Zlatý dům = »NEJTEPLEJŠÍ a NEJRYCHLEJŠÍ« stavební MATERIÁLY na trhu

Zdicí blok »JS fortis GT« je nejúčinnější hráz zimě. Keramzitové bloky GT s patentovanou tepelnou vložku (185 mm POLYSTYRENU ve speciálním prostorovém uspořádání) poskytují tepelná odpor R > 5,4 m2K/W.

Zdicí blok JS fortis GT - Nejúčinnější hráz zimě

GT Keramzitové se vyznačují těmito vlastnostmi

 • GT Keramzitové bloky GT mají patentovanou tepelnou vložku - 185 mm POLYSTYRENU v takovém prostorovém uspořádání, že propouští vodní páry - »DÝCHAJÍ«. Jsou naprosto přírodní - cement + expandovaný jíl (keramzit).
 • Jsou přesné, lehce se řežou běžnou pilou, lehce se frézují drážky.
 • Spojují kladné vlastnosti porobetonů (přesnost a lehká obrobitelnost) a cihelné hmoty (nezadržují vlhkost, nízká hmotnost, přírodní hlína, pevnost).
 • Tepelná vložka je symetrická, ne dodatečná, nedochází ke kondenzaci par a k plísním.
 • Jsou pevné, přitom jdou lehce řezat.

R > 5,4 m2K/W (λ = 0,184 W/m2K)

Keramzibetonové zdicí tvárnice s polystyrénovým labyrintem disponují tepelným odporem R > 5,4 m2K/W. Používají se jako stěnový prvek. Skladbou materiálu a patentovaným technickým řešením došlo ke sloučení všech pozitivních vlastností dodnes vyráběných stěnových systémů.

Bezkonkurenčně izolují hlukově (například i místnosti mezi sebou), tepelně (tím omezují plísně) a mají i další výhodné vlastnosti, například vysokou životnost, mrazuvzdornost, izolační vlastnosti nezávislé na vlhkosti stěny, akumulují tepelnou energii. Tvárnice GT mají nízkou hmotnost a výstavba stěn je možná jednovrstvým klasickým způsobem.

Tyto malorozměrové stavební prefabrikáty nové generace jsou vyplněny polystyrenem patentovaným způsobem tak, že se úplně vyloučily tepelné mosty při zachování nosné spojitosti prvku. Tvárnice v každé fázi stavby, tj. transportu, skladování, výstavby a provozování nevyžadují opatření proti dešti, sněhu ani mrazu.

Tvárnice jsou maximální myslitelnou bariérou proti úniku tepla a přitom si zachovávají vlastnosti přírodního materiálu. Zdicí tvárnice obsahují zdravotně nezávadné suroviny pro výrobu - keramzit, polystyrén, cement, písek. Keramzit je materiál z vypalovaného jílu a oproti blokům z jiných surovin neobsahuje přísady a je ekologicky čistý bez radioaktivity.

Pro obvodové zdi není třeba žádné dodatečné tepelné izolování, díky tomu je průběh teploty ie a ii lineární a nedochází k prudkým zlomům jako u doizolované konstrukce. Jelikož polystyrén je uzavřen uvnitř tvárnice, můžeme použít jakoukoliv omítku. Materiály na GT jsou stabilní, PS se neuvolňuje. Protože je PS uvnitř a ne přímo pod omítkou, jsou tvrdé a pevné povrchy omítek, nedojde k jejich poškození jako u doteplení. Nepoužívají se zbytečně drahé doteplení z polyuretanu a extrudovaného PS pro zvýšení pevnosti fasád.

Z bloků GT může zdít každý i bez zaučení, zdí se na pero-drážku a maltuje se jen vodorovná spára. Používá se běžná »tepelná malta«, případně lepidlo na bázi cementu. Obojí se běžně prodává, dodá náš dodavatel.

