Co s dešťovou vodou z okapů domu a v zahradě

Voda je životně nezbytná tekutina pro veškerý život na Zemi, kterou formou dešťových a sněhových srážek příroda v našich podmínkách zdarma a hojně rozdává. Nemělo by nás znepokojovat, že někdy prší až moc. Naopak bychom se vždy měli k vodě a dešti chovat tak, jako by šlo o vzácný dar. Ona jím totiž je a nejvíc se to týká srážek, které spadnou na náš dům a zahradu.

Příroda si s dešťovou vodou v místech, která jsou poznamenána lidskými zásahy, ne vždy poradí tak, jak potřebujeme. V přírodě se voda většinou vsákne do země a co nevsákne, postupně se odpaří nebo steče do přírodních vodotečí, jezer a podobně. Odtok vody daleko mimo lokalitu, kde napršela, nebo až do moře, je nejzazší možností.

Člověk by měl při výstavbě svých obydlí ctít princip a vytvářet podmínky, aby dešťová voda zbytečně neodtékala mimo místo, kde napršela. Jedna z možností, jak to může udělat, je přirozeným vsakem.

Stavíme-li takzvaně na zelené louce, příroda má už nejspíše dešťovou vodu vyřešenou vsakováním do země, přesněji trávy apod. To si můžeme sami ověřit, když vodu, která naprší na střechu, odvedeme trubkou několik metrů mimo stavbu. U nové výstavby se to často dělá jako „provizorium”. Většinou zjistíme, že se spolu s deštěm vsakuje do trávy i voda přivedená ze střechy. Často však bývá nutné pozemek kolem domu na dobrý vsak připravit. Další možností mohou být vodní zahradní rezervoáry, kde dešťovou vodu uchováme.

Nakládání s dešťovou a odpadní vodou s ACO

Kromě střešních okapů a svodů je dobré myslet také na odvodnění zpevněných ploch okolo stavby. Společnost ACO poskytuje komplexní systémy k nakládání s dešťovou a odpadní vodou. Ve článku vás ACO provede možnostmi, které při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti nabízí.

Existující odvodnění domů a jejich funkce

Odvodnění domů může probíhat několika způsoby. Buď se jedná o odvodnění „řízené” nebo „neřízené”. U „neřízeného” odvodnění se systémově nic neřeší, voda zkrátka někam odteče nebo se někam ztratí. Otázkou je, kam se voda ztratí nebo kam až odteče. Prvotní „úspory” na účinném odvodnění mohou způsobit budoucí problémy s vlhnutím stavby nebo v případě mrazů mohou vést k poničení konstrukčních vrstev zpevněných ploch a k mnoha jiným komplikacím, jejichž řešení nakonec násobně převýší finanční a časové výdaje na pořízení odvodňovacího systému.

Celkový pohled

Řízené odvodnění dělíme ještě na povrchové odvodnění (zpevněných a nezpevněných) ploch a na svislé, obvodové nebo plošné drenážní odvodnění půdních souvrství. Zjednodušeně na povrchové a podpovrchové odvodnění.

Povrchové odvodnění

Jde o odvodnění zpevněných ploch, které se provádí pomocí liniových odvodňovacích žlabů ACO, bodových vpustí ACO nebo jejich kombinací.

Liniové odvodnění pomocí žlabů ACO je vhodné pro malé, ale i velké zpevněné plochy v okolí rodinných domů. Základní výhodou liniového odvodnění je odvedení vody pomocí samotného těla žlabů až po místo napojení na odtokové potrubí. Obejdeme se přitom bez množství přípojek kanalizace na odtokové potrubí. Není ani nutné plochu odvodnění spádovat k jednomu místu, jako je tomu u odvodnění pomocí bodových vpustí. Plocha může být spádována například jedním směrem ke žlabové linii, a proto je její povrch rovný, bez zbytečných zlomů a jiných překážek. Plocha je odvodněna a zároveň zůstává uživatelsky i esteticky na nejvyšší úrovni.

Odvodnění pomocí bodových vpustí ACO je v případě objektů typu rodinných domů vhodné spíše pro menší zpevněné plochy typu dvorků a různých jiných zákoutí. Každou jednotlivou vpust je totiž nutné připojit ke kanalizaci. Pokud by tedy bylo nutné na ploše použít více než jednu vpust, je většinou lepší odvodnění pomocí liniových žlabů. Plocha odvodněná bodovou vpustí musí být kompletně vyspádována k této vpusti, aby voda nezůstávala na ploše stát nebo neobtékala vpust. U bodových vpustí tak vzniká nerovný povrch s nutností většího množství přípojek na kanalizační síť.

