Nesprávná tvrzení v článku o systému DURLIN se vzduchovou mezerou

Článek autora Romana Oty informoval čtenáře odborného časopisu „Stavebnictví a interier“ o funkci vzduchové mezery v nové technologii podle českých patentů a užitných vzorů. Firma MUREXIN čerpala z technologií vyvinutých ve firmě FANA s.r.o. Zašová, která izolační technologie postupně inovuje na základě získaných zkušeností. Ověřováním funkcí vzduchové mezery na stovkách staveb, kde byla použita, svědčí o nezastupitelnosti jejího difuzního vlivu.

Je však nutno opravit výklad autora zmíněného článku v těch tvrzeních, kde je vzduchová mezera považována za jakýsi komín, ve kterém dochází k proudění vzduchu, čímž prý venkovní vlhký a studený vzduch ochlazuje mezeru a zhoršuje termoizolační vlastnosti. Tento stav je dokumentován fotografií, kde je ukázána údajně horní hrana zateplení s mezerou a odtátým sněhem jako důkaz komínového efektu ve vzduchové mezeře (čtěte - Tepelně izolační systém DURLIN se vzduchovou mezerou).

Mylný výklad je nutno uvést na pravou míru a jako autor inovační technologie se o to pokusím:

1) Jedná se o bezkontaktní izolační systém (bez samovolného provětrávání)

2) Vzduchová mezera – difuzní mezera je difuzní vrstvou izolačního souvrství vytvořenou mezi zdí a izolantem. Rozměry této vrstvy nemohou být specifikovány, její horizontální i vertikální průřez je totiž dán nerovnostmi zateplovaného povrchu. Za provozních podmínek v takové vrstvě (vzduchové mezeře) nevzniká komínový efekt. Komínový tah vyžaduje přísné fyzikální předpoklady, především výrazně vyšší teplotu vespod vzduchové mezery a současně otevřený přivod (dole) i odtah (nahoře). Ani jedno z toho není splněno, alespoň jedna štěrbina je vždy uzavřená, vzduch tu neproudí a teplotní spád je v mezeře opačný, nahoře je tepleji, než dole. To bylo potvrzeno i empiricky. Komínové proudění tu vůbec nevzniká. Vzduchová mezera je ovšem difúzně velmi otevřená, případnou kondenzační zónu stahuje ze zdiva či izolace "do sebe" (čti o tom více ...). Vodní pára pak z mezery snadno difunduje ven a případný kondenzát, tzn. rosa, "vypadne" spodní štěrbinou.

3) Vzduchové vrstvy mohou být uzavřené, otevřené nebo částečně otevřené (slovy odborníků nevětrané, větrané, slabě větrané). Hodnotí se vždy celistvá zateplená plocha složená z jednotlivých izolačních desek, vertikální a minimálně jedna horizontální obvodová štěrbina bývají po obvodě uzavřeny. Takto uzavřené, ale případně i otevřené vzduchové vrstvy nemohou být nikdy provětrávané a chladný vlhký vzduch nebude do nich nikdy vtahován.

4) Klima ve vzduchové vrstvě se průběžně mění podle vlhkostních a teplotních podmínek sousedních vrstev. V každém případě omezuje transfer vlhkosti ve všech směrech. Pohyb vzduchu ve vertikálním směru je dále ovlivněn gravitací. Fyzikální zákonitosti jsou využity bez vlivu lidského faktoru. Změny počasí pozitivně ovlivňují funkci vzduchové vrstvy přes vnějsí izolační souvrství a soklovou štěrbínu. Stavební konstrukce je ovlivňována z interieru jednak svým technickým stavem, ale také lidskou činností.

5) K čemu ve vzduchové vrstvě skutečně dochází?

  • k samotížnému pohybu vzduchu
  • k vypadávání kapalné vlhkosti v soklové části souvrství – odvlhčování stavby a izolace
  • k difuzi vodních par a eliminaci jejího negativního vlivu na kvalitu izolace
  • snížení vlivu tepelných mostů v místech nasákavých cementových adhezních ploch a mechanických hmoždinek používaných u ETICS
  • zvýšení tepelného odporu izolačního souvství použitím expanzního adheziva a vzduchu
  • využívá unikátní kotvící systém, který garantuje přídržnost a rovinnost i na zchátralých površích. Vytváří adhezní terče vždy pod spárami jednotlivých izolačních desek, které slouží k aretaci izolačního souvrství v rizikových místech izolantu. Řádově prodlužuje životnost izolace proti kontaktním systémům.

Vzhledem k tomu, že MUREXIN nedovedl zmíněnou technologii do realizace a ani současní protagonisté ETICS nemají o její rozšíření zájem, byla prodána zahraniční firmě. Současně jediným výrobcem na českém trhu zůstává firma FANA s.r.o. a několik montážních skupin. Bližší informace o této technologii najdete na strákách www.fana.cz. Prosím čtenáře, aby si opravili mylná tvrzení o systémech se vzduchovou mezerou a zachovali tak přízeň produktivním inovacím ve stavebně izolačních technologiích.

Autor: Alois Palacký
Foto: -