Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Aktuální informace ze stavebnictví

Počátkem listopadu uveřejnil Český statistický úřad aktuální data ze stavebnictví za třetí čtvrtletí letošního roku. Z obsáhlých dokumentů vybíráme některé zajímavé informace, týkající se stavební produkce, zaměstnanosti, výše mez a produktivity práce, stavebních povolení a orientačních hodnot staveb.

Růst stavební produkce se ve 3. čtvrtletí zastavil, neboť její vývoj negativně ovlivňoval pokles v inženýrském stavitelství způsobený vysokou srovnávací základnou, zpožděním v přípravě a financování nových inženýrských staveb, nedostatkem některých pracovních profesí a doznívajícím nedostatkem vybraných druhů stavebních materiálů.

Stavební produkce

Celková stavební produkce za třetí čtvrtletí meziročně poklesla ve stálých cenách o 0,1 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací u nové výstavby, rekonstrukcí a modernizaci a to především u pozemního stavitelství, kde dále intenzivně probíhala realizace developerských staveb ních projektů zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a multifunkčních center.

Za uvedené období byly provedeny stavební práce za 139 768 mil. Kč. Stavební produkce malých podniků (do 19 zaměstnanců) byla podle odhadu ČSÚ více než třetinová z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2 505 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 97 237 mil. Kč, tj. o 0,3 % méně než ve třetím čtvrtletí loňského roku.

Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 82 837 mil. Kč (podobně jako ve stejném období roku 2006) a na opravách a údržbě 10 659 mil. Kč (-11,5 %). Stavební práce v zahraničí se zvýšily o 42,4 %, ostatní práce poklesly o 41,3 %.

Převážnou část produkce (cca 91 %) realizovaly podniky s převažující činností pozemní a inženýrské stavitelství (pokles o 1,3 %). Nejvyšší tempo růstu vykázaly podniky zabývající se dokončovací stavební činností (růst o 27,7 %).3. čtvrtletí
Od počátku roku
2007 2006 Index v % ze stálých cen
S celkem v mil. Kč běžných cen97 23794 59199,7106,5
S v tuzemsku93 79992 17698,3105,1
v tom:nová výstavba, rekonstrukce
a modernizace
82 83780 041100,0106,9
v tom:pozemní stavitelství51 67746 631106,9115,3
inženýrské stavitelství31 16033 41090,293,9
opravy a údržba10 65911 63688,593,3
v tom:pozemní stavitelství4 9405 00395,096,9
inženýrské stavitelství5 7196 63383,590,0

ostatní práce30350058,770,6
S v zahraničí3 4382 414142,4157,6
Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) za podniky s 20 a více zaměstnanci

Zaměstnanci, mzdy a produktivita

Průměrný evidenční počet zaměstnanců pracujících ve stavebních podnicích, které ve 3. čtvrtletí 2007 měly 20 a více zaměstnanců, byl 163,6 tisíc osob (o 2,0 % méně než ve stejném období loňského roku), z toho manuálně pracujících bylo 103,6 tisíc osob (o 4,0 % méně). Počet technickohospodářských zaměstnanců se zvýšil o 1,7 % (+981 osob), což souviselo zejména s rozvojem developerských činností u velkých stavebních podniků.

Pokles počtu zaměstnanců nastal u více než dvou třetin velikostních skupin. Největší pokles byl u podniků s 300 až 399 zaměstnanci (-21,1 %). Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl u podniků se 400 až 499 zaměstnanci (+29,1 %).

V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 131,1 tisíc zaměstnanců (-3,7 %), na stavební montážní činnosti 18,3 tisíc osob (+3,4 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,8 tisíc zaměstnanců (+6,5 %).

Průměrná měsíční nominální mzda za městnanců ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci za sledované období dosáhla 22 037 Kč a byla o 6,8 % vyšší proti stejnému období loňského roku. Hodinová mzda činila 151 Kč a byla vyšší o 7,9 %. Nejvíce se zvýšila u podniků s 100 až 199 zaměstnanci (+10,5 %) a nejméně u podniků s 1 000 a více zaměstnanci (+2,6 %). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 7,2 % na 22 488 Kč, u stavebních montážních prací vzrostla mzda o 7,4 % a dosáhla 21 626 Kč, u dokončovací stavební činnosti se zvýšila o 5,7 % a byla 18 256 Kč.

Produktivita práce na jednoho zaměstnance u podniků s 20 a více zaměstnanci se zvýšila o 1,7 %. Vzhledem k meziročnímu poklesu počtu odpracovaných hodin o 3,5 % produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu rostla rychleji než produktivita práce na jednoho zaměstnance (+3,3 %).


3. čtvrtletí Od počátku roku
2007 2006 index v % ze stálých cen
Průměrná měsíční nominální mzda v Kč22 03720 643106,8108,9
Z toho podle OKEČpříprava staveniště17 53917 62699,5104,0
pozemní a inženýrské stavitelství22 48820 967107,2109,2
stavební montážní práce21 62620 128107,4109,0
dokončovací stavební činnosti18 25617 273105,7108,0
Mzdy ve stavebnictví v členění podle OKEČ (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Stavební povolení

Stavební úřady vydaly ve třetím čtvrtletí 32 486 stavebních povolení, což bylo o 16,1 % méně než za stejné období loňského roku. Stavební povolení pro bytové budovy meziročně poklesly o 10,3 % u nebytových budov o 19,3 %. V hlavním městě Praze bylo vydáno 2 375 povolení, přičemž přes 62,2 % jich bylo určeno pro bytovou výstavbu.

Orientační hodnota povolených taveb byla 90,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 poklesla o 9,7 %. Pokles byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou, kdy ve stejném období loň ského roku byla vydána stavební povolení na modernizace a rekonstrukce v energetice a na výstavbu dálnic. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 58,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 8,0 %. Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 31,8 mld. Kč, což je o 12,7 % méně než ve stejném období minulého roku.

1 Zpracováno z materiálů Českého statistického úřadu
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: --