Foto: NDanko, Shutterstock

Zdražování stavebních materiálů zvýšilo cenu staveb až o devatenáct procent

Téměř všechny dotázané společnosti pociťují zdražování stavebních materiálů. U téměř tří čtvrtin dotázaných se projevují rostoucí ceny v ceně staveb. Devět z deseti stavebních společností své stavby přeceňují dle aktuálních ceníků. Polovina dotázaných nemá smluvně ošetřené obdobné situace. Důvodem pro nezahrnutí této situace ve smlouvách jsou především legislativní omezení. Výstavbu z důvodu nedostatku stavebního materiálu pozastavila téměř polovina dotázaných společností.

Dle kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2021 zpracované společností CEEC Research pocítily téměř všechny dotázané stavební společnost zdražování cen stavebních materiálů (95 %). Pouze 5 % z dotázaných odpovědělo, že toto zdražování nevnímá. Co toto zdražování představuje v praxi? Například odklad realizace či zahájení stavby a další dodatečné náklady, jak popisuje Tomáš Koranda ze společnosti HOCHTIEF CZ: „Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu – investory, zhotovitele včetně celého subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů. Největší problémy nám to způsobuje na velkých stavbách pro veřejné zadavatele, které z procesních důvodů nabírají zpoždění před vlastním zahájením realizace, kdy nejsme schopni závazně zasmluvnit materiálové vstupy kalkulované v předložené nabídce. Příkladem může být výstavba metra D v Praze, která už měla dávno začít.“

U 71 % společností se v současné chvíli již v ceně staveb projevuje zdražení stavebních materiálů. V průměru stavby těchto společností zdražily o 21 %. Pouze částečně či pouze u některých staveb se zvyšující se cena stavebních materiálů promítla u 24 % dotázaných. Tato situace neměla vliv na cenu staveb 5 % dotázaných společností.

K přecenění připravovaných staveb vlivem rostoucí ceny stavebních materiálů se přiklonilo 64 % dotázaných společností. Pouze probíhající stavby přeceňují 2 % dotázaných. Čtvrtina společností přeceňuje oba typy staveb – připravované i probíhající (25 %). Pouze 9 % dotázaných k přeceňování nepřistoupilo. Jeden z možných způsobů řešení této situace popisuje také Ivo Luňák ze společnosti Tyros Loading Systems CZ: „Máme kontrakty a musíme plnit závazky. Kupujeme za aktuální cenu na trhu a pak se zkusíme se slušným investorem domluvit o navýšení dle skutečných cen.

Smluvně ošetřenou situaci pro výrazné a prudké změny ceny stavebních materiálů nemá ošetřeno 50 % dotázaných společností. Necelá polovina toto ošetřeno smluvně má, ale pouze v některých případech (47 %). Zbylá 3 % mají obdobné situace ošetřeny ve všech svých smlouvách.

Hlavním důvodem, proč společnosti nemají ve svých smlouvách obdobné situace ošetřeny, je především legislativní omezení u veřejných zakázek (55 %). Čtvrtina také uvádí, že se nejedná o běžný proces (25 %). Více jak desetina podobnou situaci nezohledňuje, protože se s ní ještě nesetkala (12 %). Zbylých 8 % uvádí také jiné důvody, mezi které patří především neochota veřejných zadavatelů řešit obdobné situace.

Osm z deseti dotázaných stavebních společností neodsunulo realizaci stavby s očekáváním, že cena stavebních materiálů později klesne (81 %). K tomuto řešení se přiklonilo 19 % dotázaných. Z důvodu přecenění stavby odsunula realizaci čtvrtina dotázaných (24 %). K tomuto řešení se nepřiklonilo 76 % dotázaných společností. Výstavbu pozastavilo z důvodu nedostatku stavebních materiálů 42 % dotázaných společností. Zbylých 58 % k tomuto řešení nemuselo přistoupit.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock, archiv CEEC Research

1) Zdroj: Kvartální analýza www.ceec.eu, redakčně upraveno