DAFE PUREX – jedinečný ucelený systém předsazené montáže oken

Z domácích a zahraničních zdrojů (Centrum pasivních domů, Passivhaus Institut Darmstadt ap.) je zřejmé, že ideální umístění okenní výplně je „vykonzolování“ do roviny hlavní tepelné izolace – tzv. předsazená montáž. Ta ale vyžaduje jiný přístup a montáž s řadou specifických kroků. Tomuto technickému řešení oken se věnujeme v tomto článku.

Zásadní text na toto téma vyšel pod názvem Jedinečný ucelený systém předsazené montáže okenních výplní v [1] a po drobných redakčních úpravách ho přinášíme i čtenářům tohoto časopisu.

Trend energetických úspor v budovách

Okolní státy (Německo, Švýcarsko, Rakousko) jsou poslední roky silně orientovány na výstavbu energeticky úsporných objektů včetně energeticky velmi účinného řešení detailů obvodového pláště. Přijetím nastavených kritérií v této oblasti evropskými Směrnicemi (EPDM I a EPDM II) se Česká republika k těmto energetickým výzvám přihlásila. Tento proces byl zatím završen přijetím základních dokumentů – Zákon o hospodaření energiemi č. 318/2012 Sb. a k němu prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb. Tyto platné a závazné dokumenty stanovují cílové požadavky a stavy v časové ose na jednotlivé druhy a charaktery staveb.

Lze říci, že čas se krátí, ale odezva stavebního trhu na všech úrovních ne zcela odpovídá odezvě nejen laické, ale zejména odborné veřejnosti. Jistý posun je vidět v individuální výstavbě hlavně RD, kde nezastupitelnou roli sehrává dotační motivační program SFŽP – Nová zelená úsporám. V tomto segmentu je zřejmý několikanásobný nárůst ve výstavbě energeticky úsporných domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu, který plně respektuje zásady návrhu a technologie těchto konceptů.

Nízkonenergetická a zejména pasivní výstavba však vyžaduje zcela odlišný přístup, počínaje projektováním, návrhem konstrukcí, použitými materiály, technologiemi apod. Navíc jsou přímo zásadní detaily řešení, detaily napojení jednotlivých prvků a řešení jejich tzv. tepelných vazeb (mostů). Zásadní je pak způsob osazování okenních výplní.

Osazení okenních výplní a související požadavky

Snad asi každý zaznamenal v posledních dvaceti letech výrazný technický a technologický posun v oblasti oken, jednoho z nejdůležitějších prvků obvodového pláště. Přitom je v zásadě jedno, jde-li o okna dřevěná, plastová či hliníková.

Klíčový parametr – součinitel prostupu tepla celého okna UW – postupně klesl od hodnoty 2,7 W/(m2K) až k dnešní úrovni pod 0,8 W/(m2K). Na to reagoval i základní požadavkový dokument – národní tepelně technická norma ČSN EN 730540. Ta dnes doporučuje snadno dostupnou hodnotu UW = 1,2 W/(m2K), což je zároveň požadavek pro NED (nízkoenergetické domy). Doporučení pro NED na úrovni UW = 0,8 W/(m2K) je zároveň požadavek pro PD (pasivní dům). Dosažení hodnot UW ≤ 0,8 W/(m2K) již vyžaduje nejen speciální konstrukční řešení zasklení (trojsklo), ale také špičkové řešení okenních profilů.

Navíc tepelné ztráty okna závisí nejen na součiniteli prostupu tepla celého okna UW, ale také na jeho navržení pro danou budovu v daném prostředí a na orientaci ke světovým stranám.

Výpočetní nástroje řeší nejen vlastní tepelné ztráty okny, ale i to, že solární zisky a konkrétní hodnoty jsou ovlivněny řadou okolností. Mimo jiné zde hraje roli i hloubka osazení okna, a tudíž vliv zastínění ostěním a nadpražím. Významný vliv má i poloha okna vůči hlavní tepelné izolaci obvodového pláště. Laboratorně bylo zjištěno, že při „běžném” osazení do ostění se zhorší prostup tepla oknem až o 30 %. To může celý zamýšlený PD posunout do nižší kategorie.

