GIGATHERM® – fasádní zateplení s tloušťkou do 10 cm a výjimečnými izolačními a protipožárními vlastnostmi

Základem nového systému zateplení rodinných a bytových (panelových) domů je fólie Lupotherm a unikátní fasádní deska Megapan. GIGATHERM® obsahuje dvě nevětrané vzduchové mezery, v nichž se sálavé teplo odráží zpět do budovy nebo v létě ven. U patrových budov se do mezer vkládají vodorovné přepážky z Megapanu, což zlepší tepelnou izolaci a hlavně zvýší protipožární ochranu.

Jedinečnost desky Megapan je v tom, že je ohnivzdorná, mrazuvzdorná, její pevnost, rozměrová stabilita a další vlastnosti jsou násobně lepší, než u desek na bázi běžného cementu nebo sádry. Toho bylo dosaženo díky novému složení desky, jehož základem je hořečnaté oxychloridové cementové pojivo. Více o tom v [1]. Celá tepelněizolační fasáda s tuhým a trvanlivým povrchem má tak dobrý předpoklad dlouhodobé a plně funkční životnosti, přesahující 100 let.

Při tloušťce zateplení 8 cm (u patrových budov 10 cm) izoluje GIGATHERM® lépe, než dvojnásobná tloušťka z konvenčních materiálů jako EPS nebo minerální vlna. Rozpočet překvapí ještě více – GIGATHERM® pořídí konečný zákazník za 800 Kč na 1 m2 bez DPH včetně práce (ceny nezahrnují lešení a finální nátěr).

Megapan

Tento výjimečný materiál má v ČR právě díky systému GIGATHERM® svou premiéru. Vedle hořečnatého cementu Megapan obsahuje lehké, blíže nespecifikované plnivo a rozptýlená skelná vlákna jako ztužující přísadu, která je odolná vůči působení alkalických látek.

Jedna strana desky je hladká, druhá strana má režný povrch. Deska má vynikající a trvale stabilní vlastnosti, zejména stálé rozměry (nedilatuje), dále pevnost, tuhost a požární odolnost: do 800 °C je chemicky stabilní a až do 1200 °C odpuzuje plameny. Je zároveň velmi lehká a šetrná ke zdraví i životnímu prostředí během celého životního cyklu.

Hladký povrch Megapanu je vhodný pro nátěry nebo tapetování bez předčištění. Hrubá strana slouží k upevnění keramické dlažby nebo natažení fasádní barvy ap. Pokud se na Megapan lepí keramický obklad (koupelny), doporučuje se používat lepidlo na bázi ředidel.

Požární odolnost

GIGATHERM® má jedinečně řešenou také ochranu proti šíření případného požáru. Z materiálu Megapan lze vytvářet požární horizontální zábrany nebo uzávěry ve vzduchových mezerách zateplení, takže při případném požáru se zabrání vzniku komínového proudění horkých plynů a šíření plamenů.

Difúze vodní páry

Vodní pára po většinu roku postupuje difúzními mechanizmy z vytápěného vnitřku směrem ven. Cílem difúzních opatření je, aby prostupující vodní pára v obálkové konstrukci buď vůbec nekondenzovala, anebo jen málo a tam, kde kondenzace nezpůsobí potíže či škody.

U lehkých staveb včetně dřevostaveb se toho docílí aplikací uzavřené parotěsné obálky z interiérové strany obvodových konstrukcí, která do ochlazovaných stěn, střechy a podlahy žádnou páru nevpustí, a tudíž v nich nemá co kondenzovat. Toto řešení lze aplikovat i u staveb se zateplením GIGATHERM®.

GIGATHERM®, který je sám o sobě s faktorem difúzního odporu 1500 (–) parotěsný, řeší ochranu před případnou kondenzací specificky. Díky jeho vysoké tepelné izolační schopnosti jsou jím chráněné vnitřní konstrukce udržovány na tak vysoké teplotě (blízké vnitřní, prostorové teplotě), že v nich nikde, ani za hlubokých mrazů nevzniká rosný bod. Tudíž nedochází ani ke kondenzaci, přestože tu může být vysoký částečný tlak vodní páry.

GIGATHERM® má navíc jednu přednost, kterou běžné izolace postrádají. Stavebně lze řešit variantu, že můžeme nevětranou mezeru na teplé straně Lupothermu mimo topnou sezónu slabě otevřít a umožnit provětrávání. Je to vhodné zejména pro zateplování starších domů, kde kvůli starší spodní hydroizolaci hrozí vlhnutí obvodového zdiva vzlínající vlhkostí z podloží. Může to být ale pojistkou i v jiných případech – po povodni ap., kdy je potřeba rychle vysušit nečekaně zvlhlé zdivo.

