Hydrofobizační prostředek LUKOFOB pro hydroizolační injektáž zdiva

Velkým problémem, zejména starších domů, je zamokřené zdivo způsobené zemní vlhkostí. Jednou z metod dodatečné hydroizolace zdiva, která je technicky jednoduchá, proveditelná svépomocí bez nutnosti speciálního vybavení, je beztlaká chemická injektáž.

Z řady LUKOFOB® jsou na výběr hned dva různé typy silikonových injektážních přípravků, roztok hydrofobizačního (vodoodpudivého) přípravku LUKOFOB® 39 nebo injektážní hydrofobizační krém LUKOFOB® IK 80. Oba přípravky jsou na vodné bázi bez organických rozpouštědel, bez zápachu, inertní vůči materiálu zdiva.

Injektují se do vodorovné linie stejně vzdálených předvrtaných otvorů, z kterých postupně pronikají do zdiva. Okolo vrtů se vytvoří kruhové clony prosáklého přípravku, jejichž propojením vzniká celistvá vodoodpudivá bariéra. V další fázi dochází k vysychání vodné báze přípravků a navázání účinné složky na hmotu zdiva. Vzhledem k malé velikosti částic obou přípravků nedochází k zúžení ani zatěsnění pórů zdiva, pouze k hydrofobizaci stěn kapilárního systému injektované části zdiva. Vzniklá silikonová clona svým vodoodpudivým efektem přeruší kapilární transport vzlínající vlhkosti a zdivo nad injektáží postupně vysychá.

Průzkum zdiva a jeho příprava na injektáž

Injektáž přípravky LUKOFOB® je účinná pouze proti vzlínající vlhkosti, ne například proti zatékající vodě z okapu, netěsnících trubek a trhlin nebo tlakové vodě. Tyto závady je nutné předem odstranit vhodným stavebním opatřením. Ze zdi na obou stranách se odstraní omítka, a to až cca 80 cm nad promáčený povrch. Spáry se proškrábnou, protože jejich póry jsou zpravidla zaplněny solemi, které by znovu zapříčinily nárůst vlhkosti absorpcí z okolí i při fungující chemické injektáži.

Do tloušťky zdiva 70 cm lze vrty provádět pouze jednostranně, při větších tloušťkách nutno vrtat oboustranně s délkou vrtu do poloviny tloušťky zdiva. Injektážní vrty se tedy obvykle umísťují z vnější strany v soklové části stavby nad terénem, injektáž obvodového zdiva z vnitřní strany objektu nebo injektáž zděných příček se aplikuje co nejblíže k podlaze. Z vyvrtaných otvorů se odstraní prach, případně se nechají dovyschnout. Injektáž zdiva se doporučuje provádět v letním období, kdy je zajištěno snadnější vysychání. Vrtání otvorů do zdí je zásah do statiky staveb, v případě pochybností je třeba tento postup konzultovat s příslušným odborníkem.

Obr. 1 – Schéma kapalné injektáže Lukofobem 39
1. vrty o průměru 25 – 30 mm, sklon 20 – 30 °
2. utěsnění hadičky v ústí vrtu
3. hydroizolační clona ve zdivu
4. nádobka na infúzní prostředek
5. plošná izolace

Kapalná injektáž Lukofobem 39

Tento klasický způsob injektáže kapalným metylsilanolátem je vhodný pro většinu typů zdiva (cihelné, kamenné, smíšené), kromě opukového, z hliněných cihel a malt nebo z děrovaných cihel. Dostatečné množství vodného nosiče a malá velikost účinné složky bezpečně zajistí průnik do hloubky i méně nasákavého materiálu.

Pro injektáž je nutné vrtat otvory v určitém sklonu, aby přípravek nevytékal, ideálně pod úhlem 20° – 45° a průchodem alespoň jednou ložnou spárou. Průměr vrtáku a následně vrtu se volí v rozmezí 25 – 30 mm. Středová vzdálenost jednotlivých vrtů se doporučuje maximálně 150 mm a hloubka otvorů cca 5 – 7 cm od protější strany zdi. Pokud jsou objeveny dutiny ve zdivu, kudy by injektážní přípravek mohl nekontrolovaně odtékat, je třeba jejich vyplnění řídkou cementovou maltou.

Spotřeba je velmi rozdílná v závislosti na kvalitě materiálu, malty a vlhkosti zdiva. V praxi se toto množství uvádí na půdorysnou plochu a činí 10 až 20 l na 1 m2. Na jedné stěně by měla být spotřeba roztoku přibližně stejná. Jestliže je v některém místě spotřeba vyšší, může to být způsobeno otvorem ve zdivu, kterým roztok mizí.