Proto existují doporučená řešení detailů domů v pasivním standardu. Z podkladů (např. Centrum pasivních domů a institutu Pasivhaus Institut Darmstadt apod.) je evidentní, že ideální poloha okenní výplně je „vykonzolování” do roviny hlavní tepelné izolace – tzv. předsazená montáž. Ta ovšem vyžaduje naprosto jiný technický přístup s řadou specifických technických řešení a postupů. Ty jsou všechny respektovány v montážním systému DAFE PUREX, který spočívá v jedinečné konstrukci osazovacího rámu, určeného pro osazení jakékoliv výplně do různých materiálů nosné části obvodové konstrukce. Montážní systém DAFE PUREX je chráněn užitným vzorem.

Vlastní konstrukční řešení – Systém DAFE PUREX

Cílem konstrukčního systému DAFE PUREX je vytvoření „slepého osazovacího rámu” (SOR) pro zakotvení okenní výplně v poloze předsazené do vrstvy hlavní tepelné izolace. Vlastní profil rámu je důmyslná sendvičová konstrukce optimalizovaná na vysokou tuhost v kroucení a ohybu za splnění maximálních tepelně izolačních vlastností. Zároveň umožňuje zakotvení nejen vlastního okna, ale zejména bezpečně přenáší veškerá zatížení do hlavní nosné konstrukce obvodového pláště.

Systém DAFE PUREX lze specifikovat na základě jednoduchého vztahu mezi rozměry stavebního otvoru, hmotností celého okna a jeho umístění na fasádě. Dále je nutné určit materiál, do kterého se bude provádět kotvení. Z těchto podkladů pak na základě statických propočtů bude dodán počet nosných a pomocných ocelových kotev včetně návodu na jejich přesné rozmístění po obvodě. Tyto kotvy jsou dodávány ve dvojím provedení v závislosti na hmotnosti okna a zatížení od větru. Dodávku pak tvoří sestava v rozloženém stavu s jednoduchým návodem na smontování na stavbě.

Systém DAFE PUREX umožňuje osazení nejen okenních a dveřních prvků, ale i velkých prosklených elementů s velkými posuvnými křídly (např. HST Progress). Vedle již zmiňovaných tepelně technických vlastností a vlastní tepelné vazby jsou důležité také požadavky na vzduchotěsnost. Osazovací rám umožňuje napojení difuzních uzávěr pomocí pásků zcela běžným způsobem jak v oblasti ostění, nadpraží, tak i v detailu napojení parapetu, resp. dveřních elementů ve styku s konstrukcí podlahy. Postup montáže vlastního osazení do stavby a provedení difuzních uzávěr je popsán podrobně v Technické informaci přiložené vždy k dodávce, technickou podporu lze vyžádat u technického oddělení DAFE-PLAST Jihlava.

Statika, statika...

Významnou úlohu při posuzování montážního systému má hmotnost osazovaného prvku. Dnes běžně užívaná trojskla dosahují – u rozměrnějších prvků a při větších tloušťkách jednotlivých tabulí skla – hmotnosti až 300 kg. Mimo vlastní tíhu prvku je nutné počítat i s velmi výrazným dynamickým zatížením. V relaci ke všem těmto hodnotám je navrženo kotvení vlastního montážního systému.

Řešení je zatím zpracováno pro keramické voštinové bloky (Heluz, Porotherm apod.) a pórobetonové zdivo (Ytong apod.), kde v závislosti na použitých kotvách (chemické s vložkou, plastové speciální hmoždiny) je stanovena i odstupová vzdálenost od kraje zdiva (ostění).

Další a méně náročnou skupinou jsou plné zdicí materiály typu plných keramických cihel určité pevnosti nebo často používané vápenopískové cihly, bloky apod. Naprosto „jednoduchou” záležitostí je pak kotvení do nosného železobetonového pláště nebo do dřevostaveb.

Praxe ve výstavbě domů v pasivním standardu

Významný nárůst zájemců o tuto výstavbu, investorů a v neposlední řadě i dodavatelů zcela jistě povede k využívání systémově správných technologií a materiálů. Montážní systém DAFE PUREX respektuje tyto požadavky a stává se tak standardem správně osazeného okna.

Literatura a zdroje:

[1] stavba.tzb-info.cz

Autor: Ing. Miroslav Culka
Foto: Archiv firmy