YTONG zvítězil při omlazení domu ze 70. let minulého století (I)

Dům, připomínající funkcionalistickou historii města, stál opuštěn a volal po opravě a omlazující modernizaci. Jeho stav byl vážný, proto se nový majitel po důkladné analýze stavu budovy rozhodl, že strhne druhé nadzemní podlaží (2. NP) a postaví nové s podobnou dispozicí. Volba systému zdění zněla YTONG Theta. Přiblížíme si důvody této volby a popíšeme si také založení nosného zdiva 2. NP.

Dá-li novostavba zabrat, pak tím víc to platí v případě takto rozsáhlé opravy či rekonstrukci. Původní stavební materiál téměř 50 let starého domu byl (a v přízemí stále ještě je) různorodou směsí plynosilikátů a plných cihel typu CP, různých a často i neobvyklých rozměrů. V místech, kde bývá překlad, nebo ztužující věnec, se v 2. NP vyskytovaly ocelové profily typu I a L, nebo ocelové pruty, často silně zkorodované. Koroze ukazovala na silnou kondenzaci difundované vodní páry na chladném kovu.

Strop nad 2. NP byl poskládán z panelů, které byly prefabrikovány z keramických povalů; panely nebyly ve stropě provázány a netvořily tak staticky celistvou stropní desku. V místech věnce a překladů byly vodorovné i svislé trhliny. Strop byl navíc umístěn velice nízko. To vše dohromady vedlo k rozhodnutí panelové stropy odstranit, nosné zdivo „nastavit” do požadované výšky a zaklopit novým stropem.

Po konzultaci se stavební firmou a přivolaným statikem bylo nakonec rozhodnuto odstranit se stropem také obvodové i vnitřní nosné zdivo v celém 2. NP. A poté, po fázi bourání, začít konečně budovat. To znamenalo zhotovit věnec nad 1. NP, nově vyzdít zdivo v 2. NP do požadované výšky a stavbu zaklopit novým stropem. Následovat bude atika, tepelná izolace nad stropem druhého NP, větraná mezera a lehká dřevěná střecha s krytinou.

Koncept zateplení domu

Investor požadoval budovu po opravě a rekonstrukci na úrovni velmi úsporné až mimořádně úsporné stavby. Velkou část celkové spotřebovávané energie bude čerpat z obnovitelných zdrojů a po plánované realizaci fotovoltaické elektrárny na střeše se budova stane šetrnější k přírodě než pasivní dům srovnatelné velikosti.

Původní obvodová konstrukce v 1. NP s průměrnou tloušťkou 370 mm a součinitelem prostupu tepla 0,461 W/(m2K) bude doplněna vnitřní termoizolační omítkou a venkovním zateplením tloušťky 130 mm tak, že tento součinitel klesne na úroveň 0,17 W/(m2K), což je lepší, než normový požadavek na stěnu pro těžký pasivní dům.

Na výstavbu obvodového zdiva v 2. NP se přímo nabízí tvárnice YTONG Theta o tloušťce 500 mm (bez zateplení), předsazená o 130 mm směrem ven oproti zdivu v 1. NP. Zdiva obou podlaží se překryjí v tloušťce 370 mm, tzn. v celé šířce původního zdiva. Protože pro nosné zdi postačí i tvárnice YTONG Theta 375 mm, nikde nevzniká problém se statikou, což potvrdili i přivolaní odborníci.

Na nové zdivo v 2. NP bude aplikována jen fasáda, která plynule (bez odskoku) naváže na fasádu spodní zateplené obvodové stěny.

Pan Jaroslav Ludvík při zaměřování
Přesné zaměření

YTONG Theta 500 mm

Při volbě zdicího materiálu bylo důležité, že obvodovou tvárnici YTONG Theta 500 mm lze aplikovat jednovrstvě, bez dodatečného zateplení, a přitom docílit tepelněizolační účinnosti obvodové zdi na úrovni U = 0,16 W/(m2K), což je lepší, než normový požadavek U = 0,18 W/(m2K) pro těžké stěny pasivních domů. Investor si spočítal, že použití jednovrstvé konstrukce s vysokým tepelným odporem je výhodnější, než zateplovat štíhlejší zdivo, obzvlášť při předpokládané životnosti ETICS na úrovni 25 let.

