Detaily jsou klíčové pro dlouhou životnost zateplení

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) patří ke stavebním řešením, u kterých se obecně očekává, že se takzvaně samy zafinancují. To znamená, že průběžně poskytují úspory na energiích, které po určité době pokryjí částku potřebnou k jejich pořízení. Návratnost této investice se dá vypočítat různými metodami, v každém případě jednou z nejdůležitějších proměnných je životnost provedeného zateplení. Odolnosti a životnosti standardní plochy zateplovacího systému se technická literatura věnuje poměrně obsáhle, včetně norem pro zkoušky a jejich vyhodnocení. Je ale nutné si položit otázku: kde nejdříve dochází k degradaci systému – v ploše nebo v detailech? Tato řečnická otázka má samozřejmě jednoznačnou odpověď, ze které vychází nutnost věnovat detailům velkou pozornost.

Technická podstata

Od detailů se v principu požadují dvě věci: funkce a estetická kvalita. V praxi se obvykle jedná o různé způsoby eliminace vzniku trhlin, které umožňují pronikání vody do systému. Obálka budovy musí být kompaktní po celou dobu požadované životnosti, zatékající voda je zásadní faktor pro zkrácení životnosti systému a degradaci vzhledu fasády. Typickým příkladem je zatékání například u oplechování střechy, které se může projevit třeba o několik pater níže, kde se z určitého důvodu začne hromadit voda a vytvoří se solné či vápenné mapy na omítce. Dalším častým problémem je opomíjení tepelné roztažnosti materiálů. Vzhledem k tomu, že v létě dosahuje teplota povrchu ETICS v závislosti na barvě až k 80 °C, rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími teplotami se musí zákonitě projevovat značnými dilatačními pohyby (rozpínání a smršťování materiálů). Zkušenosti ukazují, že z hlediska dlouhodobé funkce a životnosti je nepřijatelné:

  • Napojovat omítky v ETICS přímo na oplechování, parapety ad.,
  • napojovat omítky v ETICS přímo na rámy oken nebo dveří a podobné konstrukce,
  • zajišťovat pružnost detailu pomocí běžných (silikonových, akrylátových,...) tmelů,
  • nevytvořit dostatečné překrytí výztužné síťoviny u lišt,
  • vytvářet výrazné tepelné mosty prostupujícími konstrukcemi a podobně.
Nepřijatelné provedení detailu napojení ETICS na okno a parapet

Vývoj a novinky

Vývoj ve stavebních postupech a v požadavcích na úspory energie přináší stále nové detaily – specifické pro konkrétní stavbu, ale i takové, které se opakují. Jedná se například o napojení ETICS na předsazená okna, detaily okolo roletových systémů, založení velkých tlouštěk izolantu, kotvení předmětů na fasádu nebo třeba průchody pro elektroinstalaci bez tepelných mostů. Výrobci příslušenství neustále přicházejí s novinkami, které se vyplatí sledovat.

Specifickou oblastí jsou detaily ETICS pro zajištění požární odolnosti. Vedle normou stanovených postupů navíc existují i specifická řešení výrobců. Jedná se o poměrně složitou problematiku, kde je potřeba mít k dispozici opravdu detailní informace. Hrozí totiž vážný konflikt se závaznými normami pro požární bezpečnost staveb.

Výrobek pro zabudování elektroinstalace do ETICS

Realita praxe

Vedle problémů v samotném provádění na stavbě, detaily v ETICS silně trpí fenoménem tvrdého tlaku na cenu projektu. Vynechání detailů se nabízí jako jednoduchý způsob zlevnění práce projektanta. Tím ale přicházíme nejen o odborný návrh projektanta s komplexním pohledem na stavbu a použité technologie, ale také o informaci pro přípravu stavby, aby byly kalkulovány potřebné materiály pro kvalitní zhotovení detailu. Praxe je potom leckdy taková, že realizační firma nemá k dispozici potřebné výrobky a od projektanta se dozví, že „je přece odborná firma, tak si musí umět poradit”.

Platí pravidlo, že řetěz je tak silný, jako jeho slabý článek. Je tedy nutné odvést kvalitní práci jak při návrhu detailu, tak při výběru vhodného výrobku a samozřejmě samotném provedení. Ve všech fázích je potřeba mít adekvátní znalosti nebo kontaktovat odborníky a nechat si poradit. Je to proces nekonečný, ale pro kvalitní výsledek nutný.

Autor: Ing. Václav Hadrava
Foto: Archiv autora