Detail vpusti

Částečně lze tomu zabránit použitím bodové vsakovací vpusti. Ta je však jen pro velmi malé plochy bez velkého množství vody a navíc ji lze využít jen s ohledem na hydrogeologické podmínky v místě instalace (pokud vsakování dovoluje půda, výška hladiny spodních vod a konstrukce případných přilehlých objektů).

Rekapitulace liniového odvodnění ACO

  • rovný, dopravně bezpečný povrch
  • bez kanalizačního potrubí
  • žlab vede vodu až k výtoku
  • snadné čištění celého systému

Rekapitulace bodového odvodnění ACO

  • složitá realizace
  • vlnitý povrch
  • mnoho přípojek na kanalizaci

Správná volba odvodnění pro Váš dům

Pro běžná odvodnění je tedy vhodnější použít liniového odvodnění než bodového, a to především s ohledem na snadnost instalace a následnou estetickou i funkční kvalitu celého odvodnění. Liniové odvodnění pomocí žlabů je možno vybrat z nepřeberného množství různých rozměrových, zátěžových i designových variant ke spokojenosti každého zákazníka.

Kombinace liniového a bodové odvodnění ACO

Společné řešení se nabízí jen v rámci jednoho objektu nebo celého areálu, kde například větší plochy obstarají žlaby a menší plochu (dvorek) obstará vpust. Není moc případů, kde by se kombinovaly oba systémy na jedné a té samé ploše; není k tomu důvod. Všechny liniové odvodňovací žlaby mají možnost napojení na kanalizaci, aniž by se kombinovaly se samostatnou bodovou vpustí. Jedním ze způsobů odtoku ze žlabu a tím i napojení na kanalizaci je použití systémové žlabové vpusti, která je ovšem součástí žlabové linie a proto nelze toto označit za kombinaci obou systémů.

Pokud jde o novostavbu, je ideální mít odvodnění navržené již od projektanta. Především s ohledem na následné napojení odvodňovacího systému na kanalizaci. Ale i v případě dodatečné instalace je dobré mít vše minimálně prokonzultováno s projektantem nebo jiným odborníkem z oboru, už jen proto, že je potřeba dodržovat legislativu, normy a právní předpisy daného státu. Každý odvodňovací systém musí být vhodně hydraulicky a zátěžově dimenzován, aby následně mohl dlouhodobě správně plnit svou funkci.

Návrh lze zadat projektantovi nebo je možné se obrátit na odbornou firmu z oboru. Společnost ACO například tento návrh nabízí bezplatně a nezávazně! Vypočítá hydraulické zatížení a následně navrhne systém odpovídající potřebám zákazníka.

Technické detaily a design

Odvodňovací systémy určené pro „dům a zahradu” se nejčastěji vyrábějí z polymerického betonu nebo kompozitního plastu. Materiál se volí s ohledem na následné designové a funkční požadavky na odvodnění, ale také s přihlédnutím ke snadné manipulaci, přepravě, skladování, instalaci atd. Důležitou součástí obou systémů je krycí rošt, který je nejen nejvíce namáhán zatěžováním a povětrnostními vlivy, ale zároveň je i nejvíce vidět. Krycí rošty mohou být vyrobeny v různých designech (můstkové, mřížové, děrované, štěrbinové atd.) a také z různých materiálů (pozinkovaná nebo nerezová ocel, litina, plast, kompozitní plast). Momentálně je z našeho pohledu ideální kombinací žlab s roštem – obojí z kompozitního materiálu. Má velmi dobrou nosnost, nepodléhá povětrnostním vlivům, krycí rošt je velmi podobný litinovému, celý systém je lehký a houževnatý a jeho instalace je opravdu snadná.

Nové designové rošty

Životnost odvodňovacího systému ACO

Při správné volbě a provedení odvodňovacího systému a při jeho následné správné údržbě se dá hovořit minimálně o stejné životnosti jako u samotného stavebního díla. Velmi důležitým faktorem je správné dimenzování systému pro následnou zátěž, volba správného materiálu pro danou aplikaci, ale také samotná instalace, která musí odpovídat technickým požadavkům a předpisům každého daného výrobce! Běžně se tedy životnost může pohybovat v řádu desítek let. Krycí rošty, které jsou vystaveny největšímu namáhání a opotřebení, je možno případně kdykoliv snadno vyměnit bez nutnosti rekonstrukce celého odvodnění.

Snadno odnímatelné rošty
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy