Zelená pro okna TTK při nové výstavbě i rekonstrukcích

Okna a balkonové dveře značky TTK se na trhu v ČR již zabydlely. Společnost TTK CZ s.r.o., která významnou část produkce umísťuje v západní i východní Evropě, zaregistrovala typy TTK Pasiv, Komfort, Komfort plus, Alu a Alu Therm do dotačního programu Zelená úsporám. Špaletové okno UW = 0,85 je ve fázi registrace. Podle volitelného typu zasklení jsou tato okna vhodná pro nízkoenergetické i pasivní domy.

Při podrobnějším pohledu na členění programu Zelená úsporám zjistíme, že uvedená okna TTK najdou uplatnění v těchto oblastech:

A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu

A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Obr. 1, 2: Realizace rodinneho domu s okny značky TTK. Velké prosklené plochy na slunných, zejména jižních stranách domu zajišťují mj. v zimě tepelné zisky a v letě, kdy je slunce vysoko, chrání vnitřek domu před přehříváním

Okna TTK pro NED

Dnes i mnozí laici, budoucí nebo právě aktivní stavebníci, dobře znají jedno základní pravidlo výstavby: Okna hrají v energetické spotřebě domu doslova klíčovou roli. Můžeme sice dům zateplit extrémně silnou izolací, ale pokud nezvolíme vysoce kvalitní okna, zcela jistě nemáme šanci docílit nízkoenergetického standardu a tím ani příslibu dotaze Zelená úsporám.

Ilustrujme to na příkladu. Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla domu běžné velikosti a tvaru s objemovým faktorem 0,8 m-1 je při dosažení nízkoenergetického standardu nejvíce Uem = 0,290 W/(m2K), viz Klasifikační třídy ČSN 73 0540-2:2007. Do této hodnoty jsou zahrnuty všechny tzv. obálkové konstrukce, tedy zdi, okna, střecha, střešní okna a také zemí ochlazované podlahy. Dejme tomu, že svislá obvodová stěna i s okny má u tohoto domu plochu 160 m2 a nechť je plocha oken 20 m2.

Postavíme-li obvodovou zeď z tepelněizolačních bloků POROTHERM 44 Si nebo SUPERTHERM 44 STI, bude mít zdivo součinitel prostupu tepla U = 0,226 W/(m2K), což je znatelně lepší hodnota, než zmíněná průměrná hodnota 0,290 W/(m2K). Více nás ale zajímá, jak stěna celkově dopadne, když do ní vpravíme okna.

1) Nejprve budeme postupovat jako většina investorů a vybereme si cenově výhodná okna, u nichž prodejce uvádí hodnotu součinitele prostupu tepla zasklením UG = 1,1 W/(m2K), ale zamlčí, že pro celé okno i s rámy je UW = 1,4 W/(m2K). Tepelná izolace naší cihelné stěny se pak zhorší z průměrné hodnoty bez oken U = 0,226 W/(m2K) na průměrnou hodnotu s okny Usm = 0,373 W/(m2K). Abychom se s naší cihelnou stěnou a cenově výhodnými okny přiblížili k „nízkoenergetické” hranici 0,290 W/(m2K), museli bychom stěny zateplit 100 mm silnou izolací z kvalitního šedého polystyrenu NEOPOR.

2) Přemýšlejme nyní tak, že základem dobré tepelné izolace domu je především kvalitní okno. Zvolme proto okno TTK Pasiv nebo TTK Alu Therm s certifikovanou hodnotou UW = 0,73 W/(m2K), respektive UW = 0,7 W/(m2K). Výpočet mám ukáže, že i bez zateplení bude hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zdí i s okny Usm = 0,289 resp. 0,285 W/(m2K)! Použijeme-li okna TTK Komfort plus s UW = 0,9 W/(m2K), bude průměrný součinitel Usm = 0,310 W/(m2K), tedy o málo horší, než je „nízkoenergetická” hranice průměrného součinitele celé obálky 0,290 W/(m2K). To ale neznamená, že budeme muset zeď zateplovat: běžná praxe totiž je, že mírně horší tepelná izolace obvodových stěn s okny se kompenzuje lepší izolací střechy a podlahy.

Obr. 3: Dřevohliníkové okno TTK Alu Therm je jedním z pěti výrobků zaregistrovaných seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám. V dubnu 2009 toto okno získalo významné ocenění v tradiční soutěži Výrobek roku, který spolupořádá naše redakce

Objemový faktor tvaru budovy

Zastavme se na chvíli u této zdánlivě odtažité veličiny, se kterou pracuje zmíněná norma. Objemový faktor tvaru budovy (OF) je podíl obsahu obálkové plochy S domu a jeho objemu V. Norma v tabulce 9 klasifikuje stavby nejen podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem, ale i podle velikosti OF: např. stavba s OF = 1 musí mít Uem, = 0,34 W/(m2K), aby byla vyhovující na doporučené úrovni. Kdežto stavba s OF = 0,2 bude vyhovující na doporučené úrovni už při Uem = 0,79 W/(m2K), což odpovídá zhruba 30 let starým, nezatepleným stavbám. Co to znamená?

Na jedné straně je norma přísná na tvarově členité nebo protáhlé stavby. Naše stavba se sedlovou střechou s OF = 0,8 m-1 (objem 510 m3 , plocha obálky 408 m2) by jako koule o stejném objemu měla objemový faktor 0,61 m-1, jako krychle o stejném objemu pak 0,75 m-1. Naopak kdybychom ji protáhli na „nudli” 34×5×3 m, její OF by vzrostl na 1,13 m-1. „Nudli” na rozdíl od koule bychom museli výrazně více zateplit, abychom zachovali stejný tepelně technický standard.

