Akustika zateplovacích systémů ETICS

Hodnocení akustických vlastností zateplovacích systémů ETICS je v ČR zatím velkou novinkou, přestože nedodržení akustických vlastností konstrukcí patří mezi nejčastější podněty stížností obyvatel bytových staveb. Podstatným impulsem pro změnu akustického hodnocení zateplovacích systémů ETICS bylo vydání revize ETAG 004, která zásadním způsobem mění posuzování v této oblasti.

ETAG 004 zcela nově uvádí, že zateplená stěna může mít pozitivní i negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost zateplované stěny. Nově ETAG 004 také stanovuje přísné hodnocení pro zateplovací systémy, které akustické vlastnosti změřeny nemají (nebo je nedeklarují). V takovém případě se zateplovací systém považuje za výrobek, který po aplikaci na referenční stěnu zhorší její vlastnosti o vysokou hodnotu ΔRW = –8 dB.

Je proto nezbytné akustické parametry ETICS znát a za tímto účelem byly provedeny v rámci Cechu pro zateplování budov (CZB) za podpory Sdružení EPS ČR sdružující výrobce pěnového polystyrenu a AVMI – asociace výrobců minerálních izolací základní referenční zkoušky.

Zkušební zařízení akustické laboratoře v Teplicích. Rámy se vzorky stěn se vkládají mezi pevnou (měřící) místnost a pohyblivou (budící) komoru.

Akustika ETICS – měření na referenční stěně dle ČSN EN ISO 10140

ETAG 004 stanovuje měření akustických vlastností dle skupiny norem ČSN EN ISO 10140 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí. Jako referenční stěna pro akustické zkoušky byla zvolena železobetonová stěna tloušťky 130 mm, objemové hmotnosti 350±50 kg/m2, o ploše 10 m2. Při výběru všech součástí zateplovacího systému byl vždy dodržen princip výběru kritického reprezentanta.

Na shodné referenční stěně byly měřeny zateplovací systémy ETICS s izolanty z minerální vaty s podélným vláknem, pěnovým polystyrenem a kombinací EPS a MW Isover TWINNER vždy v tloušťkách 100 a 200 mm, aby bylo možno mezilehlé hodnoty interpolovat. Výsledky měření jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

MW (podélné vlákno)EPS-F (základní typ EPS)EPS-EF (elastifikovaný Isover EPS SILENT)Isover TWINNER (kombinovaný izolant EPS+MW)
tloušťka [mm]100200100200100200100200
ΔRw+0 dB+2 dB–5 dB–4 dB–3 dB+1 dB–5 dB0 dB
Δ(Rw + C)direct–2 dB–0 dB–5 dB–5 dB–6 dB–2 dB–7 dB–3 dB
Δ(Rw + Ctr)direct–3 dB–1 dB–5 dB–5 dB–7 dB–4 dB–9 dB–5 dB
Tab. 1: Vyhodnocení změny vzduchové neprůzvučnosti ΔRW betonové referenční stěny tloušťky 130 mm vlivem zateplení ETICS pro různé typy izolantů podle ČSN EN ISO 10140-1

Požadavky ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách

Obytné budovy musí splňovat normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky. Požadavky jsou stanoveny v závislosti na intenzitě vnějšího hluku viz. tab. 2.

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R‘w nebo DnT,W dB
Druh chráněného vnitřního prostoruEkvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06.00 až 22.00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m dB
≤50>50>55>60>65>70>75
≤55≤60≤65≤70≤75≤80
Obytné místnosti, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty ...)30303033384348
Pokoje v hotelech a penzionech30303030333843
Nemocniční pokoje303030333843(48)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22.00 až 06.00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m dB
Obytné místnosti, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty ...)≤40>40>45>50>55>60>65
≤45≤50≤55≤60≤65≤70
Pokoje v hotelech a penzionech30303030333843
Nemocniční pokoje303033384348(53)
Tab. 2: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště dle ČSN 73 0832

Praktické souvislosti

V ČR běžně používané stěnové konstrukce dosahují hodnot vzduchové neprůzvučnosti okolo 50 až 55 dB. V těchto stěnách se zpravidla používají běžná okna s dvojsklem s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti RW = 31 až 33 dB. Tato okna jsou navíc standardně osazována na PUR pěnu, což je akusticky velmi špatné řešení. Okna v tomto případě zcela degradují akustické vlastnosti stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v tomto případě zanedbatelný.

Jiná situace může nastat například u rušné komunikace, pokud jsou kvalitně osazena speciální akustická okna s neprůzvučností 40 dB a více. Pokud by neprůzvučnost stěny vlivem zateplení klesla pod 10 dB rozdílu oproti oknům (tj. například pod 50 dB), je nezbytné volit zateplení s lepšími akustickými parametry.

Obecně zlepšují výsledky vzduchové neprůzvučnosti zateplení tyto faktory:

  • Vyšší pohltivost izolantu,
  • těžší omítky,
  • nižší dynamická tuhost izolantu,
  • vyšší objemová hmotnost izolantu,
  • větší tloušťka izolantu,
  • plastové kotvy lepší než kovové kotvy,
  • vyšší odpor izolantu proti proudění vzduchu (do hodnoty cca 5 kPa·s·m–2),
  • správné provedení navazujících detailů.
Intenzita vnějšího hluku je zásadní pro návrh vysoce akusticky účinných oken a obvodových stěn, včetně nezbytných navazujících detailů.

Akustika zateplovacích systémů ETICS – shrnutí

Zateplovací systémy ETICS mohou mít dle materiálového provedení pozitivní nebo negativní vliv (s rozdílem jednotek dB) na zateplovanou stěnu.

Nejlepší vzduchovou neprůzvučnost vykazují ETICS s minerální izolací s podélnými vlákny.

Pokud systém ETICS nemá akustické parametry deklarovány, musí projektant dle ETAG 004 počítat s přísným akustickým zhoršením stěny ΔRw = –8 dB.

Běžná okna významně degradují akustické vlastnosti běžné stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v takovém případě zanedbatelný. Je tedy bez obav možné použít zateplení z minerální vaty, pěnového polystyrenu i kombinace TWINNER.

V případě osazení speciálních akustických oken je potřebné, aby navazující stěna i po zateplení dosahovala vzduchové neprůzvučnosti alespoň o 10 dB vyšší, než je vzduchová neprůzvučnost oken.

Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.
Autor: Ing. Pavel Rydlo
Foto: Archiv firmy