Tepelná izolace – to nejlepší nakonec

Izolační účinek sestavy GIGATHERM® je dán tepelným odporem RL použité fólie Lupotherm, který deklaruje výrobce, dále tepelným odporem RV obou vzduchových mezer a konečně tepelným odporem RM fasádního obkladu z desek Megapan. Vyjádříme to vzorcem


a) Pro tepelný odporem desky Megapan platí:


kde d je tloušťka desky v metrech a 0,269 W/(mK) je součinitel tepelné vodivosti Megapanu. Při tloušťce 8 mm je RM = 0,037 m²K/W.

b) Pro tepelný odpor vzduchové mezery platí:


v němž je


Proměnné ve vzorci (3) jsou:

  • A je součinitel vzájemného sálaní protilehlých ploch v mezeře;
  • σ = 0,0000000567 W/(m2K4) je<0x000A>Stefanova-Boltzmannova konstanta;
  • εF ≈ 0,1 až 0,15 je emisivita povrchu reflexní vícevrstvé fólie;
  • εM ≈ 0,9 až 1 je emisivita protilehlého povrchu k fólii (Megapanu nebo nosné stěny);
  • t je střední teplota vzduchu v mezeře;
  • w je tloušťka vzduchové mezery a
  • λ je součinitel tepelné vodivosti vzduchu, viz tab. 1.
teplota, °C–20–1001020
λ, W/(mK)0,02280,02360,02440,02510,0259
Tab. 1: Součinitel tepelné vodivosti vzduchu při různých teplotách vzduchu. S rostoucí teplotou od –20 °C do +20 °C tento součinitel vzroste o necelých 14 procent

c) Rozhodující roli má centrální 3 cm silná vícevrstvá fólie Lupotherm. U ní výrobce, při započtení vzduchových mezer, deklaruje na základě evropských srovnávacích měření stejný tepelně izolační účinek, jako má 20 cm izolace z minerální vlny (tato vlna má R ≈ 5,1 m2K/W).

Uvedený postup umožňuje určit tepelně-izolační vlastnosti nevětraných vzduchových mezer v tepelně-izolačních sestavách s reflexními fóliemi, jako je GIGATHERM®. Pro dvě vzduchové mezery o tloušťce 2 cm a při teplotním rozdílu od –10 do +20 °C docílíme tepelného odporu kolem 1,2 m2K/W. Dílčí výpočty tepelného odporu mezer uvádějí tab. 2 a tab. 3.

teplota, °C–20–1001020
Rv, m2K/W0,6620,6270,5940,5640,535
Tab. 2: Tepelný odpor vzduchové mezery o tloušťce 0,02 m při různých teplotách vzduchu. Pokles tepelného odporu vzduchové mezery 2 cm silné je při změně teploty z –20 °C na +20 °C necelých 20 procent
tloušťka mezery, m0,020,040,060,080,10
Rv, m2K/W0,5940,9330,1511,3031,416
Tab. 3: Tepelný odpor vzduchové mezery o teplotě 0 °C při různých tloušťkách mezery. Odpor s rostoucí tloušťkou mezery roste, růst se ale s teplotou zmenšuje

Při započítání tepelných vlastností centrální fólie, fasádního záklopu, Megapanu – viz vzorec (2) získáme při celkové tloušťce zateplení 8 cm výborný tepelněizolační výsledek celého zateplení.

Přitom uvažujeme malé proudění vzduchu v mezerách, což je dobře splněno u svislých mezer. Komínový efekt, jak bývá často zmiňováno, se u nich neuplatňuje, protože teplota zde s výškou roste. Není tedy splněn základní předpoklad vniku tohoto efektu.

Celá zateplovací sestava GIGATHERM® je standardně zavěšena k nosné stěně. Způsob zavěšení je podrobně popsán v technologickém postupu na stránkách www.megapan.org.

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek, Jiří: Megapan – stavební deska s výjimečnými vlastnostmi, Stavebnictví a interiér č. 9/2010, str. 48–49.

1 Zpracováno podle podkladů Xnergie, s.r.o, LPS GmbH a EU instituce pro řemeslníky a menší firmy Normapme
Autor:
Foto: Archiv firmy