Pokud je dodatečně zaizolován jiný materiál (cihelný, porobetonový a pod.), je vždy styk mezi základem a první řadou zdiva velkým problémem - tepelný most - v rozích a koutech je chladno a vlhko. VŽDY VZNIKNOU PLÍSNĚ. Ne tak u GT, které jsou izolovány v celé hmotě, v několika vrstvách, nikoli jen zvenčí! Základní rozměr tvárnice je 490×360×240, obsahuje 185 mm polystyrénu v 5-ti vrstvách což dává hodnotu koeficientu k=0,184 W/m2K, R = 5,4 m2K/W při vrstvě tepelněizolační malty do tl. 5 mm.

Doplňkový sortiment

Půlené 1/2 výšky tvárnice, rohové bloky. Překlady jsou tvořeny výztuží (dle projektu) zabetonovanou do polystyrénového bednění, věnec se bední do PS ve tvaru písmene. Nadpraží je možné zalévat překlady zároveň s věncovou a stropní zálivkou a vyhnout se tak technologické přestávce pro vyzrátí betonu.

Polystyrenové stropy

JS stropy - Hluk a zvuk izolující

 • zvukový odpor 39 dB,
 • tepelný odpor R > 3,3 m2K/W,
 • tehké a nosné do 9,6 m,
 • rychlé a bezodpadové - na míru,
 • libovolného rozměru,
 • na libovolné zdivo,
 • jsou v kuse - krátí se na váš rozpon ze 13 m panelu.

Polystyrénová bednicí deska - panel, se používá jako bednění a současně i jako tepelněizolační a zvukoizolační prvek stropů při výstavbě i rekonstrukci. Sestavené bednicí desky vytvoří formu pro železobetonový žebírkový strop, který po zabetonování přenáší vnější zatížení stropní konstrukce. Vlastní polystyrénové bednící desky toto zatížení nepřenášejí. Výrobek je ze samozhášivého polystyrenu, vyztuženého dvěma kovovými profily tl. 0,9 mm. Polystyren je substancí chemicky neutrální, nepodléhá působení mikroorganismů a není potravou mikroorganismů.

Nevytváří žádné substance, které jsou rozpustné ve vodě. Panely se ukládají ve směru rozpětí stropu těsně vedle sebe.

Hloubka uložení panelu na podpěrnou konstrukci (stěna průvlak) je minimálně 50 mm. Na této hloubce a šířce žebra je nutné odstranit část polystyrenu (růžek).

Po uložení panelů na stěnách (před vlastní betonáží), je nutné tyto panely příčněpodložit hranoly o průřezu 100/140 mm, které podepřeme v rozteči 1,5 m - 1,7 m stojkami. Před započetím ukládání výztuže se doporučuje položit na panely prkna pro snadnější pohyb po panelech a jako ochranu polystyrénových panelů před poškozením, ale I bez nich unesou člověka (nešlapat na holou výztuž, ale doprostřed panelu). Pro stropní konstrukce s rozpětím stropu nad 6,0 m nebo stropy s větším zatížením se na bednicí panely uloží polystyrénový nástavec nebo polystyrénová deska tl. 60 mm, který zvětší výšku betonového žebra.

Armování stropu se zahajuje založením výztuže věnců na stěnách. Horní pruty věnce by měly být 20 – 30 mm nad polystyrénovým panelem. Po zhotovení výztuže se pokládá výztuž jednotlivých výztužných trigonů a váže se s výztuží věnců. Základní výztužný trigon N1 je vyroben ze tří prutů o10 ve tvaru trojúhelníku spojených drátem o Ř5. Vrchol trojúhelníku vyčnívá nad panel o 20 - 30 mm. Další trigony N2... jsou tvořeny základním trigonem N1 a 1 nebo 2 přídavnými pruty, které je před betonáží nutno přivázat nad spodní výztuž základního trigonu. Na panely se uloží armovací síť KARI. Z důvodu požární odolnosti stropní konstrukce je na panely standardně pokládána sí. Kari 4/200.

Zaarmovaná a řádně podepřená stropní konstrukce se zabetonuje betonem B20 (nebo betonem, který předepisuje projekt) na tloušťku 50 - 70 mm (dle projektu) nad panel. Po vyzrátí betonu (cca 25 dnů) se podepření odstraní. Takto zmonolitněny jsou i jiné stropy. Na hotovou konstrukci již není potřeba ukládat zvukoizolační a tepelněizolační vrstvu (nepředepisuje-li projekt jinak), stačí natáhnout vyrovnávací stěrku a položit podlahovou krytinu. Dokončení podhledu stropu je možno provést stěrkovou omítkou s armovací mřížkou (jako běžný zateplovací systém), obkladem stropu nebo sádrokartonovým podhledem.

Střešní izolační panely

Střešní izolační panel SIP je sendvičový prvek určený pro jednoduchou a zároveň vysoce efektivní výstavbu střešních konstrukcí. Spojují se zde vynikající tepelné vlastnosti pěnového polystyrenu s výjimečnými vlastnostmi dřevěných slepovaných »I« nosníků jako nosných prvků SIP a zároveň i střešní konstrukce. Nejvíce se ušetří na rychlosti montáže, nebo. ČAS JSOU PENÍZE!

Střešní panely SIP

 • jednoduchá a rychlá montáž
 • dokonalá tepelná izolace až R > 6 m2K/W
 • minimální přitížení od konstrukce
 • úspora dřeva
 • úspora při dokončovacích pracech
 • okamžitá ochrana před vlivy počasí
 • příznivá cena kompletní střechy

Technický popis: Nosný prvek sendviče tvoří dřevěný »I« nosník, do kterého je vsazena z jedné strany polystyrenová deska v tloušťce 149, 199 nebo 244 mm. Deska je opatřena z exteriéru dřevoštěpkovou deskou OSB/3 síly 6 nebo 8 mm, která tak tvoří pojistnou hydroizolační vrstvu, a do interiéru sádrovláknitou deskou tloušťky 10 mm, která tvoří rovný interiérový podhled.

Střešní izolační panely pod označením SIP 201, 251 a 301 jsou provedeny s viditelnou spodní pásnicí.

Montáž: Příprava stavby před započetím montáže střešních panelů spočívá v usazení základních nosných prvků krovu - pozednice a vrcholové vaznice, při velkém rozpětí střední vaznice.

Střešní izolační panely jsou vyrobeny podle dodaného výkresu střechy a je vytvořen kladečský plán montáže.

Doprava střešních panelů na stavbu se provádí v paketech s označením jednotlivých panelů, provádí se za sucha a panely se ukládají na zem na podkladky. Podklad pro složení panelů musí být rovný a suchý, výška na sebe složených panelů je max. 1,50 m. Na střechu se panely ukládají jeřábem se speciálním uchycením nebo u staveb menšího rozsahu ručně.

Kotvení panelů se provádí pomocí samořezných vrutů a kotevních prvků k pozednici a vrcholové vaznici případně středové vaznici. Je nutné před montáží statické posouzení daného ukotvení. Mezi jednotlivé panely se umísťuje těsnící páska z pěnového polyuretanu, která vyplňuje dilataci mezi panely. Vzniklé mezery se vyplní pružným tmelem. Sádrovlákno na spodní straně panelů se pro finální úpravu interiéru upraví např. překrytím spojů mezi panely krycí lištou, vytmelením a přebroušením, montáží ozdobných krokviček atd.

Konečnou úpravou je montáž venkovního podhledu, kde je nutné zakrytí pěnového polystyrénu u okapu a finální úprava sádrovláknité desky (nátěr, palubky apod.). Typicky omítkou s perlinkou (zatepl. komplex).

Pro položení střešní krytiny postačí pouze upevnění latí nebo bednění samořeznými šrouby. Do sklonu 30st. se užije se kontaktní folie proti zafoukané vodě. Konečnou montáž střešní krytiny je VHODNÉ provést v co nejkratší době s ohledem na působení klimatických podmínek na střešní izolační panely.

Autor: Zlatý dům daparts
Foto: Archiv firmy