Dalším důvodem této volby byla příbuznost bílého pórobetonu s převažujícím typem původního zdiva, totiž šedými plynosilikátovými tvárnicemi. Bílý pórobeton má velmi příznivou reakci na vlhkost, pravděpodobně lepší, než šedý plynosilikát. Tato vlastnost je velmi důležitá u stavby na pozemku s vysokou zemní vlhkostí, který sousedí s náhonem a je zařazen do záplavové oblasti. Struktura pórobetonu s velkými otevřenými póry neumožňuje kapilární vzlínání vody, zato urychluje její rychlý odpar z míst, kam se voda dostane. Možná to podobně fungovalo i u plynosilikátových tvárnic, což může vysvětlovat, proč byla původní stavba suchá a bez vlhkostních map i nad nedokonalou základovou hydroizolací. Na rozdíl od míst, kam zatékala dešťová voda. Nasazení pórobetonu YTONG Theta tuto vysoušecí funkci ještě posílilo.

Bylo také důležité, že je s materiálem YTONG Theta snadná práce. Tvárnice jsou lehké a dobře se dělí. Vzniká minimum odpadu. Skutečnost, že stavební firma používala k dělení ruční pilu (tzv. ocasku), se odrazila na vzhledu zdiva a občasném vzniku širších, průteplivých spár. Ty byly později vyplněny termoizolační maltou se součinitelem lambda 0,065 W/(mK), aby nedošlo ke zhoršení deklarovaných tepelně izolačních vlastností zdiva.

Založení první vrstvy zdiva

Investor, kterým je Vega společnost s ručením omezeným, vydavatel tohoto časopisu a třech dalších odborných titulů, využila služby společnosti Xella CZ, s.r.o. na založení prvního šáru. Pro přesné zdění je tento krok zásadní.

Toto založení přicestoval osobně provést pan Jaroslav Ludvík, Ytong mistr společnosti Xella CZ, s.r.o. Postup založení dokumentují doprovodné fotografie. V prvém kroku se pomocí rotačního laserového nivelačního přístroje stanoví na základovém pásu (pod budoucími zdmi) nejvyšší bod. Poté se do všech rohů budoucího nosného zdiva umístí do maltového lože rohové obvodové tvárnice tak, aby jejich spodní plocha byla minimálně 2 cm nad nejvyšším bodem základového pásu. V popisované realizaci byla tloušťka maltového lože 3 až 4 cm. To ukazovalo na dobrou rovinnost ohraničujícího věnce nad 1. NP, na kterém bylo zakládáno nové obvodové zdivo 2. NP.

V druhém kroku Ytong mistr volně a „nastojato” rozmístil obvodové tvárnice cca v polovině rovných úseků stěn, po každém 4. až 5. metru tak, aby ve svislém směru lícovaly s již založenými rohovými tvárnicemi a hřebíkem na nich vyznačil výšku v rovině založených rohových tvárnic. Bylo tedy možné napnout mezi založenými rohovými tvárnicemi provázek, uprostřed podepřený ve správné výšce o hřebík, a vyzdívat první šár.

Přibližně po dvou hodinách byl Ytong mistr se založením rohů hotov. Doplňme, že pro svépomocné stavebníky nebo pro pracovníky, kteří ve výstavbě začínají, je tato služba velmi užitečná pro následné přesné a rychlé zdění.

Úplně první založená porobetonová tvárnice YTONG Theta
Založení 2. rohu
Předsazená tvárnice podepřená deskou EPS 100 mm. Při plánované tloušťce 130 mm bude fasáda v jedné rovině

Zdění pomocí křížového laseru

Obvyklý způsob vyzdívání (nejen) prvního šáru je pomocí nataženého provázku mezi rohovými tvárnicemi. I dobře natažený provázek se však přes středovou podporu zmíněným hřebíkem prohýbá, navíc může být ovlivněn větrem.

Vyzdívání první, ale i dalších spár, lze vylepšit pomocí křížového laseru. Ten umožňuje s vysokou přesností nejen výškové uložení tvárnice, ale i její přesné usazení ve svislém směru. Naznačuje to doprovodná fotodokumentace. Tomuto postupu se budeme věnovat v příštím článku.

Možnost správného zakládání pomocí laseru

Závěr

Rychle, přesně, úsporně – tak by se dal ve třech slovech popsat způsob práce se stavebním systémem Ytong. Charakteristiky i kvality bílého pórobetonu jsou prověřeny několika generacemi profesionálů v oblasti stavebnictví, kteří vědí, co od tohoto systému mohou čekat a jakých výsledků s ním mohou dosáhnout. Jeho funkční vlastnosti jsou pak pro všechny investory zárukou staveb, v nichž se dobře bydlí či pracuje.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv redakce