Po aplikaci se otvory ihned neuzavírají. Pro urychlení procesu vysychání se bez povrchové úpravy ponechá i injektované zdivo. Teprve později se otvory utěsní cementovou maltou a zdivo se finálně upraví vhodnou sanační omítkou.

Krémová injektáž Lukofobem IK 80

Krémová konzistence přípravku umožňuje jednodušší způsob vrtání, a to vodorovně ve spáře zdiva. Obvykle se tedy používá pro cihelné zdivo nebo zdivo z porézního kamene se savou spojovací maltou v podélně probíhající spáře. Lze použít i pro zdivo s dutinou nebo plněné štěrkem, nehrozí totiž nekontrolovaný únik kapaliny. Vzhledem k vysoké koncentraci účinného silanu a minimálnímu množství vodného nosiče, lze injektovat i zdivo z hliněných cihel a malt či opuky. Průměr vrtu stačí v rozmezí 12 – 16 mm. Doporučuje se dodržovat středovou vzdálenost jednotlivých vrtů 120 mm a případně ji i zkrátit na 100 mm u kamenného nebo smíšeného zdiva. Vyvrtané otvory jsou o cca 2 – 5 cm kratší než tloušťka zdi.

Vlastní injektáž je snadno technicky i rychle zvládnutelná. Přípravek se nijak neupravuje. Menší balení v kartuši se vloží do ruční vytlačovací pistole pro stavební tmely a lepidla, na seříznutou špičku kartuše se nasadí plastová trubička s minimální délkou odpovídající hloubce vrtu a průměrem o něco menším než je vyvrtaný otvor ve zdivu. Vrt se jednorázově plní postupným vysunováním trubičky směrem ven z otvoru. Důkladné vyplnění injektážního otvoru, v celém jeho průřezu a délce, je předpokladem vysoké účinnosti provedené injektáže. Využít lze i běžný nízkotlaký zahradní postřikovač s prodlouženou aplikační trubicí, do jehož zásobní láhve se krém jednoduše přeplní z většího prodejního balení.

Spotřeba je jasně definovaná objemem a počtem injektážních vrtů. Čím větší průměr vrtu a tloušťky zdiva, tj. hloubky vrtu, a kratší vzdálenosti mezi otvory, tím je spotřeba vyšší. Průměrně se udává do 1,6 l na 1 m2.

Po aplikaci se otvory ihned povrchově uzavřou. Zdivo se pro urychlení procesu vysychání ponechá co nejdéle bez povrchové úpravy, která se později provede sanační omítkou.

Obr. 2 – Schéma krémové injektáže Lukofobem IK 80
1. vodorovné vrty o průměru 12 – 16 mm
2. hydroizolační clona ve zdivu
3. plošná izolace

Volba

Komfortní a rychlé provedení, jak po stránce možnosti plnění vodorovných vrtů ve spárách bez rizika vytékání, tak samotná snadná beztlaková aplikace běžně dostupným vybavením, mluví pro krémový injektážní přípravek. K dalším výhodám systému patří aplikace bez předchozího ředění, míchání či jiné úpravy, minimální ztráty v případných dutinách a trhlinách. Vysoký obsah účinné látky a nízký obsah neaktivního vodného nosiče pak nezpůsobuje další výrazné zavlhčení již tak mokrých stěn.

Finančně méně náročná, rovněž poměrně jednoduše technicky proveditelná, je aplikace kapalného injektážního přípravku. Nezastupitelná je například v méně savých materiálech, případně bez průběžných maltových spár, kde dostatečné množství vodného nosiče a malá velikost účinné složky bezpečně zajistí průnik do požadované hloubky. Přípravek i jeho naředěný roztok lze dlouhodobě skladovat bez ztráty účinnosti a rozvrhnout si tak provedení prací i na několik let. Rozhodnutí je zcela individuální, v závislosti na konkrétních faktorech v místě a čase aplikace i přístupu realizátora, mimo případů, kdy by byl vybraný způsob neúčinný nebo neproveditelný.

Účinnost systému

Provedení chemické injektáže nezpůsobí okamžité vysušení zdiva. Zamezí pronikání další vzlínající vlhkosti do zdiva, ale samotný proces vysychání nad provedenou vodoodpudivou clonou je proces pomalý a bývá patrný nejdříve po 6 měsících. Úplné vyrovnání vlhkosti ve zdivu trvá ještě déle.

Podrobné informace o výrobcích LUKOFOB®, případně celém výrobním sortimentu naleznete na www.lucebni.cz nebo Vám je rádi poskytnou pracovníci Obchodně-technické služby na tel. číslech 321 741 351–2 nebo na e-mailové adrese ots@lucebni.cz.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy