps je tlak syté páry při teplotě tm, pext je tlak páry venku a Tm = tm + 273,15 je termodynamická teplota v mezeře. Množství odváděné páry je opět přepočteno na jeden m2 odvětrávané plochy v mezeře. Příklady difúzních toků, které při zvolených podmínkách (uvnitř: tint = 21 °C, rhint = 50 %, venku: text = -15 °C, rhext = 80 %) prostupují zevnitř do mezery, a množství vodní páry, které ještě může odnést vzduch proudící v mezeře, je také patrný z tab. 1.

Difúzní vysoušení

Mezera mezi zdí a vnější tepelnou izolací plní kromě odvětrávání také funkci jakéhosi difúzního ventilu. V dalším textu ukážeme, že má schopnost odvádět vlhkost, i kdyby v mezeře vůbec neproudil vzduch. Difúze v mezeře - jako snaha po vyrovnání koncentrace vodní páry v jejích různých místech - probíhá ve směru nahoru i dolů.

Nekonečně malý difúzní tok dΦ, který zevnitř doputuje do mezery zdivem o ploše dz (tzn. skrze „obdélník” zdiva o vodorovné šířce s a svislé, nekonečně malé výšce dz), snížený o nekonečně malý tok, který ze stejného elementu izolace difunduje ven, je roven:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(6)

Ve vztahu (6) je δ součinitel difúze vodní páry ve vzduchu, který obecně závisí na teplotě, pint a pext je tlak vodní páry uvnitř, resp. venku, p je tlak vodní páry v mezeře, který zatím neznáme a který závisí na výšce z v mezeře, d1 resp. d2 je tloušťka zdi resp. tloušťka izolace EPS a konečně μ1 a μ2 je faktor difúzního odporu zdiva resp. izolace. Integrací (6) od horizontály v úrovni spodního nádechu k hornímu nádechu dostaneme celkový difúzní tok, který mezera musí odvést. Ptejme se, jak je velký tento tok a může-li být odveden vertikální difúzí skrze vzduchovou mezeru, tj. bez proudění vzduchu.

Změna tlaku vodní páry při změně vertikální souřadnice z je podle definice přímo úměrná rovna hustotě toku vodní páry v daném místě, Φ(z)/(s·w), změně dz a nepřímo úměrná součiniteli difúze δ vodní páry ve vzduchu:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(7)

Derivací rovnice (7) a dosazením do ní z rovnice (6) dostaneme

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006(8)

což je lineární í diferenciální rovnice s konstantními součiniteli 2. řádu, v níž konstantní parametry d1,2 a P jsou:

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006

a

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006

Řešení p(z) této rovnice (profil tlakového pole vodní páry v mezeře od poloviny její výšky k hornímu, resp. dolnímu výdechu resp. nádechu) pro okrajové podmínky dp/dz(0)= 0, p(l/2) = pext a pro podmínku kontinuity

má tvar: omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006

omlouváme se, vztah je uveden jen v tištěném časopise 10/2006
(9)

kde

a

Integrací rovnice (6) pak pro tok vodní páry, která proniká do mezery vnitřní zdí o ploše s·z (kde s je šířka odvětrávané mezery a z její výška měřená od středu výšky) a která difunduje mezerou ven (nedifunduje ven izolací), vychází vztah:

(10)

Zajímá nás také celkový difúzní tok vodní páry, který z vnitřní stany vstupuje do konstrukce a ten přímo plyne z rovnice (6) nebo z (10):

(11)

Krátce se zmíníme ještě o dalším mechanismu, který také ovlivňuje rychlost transportu vodní páry v mezeře.

Gravitační transport vodní páry

Voda v plynném skupenství (vodní pára) má ze všech atmosférických plynů nejmenší a nejlehčí molekuly, pokud neuvažujeme stopové prvky vodík a hélium. Molekuly H2O tedy spontánně stoupají vzhůru, jak lze u lehkých molekul čekat. Malá molekula plynné vody může také postupovat vzduchem snadněji, než molekula kyslíku a dusíku. To plyne nejen z malých rozměrů molekul H2O, ale i z toho, že se tyto lehké molekuly pohybují rychleji než těžké (O2 a N2). V rovnovážných podmínkách mají totiž všechny molekuly obsažené ve vzduchu stejnou střední pohybovou energii Ekin = konst. = 1/2 mv2 = 3/2 kT (v je rychlost molekuly, m její hmotnost, k = 1,38·10-23 J/K je Boltzmannova konstanta, T je termodynamická teplota); protože hmotnost molekuly vodní páry v relativních molekulových hmotnostních jednotkách je 18, pohybuje se tato molekula 1,33 krát rychleji než molekula kyslíku O2 (rel. hmotnost 32) a 1,25 krát rychleji než molekula dusíku N2 (rel. hmotnost 28).

Výše uvedené úvahy, poněkud odtažitá matematika a z ní plynoucí vzorce (1), (3), (4), (5), (9), (10), (11) jsou nezbytné pro kvantitativní početní odhad bilance tepelných a vlhkostních toků konstrukcí, tepelných ztrát a zkondenzované vlhkosti. Přejděme k rozboru výsledků.

Rozbor výsledků

Předpoklady

Pokud nebude uvedeno jinak, budeme mít na mysli, že vnitřní teplota je 21 °C, vnější -15 °C a odpovídající relativní vlhkost uvnitř rhint = 60 %, resp. rhext =80 %. Dále budeme mít na mysli, že systém D-K je aplikován na pórovitém lehčeném zdivu tloušťky d1 = 300 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ1 = 0,11 W/(m·K) a faktorem difúzního odporu μ1 = 7,5; dále že je navržena mezera tloušťky w a za ní je tepelná izolace z expandovaného polystyrénu tloušťky d2 = 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ2 = 0,035 W/(m·K) a faktorem difúzního odporu μ2 = 20. Dále se předpokládá výška odvětrané mezery h = 3 m. Tyto podmínky, zahrnující jak vlastnosti prostředí, tak i konstrukční řešení obvodové stěny, nazveme jako výchozí podmínky. Další termodynamické a materiálové parametry jsou:

  • součinitel difúze vodní páry ve vzduchu δ(0) = 0,178·10-9 s při teplotě 0 °C, který se v okolí této teploty lineárně mění úměrně směrnici 3,143·10-13 s/K,
  • hustota vzduchu ρ(0) = 1,29·kg/m3 při teplotě 0 °C, která se v okolí této teploty lineárně mění úměrně směrnici -4,591·10-3 kg/(m3 K),
  • dynamická viskozita vzduchu η(0) = -17,17·10-6·Ns/m2 při teplotě 0 °C, která se v okolí této teploty lineárně mění úměrně směrnici 4,529·10-8 Ns/(K m2).

Tepelné ztráty v mezeře

Ze vzorců (1), (2), (3) a (4) lze po výpočtu dojít k těmto závěrům (doporučujeme tyto vzorce zapsat do některého tabulkového procesoru typu MS Excel a postupnými výpočty, tj. iterací hledat teplotu v mezeře, při níž s dostatečnou přesností, kterou si počtář stanoví, platí všechny vzorce):

Vysoké rychlosti proudění vzduchu v mezeře mají za následek velké ztráty tepla, a tak je třeba rychlost proudění omezit. Čím je rychlost proudění nižší, tím nižší jsou i ztráty tepla, viz řadky ř1 a ř2 v tab. 1.

Proudění vzduchu snižuje střední teplotu mezery, viz řádek ř4 v tab. 1. V mezeře o světlosti 20 mm, za předpokladu spontánního laminárního proudění a jinak při výchozích podmínkách, se ustálí rychlost na hodnotě 6,4 cm/s, teplota mezery poklesne z 5,05 °C na -4,21 °C a tepelné ztráty prouděním budou 0,565 W/(m2K). To představuje pokles tepelného odporu konstrukce z 6,16 m2K/W (bez větrání) na 3,9 m2K/W. Vzduch proudící v mezeře bude moci odvést až 2 g vodní páry za hodinu, zatímco do konstrukce vniká difúzí jen 0,14 g/h.

