Zavádění nových evropských norem

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) se kromě jiných aktivit významně podílí na přebírání evropských norem, které jsou zaměřeny na sanace betonových konstrukcí.

Tato okolnost je o to významnější, že v českých normách nebyly před těmito evropskými normami zavedeny žádné normy pro sanace betonových konstrukcí. Důvodem je skutečnost, že tento obor je relativně mladý a jeho rozvoj u nás začal až v 90. letech 20. století. Dosud se sanace betonových konstrukcí řídily především speciálními technickými podmínkami, které vydávaly velcí investoři jako Ředitelství silnic a dálnic, ČEZ, a.s. apod. Samostatné technické podmínky pak vydalo i SSBK.

Normy pro sanace betonových konstrukcí mají jednotný název „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí” a byla jim v systému třídících znaků českých norem vyhrazena ve třídě 73 skupina 21. Základním normovým dokumentem je norma ČSN EN 1504 členěná do deseti dílčích oblastí. Norma EN 1504-1 uvádí definice používaných pojmů a byla převzata jako první již v roce 1999. Normy EN 1504-2 až EN 1504-7 lze popsat jako specifikační dokumenty, protože jejich cílem je definovat klíčové požadavky na výrobky a systémy používané při opravách a pro ochranu betonových konstrukcí podle zásad uvedených v normě EN 1504-9. Normy EN 1504-2 až EN 1504-7 jsou harmonizované. To znamená, že obsahují požadavky, které budou muset výrobky splnit pro připojení evropské značky shody CE.

Norma Název Stav
1504-1Definicevydána 6.1999 revize 1.2006
1504-2Systémy ochrany povrchu betonu3.2006
1504-3Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce8.2006
1504-4Konstrukční spojování3.2006
1504-5Injektáž betonu7.2005
1504-6Kotvení výztužných ocelových prutů5.2007
1504-7Ochrana výztuže proti korozi4.2007
1504-8Kontrola kvality a hodnocení shody7.2005
1504-9Obecné zásady pro používání výrobků a systémůpředběžná norma vydaná 5.2000
1504-10Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení6.2005

Norma EN 1504-8 specifikuje postupy pro odběr vzorků a hodnocení shody včetně průkazných a kontrolních zkoušek, výrobní kontroly a označování výrobků.

Norma EN 1504-9, která byla zatím vydána jako předběžná norma ČSN P ENV 1504-9 definuje obecné zásady po užívání výrobků a systému pro ochranu a opravy betonu. Poslední EN 1504-10 se zabývá aplikací těchto výrobků a systémů na stavbě a kontrolu kvality práce.

Jednotlivé normy řady EN 1504 odkazují na celkem asi 90 až 100 norem definujících zkušební metody pro stanovení identifikačních vlastností nebo funkčních vlastností. Dosud jich bylo vydáno a přijato do systému ČSN 58.

Odbor sanací betonových konstrukcí prošel v poslední době bouřlivým rozvojem. Při tom se prokázala nezbytnost všeobecně respektovaných norem, které by definovaly požadavky na celou škálu sanačních materiálů a na výsledky sanačních prací. Evropské normy, vydané v nedávné době, by tuto mezeru měly vyplnit. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí se ve své činnosti zaměřuje na přebírání těchto norem, oponentaci přebíraných přeložených textů i na diskuse nad novými standardy. Je zřejmé, že evropské normy v oblasti sanací betonových konstrukcí čeká závažný test v praktických podmínkách a je velmi pravděpodobné, že v budoucnu dojde i k jejich úpravám. Bude to přirozeným důsledkem skutečnosti, že obor, který postihují, je mimořádně mladý a stále se vyvíjí.

Autor:
Foto: --