Doplňky systému POROTHERM Si eliminují vznik problémů v místech styku stěny s výplněmi otvorů

Nový systém hrubé stavby POROTHERM Si (Super-izolant), který nedávno představila společnost Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s., přináší nejen špičkové tepelně izolační vlastnosti, ale také podstatně vylepšuje problematická místa na styku s výplněmi otvorů – v ostění, nadpraží a parapetu.

Zdicí prvky systému POROTHERM Si kromě unikátních vlastností nabízejí i všechny výhody typické pro materiál POROTHERM - vysokou pevnost, nízký odpor proti difúzi vodních par a jednoduché a rychlé zdění technikou pero-drážka při minimální spotřebě malty. Modulový systém přitom umožňuje variabilitu při práci, snadné navrhování a jednoduchou výstavbu.

Požadavky na tepelně izolační vlastnosti překročeny

Oba formáty nového typu zdiva, POROTHERM 44 Si i POROTHERM 40 Si, splňují požadavky na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů. Pokud jsou doplněny správně provedenými omítkami, jejich tepelně izolační schopnosti se zvyšují až do hodnot, které tyto požadavky překračují.

V případě POROTHERMU 40 Si vykazuje neomítnutá stěna z těchto bloků vyzděná na tepelně izolační maltu POROTHERM TM tepelný odpor v přepočtu na ustálenou (praktickou) vlhkost zdiva ve výši
R = 3,57 m2.K.W-1. Při systémovém použití omítek POROTHERM TO a UNIVERSAL (vnější lehká omítka TO v tloušťce 30 mm, omítka UNIVERSAL v tloušťce 10 mm jako vnitřní a 5 mm jako vnější krycí) se docílí tepelného odporu R = 3,82 m2.K.W-1, což odpovídá hodnotě součinitele prostupu tepla
U = 0,25 W.m-2.K-1. Tato výsledná hodnota součinitele prostupu tepla odpovídá doporučené hodnotě pro »těžké konstrukce« vnějších stěn z nově platné normy ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.
Pokud investor zvolí POROTHERM 44 Si, může počítat za totožných podmínek s naměřeným tepelným odporem v přepočtu na ustálenou (praktickou) vlhkost zdiva ve výši R = 3,92 m2.K.W-1. Za systémového použití omítek POROTHERM TO a UNIVERSAL se docílí tepelného odporu
R = 4,17 m2.K.W-1.
Uvedený údaj pak odpovídá hodnotě součinitele prostupu tepla U = 0,23 W.m-2.K-1.

Jednoduchost v důmyslnosti použití doplňků

Oba typy formátu nabízejí kromě základních bloků také doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové. Při řešení jejich tvarů bylo cílem maximálně eliminovat možnost vzniku lineárních tepelných mostů a vazeb v místech styku stěny s výplněmi otvorů – v ostění, nadpraží a parapetu. Právě tato místa patří při výstavbě formou jednovrstvé konstrukce mezi kritická.

Protože se teplo chová jako voda, nejvíce uniká nejsnazší cestou. V okolí otvorů dochází k největším únikům právě v ostění, kde prostupu tepla vzdoruje materiál stěny pouze na tloušťku okenního či dveřního rámu a ne celá tloušťka zdiva, jak tomu je u plné stěny jednovrstvé konstrukce. Při extrémně nízkých venkovních teplotách může dojít uvnitř místnosti právě na těchto místech k poklesu povrchové teploty pod rosný bod, což se projeví srážením vzdušné vlhkosti. Při dlouhodobějším působení pak může dojít k následnému vzniku plísní.

Elegantní a zároveň stavebně jednoduché řešení daného problému nabízí využití doplňkových formátů cihelných bloků POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si (Super-izolant). Poloviční a koncové bloky mají po celé své výšce vybránu speciální kapsu, která se při použití polovičního bloku v rohu stěny vyplňuje maltou. V případě využití těchto tvarovek okolo otvorů pro okna a dveře lze pracovat s převratnou výhodou uvedených formátů. Ty se v ostění vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby vytvořily svislou (širokou a mělkou) drážku. V parapetu se tyto cihly kladou vedle sebe řeznými plochami na sraz tak, aby kapsy byly shora, směrem k rámu okna, a plynule na sebe navazovaly. Zazubenou stranou se cihly zamáčknou do vodorovné vrstvy lehké malty.
Zdění ostění a parapetu je nutné provádět s maximální možnou přesností. Jen tak je zaručen optimální výsledek. Do drážky, která vznikne napojením kapes pod sebe (v ostění) nebo za sebe (v parapetu), se vlepí pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 30 mm a teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno nebo dveře. Díky speciálnímu tvaru cihelného bloku, jeho tepelně izolačním vlastnostem a kvalitnímu izolantu by již nemělo docházet ke vzniku tepelných mostů a s nimi spojených problémů.

Autor: Mgr. Lidmila Kábrtová
Foto: Archiv firmy