Provedeme-li tentýž výpočet pro venkovní teplotu 0 °C, bude rychlost proudění vzduchu až 4,17 cm/s, teplota mezery poklesne z 11,7 °C na 7,61 °C. Tepelné ztráty prouděním budou 0,353 W/(m2K), což představuje pokles tepelného odporu konstrukce z 6,16 m2K/W (bez větrání) na 4,278 m2K/W. Vzduch proudící v mezeře bude moci odvést až 3,23 g vodní páry za hodinu na m2, zatímco do konstrukce vniká difúzí jen 0,15 g/(m2·h). Potenciál proudícího vzduchu odvádět páru ukazuje také řádek ř6 v tab. 1.

Z uvedeného plynou podstatné věci:

  • Rychlost proudění vzduchu v mezeře je nutné zejména v mrazivém období uměle snížit,
  • S rostoucí venkovní teplotou se vysoušecí účinek proudícího vzduchu zvyšuje, teprve těsně před vyrovnáním vnitřní a venkovní teploty, kdy proudění podle (4) ustává, klesá k nule.

Když částečně uzavřeme dolní nádech nebo horní výdech větrané mezery tak, aby rychlost proudění vzduchu v mezeře o světlosti 20 mm byla 0,5 cm/s (ostatní podmínky výchozí), teplota mezery poklesne na 3,82 °C a tepelné ztráty prouděním budou 0,043 W/(m2K), což představuje pokles tepelného odporu na 5,716 m2K/W. Pokud se ptáme, jak bychom teď museli zvýšit tloušťku tepelné izolace z původní hodnoty d2 = 120 mm, aby tepelný odpor takto větrané konstrukce byl tentýž jako u konstrukce bez mezery, odpověď zní na necelých d'2 = 130 mm. Spočítá se to podle vztahu:

(12)

který lze odvodit ze (3) a který platí, pouze když je závorka kladná (pro velké rychlosti proudění, kdy není závorka kladná, je mezera podchlazená na úroveň venkovního vzduchu). Při velmi malém proudění vzduchu pod 1 mm/s je vysoušecí účinek prouděním a difúzí už relativně malý (nestačí odvádět vodní páru vstupující zevnitř do konstrukce difúzí).

Proudění můžeme také zcela zastavit - uzavřením jednoho či obou vývodů - a tím zastavit také tepelné ztráty prouděním. Jak popíšeme dále, vysoušecí účinek se tím neztratí. To dokládají také řádky ř6 a ř10 v tab. 1.

Vysoušecí účinky mezery

Při vysokých rychlostech proudění vzduchu v mezeře je vysoušecí účinek zřejmý. Při doporučené rychlosti proudění vzduchu 0,5 cm/s v mezeře o světlosti 20 mm (ostatní podmínky jako výchozí) stačí vzduch odvést až 0,16 g vodní páry za hodinu na m2, tzn. veškerou vodní páru vstupující difúzí do konstrukce zevnitř 0,15 g/(m2·h). Tato pára je tak z velké části odvedena proudícím vzduchem v mezeře a nehrozí její kondenzace v izolaci. To je významný příspěvek k funkčnosti a životnosti izolace.

Dokonce i když zcela uzavřeme např. dolní nádech a proudění vzduchu v mezeře zastavíme, bude mezerou odváděna difúzním mechanismem vlhkost. Budeme-li uvažovat opět výchozí podmínky, při světlosti mezery 20 mm bude podle výpočtu okamžité intenzity kondenzované vlhkosti kondenzovat v konstrukci 0,053 g/(h·m2) vodní páry (kondenzace ostatně okamžitě, byť jen kvalitativně, plyne ze srovnání řádků ř7 a ř8 v tab. 1). Podle vzorce (10) však přibližně polovina - 0,027 g/(m2·h) - viz řádek ř10 v 5. sloupci tab. 1 - oddifunduje ven mezerou. To je - i při neproudícím vzduchu v mezeře - zásadní zásah do bilance kondenzované vlhkosti v konstrukci. Uvedené skutečnosti umožňují vyslovit tvrzení:

  • I při pomalé rychlosti proudění vzduchu kolem 0,5 cm/s mezera o světlosti 20 mm spolehlivě odvede veškerou vlhkost, která při výchozích podmínkách vstupuje difúzí z vnitřku do konstrukce. Tepelný odpor konstrukce se tím sníží o 10 %. Při návrhu izolačního systému D-K je vhodné s tím počítat a tloušťku izolace zvětšit podle vzorce (12) tak, aby bylo docíleno požadované hodnoty tepelného odporu izolace. Jde řádově o centimetrové nárůsty tloušťky izolace. Doplňme, že se stoupající venkovní teplotou se vysoušecí účinek mezery zvětšuje a tepelný odpor se blíží k hodnotě odporu bez mezery.
  • Když proudění vzduchu v mezeře zastavíme, např. uzavřením spodního nádechu, je i v chladných výchozích podmínkách zajištěn odtah ca 50 % vodní páry, která by bez existence mezery v konstrukci kondenzovala. Mezera, z jedné strany uzavřená a tedy s minimálními ztrátami tepla, tak významně snižuje množství kondenzované vlhkosti zejména v izolaci.

Závěr

Systém Durlin Klima znamená nový přístup v komplexním řešení tepelných izolací staveb. Při jeho návrhu je kladen důraz na vysokou tepelnou izolaci a zároveň na nejnižší nebezpečí vzniku kondenzované vlhkosti v obvodové konstrukci. Řešení navíc umožňuje vysoušení konstrukce, do níž proniká vzlínající zemní vlhkost nebo v níž je po výstavbě vysoká zabudovaná vlhkost.

Pro optimální funkci tepelně izolačního systému Durlin Klima je nutné a postačující, aby rychlost proudění vzduchu v mezeře (přesněji řečeno hustota hmotnostního toku vzduchu mezerou) byla malá - pod 1 cm/s při světlosti mezery 20 mm. Pro tento účel je vhodné mezeru v místech spodního nádechu částečně uzavřít. Potom budou tepelné ztráty způsobené prouděním vzduchu v mezeře dostatečně malé a vysoušecí účinek mezery vysoký. Abychom přitom docílili stejné tepelné izolace, jako by měla konstrukce bez mezery, můžeme podle (12) navrhnout mírně větší tloušťku izolace, která prodraží realizaci jen minimálně.

V přechodných a teplých obdobích lze spodní nádech plně otevřít a urychlit vysoušení včetně vysoušení případné vlhkosti, která se do konstrukce dostala jinak než difúzí z interiéru.

Literatura a zdroje:

[1] Horák, Z., Krupka, F., Fyzika. Příručka pro vysoké školy technického směru, SNTL, Praha 1976.

[2] Hejhálek, J.: Horák: Difúze vodní páry v konstrukci, Stavebnictví a interiér č. 3/2005, str. 16.


1 Odvození je založeno na předpokladu že na ohřátý, lehčí vzduch působí vztlaková síla působící proti gravitaci a že stěnách zdiva a izolace je proudící vzduch brzděn tím více, čím je větší jeho rychlost proudění. Dále se ve smyslu klasické Newtonovy teorie předpokládá, že brzdný účinek vyvolává tečné tření mezi sousedními proudnicemi vzduchu, které je úměrné rychlostnímu gradientu proudnic (rozdílu rychlosti dvou sousedních proudnic děleným jejich vzdáleností), přičemž proudnice v blízkosti povrchu má nulovou rychlost. Toto jsou zároveň podmínky pro definici dynamické viskozity. Při nějaké rychlosti proudění se ustálí mezi vztlakovou silou a třením rovnováha, což vede ke vzorci (4).

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy