Co přinese Nová zelená úsporám

Necelé 3 miliardy Kč ročně by měly téct do programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne v srpnu 2013 a poslední výzva k podávání žádostí bude v roce 2021. Program podpoří hlavně zateplování do pasivního standardu a výměny starých zdrojů tepla. Formy podpory se mohou měnit s každou novou vyhlašovanou výzvou na základě analýzy potřeb a potenciálních žadatelů.

Po zkušenostech se starým programem ZÚ se tentokrát nad zprávami o programu Nová zelená úsporám (dále také Program) euforie nekoná. Ani mezi odborníky, obchodníky, firmami ani potenciálními žadateli. Starý program sice bývá komunikován tak, že pomohl přemostit krizi započatou v letech 2008–2009, jiné zdroje ale uvádějí, že ji jen oddálil, a pak prohloubil a prodloužil tak, že trvá dodnes.

Ministerstvo životního prostředí a jeho poradci již mají jasno komu, kolik a za co dát, komu méně a komu nic. Na otázky redakce odpovídá ministr životního prostředí Tomáš Chalupa:

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí

Koncem minulého roku jste oznámil vznik programu Nová zelená úsporám, který se má týkat „rodinných a bytových domů a veřejných budov,” přičemž příjem žádostí má být zahájen v srpnu 2013. Jak dlouho očekáváte, že program potrvá, a jaké budou do něho alokovány prostředky.

Program potrvá minimálně po dobu 3. obchodovacího období s emisními povolenkami (EUA) v rámci sytému EU ETS, tj. 2013–2020, resp. do roku 2021, kdy by měla být vyhlášena poslední výzva k podávání žádostí. Očekávaná výše příjmů z aukcí emisních povolenek (EUA) závisí na mnoha faktorech (mimo jiné i na opatřeních EK a trhu vůbec), na základě současné ceny EUA na burze by se po přerozdělení výnosů zdroje Programu pohybovaly okolo 26,8 mld. Kč. Těžko se dá dopředu přesněji predikovat celkový výnos z prodeje EUA.

Bude se program týkat hlavně nevratných dotací, nebo spíš podpory při sjednávání úvěrů či snížení úroků z půjček?

Podpora v rámci Programu bude poskytována formou dotace na realizaci schválených opatření, další formy podpory se v současné době analyzují a mohou být různé dle typu realizovaného opatření a segmentu žadatelů s tím, že budou upřesněny v každé z vyhlašovaných výzev.

Ve zprávě ČTK z loňského listopadu se píše, že podpora se má týkat „například zateplování” a „nové výstavby v pasivním energetickém standardu”. Bude podporována také výstavba »domů s téměř nulovou spotřebou energie«, které nejsou nutně pasivní, nýbrž především „ekonomické” a k nimž se ČR zavázala v rámci plnění směrnic EU?

Jelikož každá nová výstavba představuje nový zdroj emisí CO2 a potenciální zátěž pro životní prostření, bude Program zaměřen výhradně na podporu vysoce kvalitních projektů. Cílem této podpory je motivovat stavebníky k tomu, aby se nespokojili pouze s výstavbou v legislativou požadovaném standardu, ale aby zvolili koncept šetrné budovy. Nastavení jednotlivých technických parametrů je v současnosti konzultováno s odbornou veřejností a bude se pravděpodobně blížit nastavení z Programu Zelená úsporám (oblast podpory B – výstavba v pasivním energetickém standardu).

Vzdělávací středisko ATREA – první energeticky nulový dům v České republice (foto ATREA)

Mohou investoři očekávat i podporu na dodávky technických zařízení, které řeší potřebu energie (nejen na vytápění) z obnovitelných zdrojů, tedy ze slunce a odvozeně z biomasy, větru apod.? Případně na řešení, která na základě obnovitelných zdrojů zajistí vysokou až úplnou energetickou soběstačnost domu (sluneční fotovoltaika a termika, tep. čerpadla, větrníky, palivové články, Stirlingovy motory ...)?

Vzhledem ke stále vysokému počtu domácností, které k vytápění používají staré neekologické zdroje na tuhá fosilní paliva, jejichž provoz zvyšuje lokální znečištění ovzduší v obcích, bude Program rovněž zaměřen na výměnu těchto nevyhovujících zdrojů za nové, ekologicky šetrné (zdroje na biomasu, účinná tepelná čerpadla) a na instalaci termických solárních systémů pro přípravu teplé vody s volitelnou možností podpory vytápění. V rámci Programu se nepočítá s podporou fotovoltaiky, větrných elektráren, palivových článků a Stirlingových motorů.

Termické kolektory na střeše domu pro seniory (foto Regulus)

Převezme nový program po starém také institut Seznamu odborných dodavatelů výrobků a stavebních prací? Mnoho lidí jej považovalo za zdroj administrování, průtahů a úplatků, který dubloval práci projektanta a systém posuzování shody u výrobků či systémy řízení jakosti u firem.

Jelikož je podpora vyplácena z veřejných prostředků, musí ministerstvo zajistit maximální možnou kvalitu dodávek realizací podporovaných opatření i použitých výrobků a materiálů. Z tohoto důvodu je i v návrhu Programu počítáno s instituty Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a Seznamu výrobků a technologií (SVT). V současné době jednáme s odbornými a profesními organizacemi působícími na trhu o případných změnách v nastavení těchto institutů.

Dotace Zelená úsporám z roku 2009 vedla mimo jiné i ke zdražení souvisejících výrobků a nárůstu množství služeb i jejich cen. Z odstupem doby – po nástupu krize, kterou konec dotace ještě prohloubil – bylo často zřejmé, že by stejný objem prací pořídil investor i bez dotace levněji a rychleji. Dokážete vyloučit, že podobně dopadne i program Nová zelená úsporám?

Program má za cíl reagovat na aktuální stav spotřebního chování domácností, které je v současné době velice zdrženlivé. Předpokládáme, že spuštění Programu tak může vyvolat výdaje domácností, které by v opačném případě nebyly vůbec realizovány vzhledem ke zvýšenému sklonu domácností k úsporám. Podpora na opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení) bude nově stanovena dle rozsahu opatření a bude omezena maximálními jednotkovými cenami dle typu konstrukce. Konkrétní nastavení Programu, včetně určení těchto jednotkových cen a míry podpory pro jednotlivé oblasti podpory, konzultujeme s odbornými a profesními organizacemi tak, aby byl vliv na ceny stavebních prací a materiálů na trhu co nejmenší. K efektivnímu finančnímu řízení Programu bude využívána precizace podmínek každé jednotlivé výzvy. Obecně je však vždy na rozhodnutí potenciálního žadatele, zda možnosti získat podporu využije či bude realizovat bez státní podpory.

Autor:
Foto: Archiv redakce