Na druhé straně norma tím, že kategorizuje podle objemového faktoru, straní velkým stavbám. Pomyslná krychlová stavba o délce hrany 1 m má OF = 6, a pokud bychom ji jako útulek pro psa chtěli mít v pasivním standardu, měla by pro samou izolaci tak tlusté stěny, že by se dovnitř vešla sotva kočka. Krychle o hraně 10 m už má OF = 0,6 m-1, o hraně 50 m OF = 0,12 m-1, ... zeměkoule pak má OF = 4,71×10-7.

Norma tedy bere v potaz, že u velkých staveb je k vytápění 1 m3 vnitřního objemu potřeba méně tepla, neboť na každý m3 připadá menší plocha obálky, kudy může teplo unikat. Důsledkem tohoto přístupu je, že rozlehlé a objemné budovy a paláce, sídla správních center, ministerstev, úřadů ap. se dostanou do kategorie nízkoenergetický nebo pasivní jaksi automaticky, v horším případě u nich postačí výměna oken.

Okna TTK pro pasivní domy

Novostavba s objemovým faktorem 0,8 m-1 na úrovni pasivního domu vyžaduje dosažení průměrného součinitele prostupu tepla Uem ≤ 0,145 W/(m2K). To už je mnohem těžší, přesto s okny TTK Pasiv s UW = 0,73 W/(m2K) nebo TTK Alu Therm s UW = 0,7 W/(m2K) lze tohoto cíle dosáhnout.

Obr. 4: Dvojitá okna (hovorově špaletová nebo kastlíková) putují z výrobny TTK většinou na starší nebo historické budovy. Kromě typické barvy mohou mít i „starobylou“ povrchovou úpravu s uměle zvrásněným, drátkovaným povrchem.

Zůstaneme-li u cihlových stěn z bloků POROTHERM 44 Si nebo SUPERTHERM 44 STI, nabízí se toto řešení: obvodovou stěny osadíme zmíněnými okny TTK o ploše jen 15 m2 a pak zateplíme buď 200 mm silnou vrstvou šedého polystyrénu NEOPOR (Usm = 0,095) nebo 250 mm běžného bílého EPS (Usm = 0,090). I zde platí, že mírně nižší izolaci svislých obvodových stěn musíme kompenzovat vyšší izolací střechy a zemí ochlazovaných podlah.

K tomu dodejme, že u velkých staveb s objemovým faktorem 0,3 a menším, by postačovala obvodová stěna z uvedených bloků THERM 44 i bez zateplení. Jejich objem by musel být přibližně dvacetinásobkem našeho vzorového příkladu s faktorem 0,81 m-1.

Všechny naznačené výpočty si může čtenář sám provést pomocí výpočtových programů na adresách www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/tepelny-odpor-zdiva/ a www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/tepelna-ochrana-ok/ .

Obr. 5: Společnost TTK CZ vyrábí také okna či okenní díly různých tvarů včetně obloukových

Jiný režim bydlení

Tepelné ztráty zmenšíme v nízkoenergetických domech tím, že zásadně omezíme únik teplého vzduchu netěsnostmi v oknech a dveřích. V pasivních domech pak i tím, že hygienicky nutnou výměnu vzduchu provádíme pouze přes tzv. rekuperační jednotku, v níž odcházející, vydýchaný vzduch předá teplo čerstvému vzduchu z venku. Dům zateplený v pasivním standardu, v němž bychom výměnu vzduchu zajišťovali otevíráním oken, již není pasivní. Okna zde musí zůstat stále zavřená a tudíž se konstrukčně řeší jako neotevíravá.

Tím se mění běžné pobytové zvyklosti. V nízkoenergetickém domě nesmíme zapomenout pravidelně větrat. Pára vznikající při mytí, vaření, dýchání, zalévání květin ap. se jinak než okny a dveřmi nevyvětrá. Když na větrání zapomeneme, nebo ho z úsporných důvodů neřešíme vůbec, můžeme se dočkat rosení oken, vlhnutí stěn a nakonec i vzniku a růstu plísní. Ještě vážnější problém nevětraných bytů je růst koncentrace oxidu uhličitého, který se projeví únavou a ospalostí a při dlouhodobém pobytu i poruchami na zdraví.

V pasivním domě řeší větrání automatika. Musíme ale počítat, že ani za slunného květnového dne si neotevřeme okna do přírody. A že když se při slavnostních příležitostech bude naplno vařit a péct, tak otopná a chladicí soustava, která je zvyklá regulovat tepelné výkony do cca 1 kW, bude touto aktivitou rozhozena.

Obr. 6: Dalším významným cílem produkce oken společnosti TTK CZ jsou starší a historické objekty, jako je tento příklad budovy soudu.
Obr. 7: Výrobní provoz společnosti TTK CZ se opírá o špičkové technologie a stroje, které operátor řídí pomocí počítače.

Ocenění Výrobek roku 2008/9 pro okna TTK Alu Therm

Dřevěná a dřevohliníková okna značky TTK si získala získala oblibu u zákazníků nikoliv náhodou. V nejstarší a nejvíce obsazené výrobkové soutěži v České republice získala luxusní okna TTK Alu Therm o stavební hloubce 124 mm, která jsou zvenku chráněna hliníkovým pláštěm s vnitřní termoizolační vrstvou Čestné uznání. Ve zprávě poroty se mj. uvádí, že „vhodným barevným provedením hliníkového opláštění lze docílit harmonického sladění okna s jakýmkoliv typem a barevným provedením fasády, střechy nebo s okolím domu. Svými vlastnostmi je okno je vhodné do nízkoenergetických (klasifikační třída B) a pasivních (třída A) domů”.

Autor:
Foto: Archiv TTK CZ s.r.o.