Hydroizolace spodní stavby pomocí bentonitových rohoží Voltex

Úlohou hydroizolačního systému spodní stavby je ochrana konstrukce před pronikáním a účinky spodní tlakové vody, vody prosakující horninovým prostředím a zemní vlhkosti.

Tento systém by měl mít následující vlastnosti: jednoduchou aplikaci, nezávislost na počasí, cenovou přijatelnost, spolehlivost, dlouhou životnost. Nejen tyto požadavky splňuje hydroizolační systém na bázi Volclay-bentonitu – systém Voltex, jehož výhradním dovozcem je společnost Beto-Tech Praha.

Obr. 1: Řez rohoží Voltex

Volclay-bentonit

Volclay-bentonit je druh jílu – jedná se o přírodní bentonit sodný, jehož největší ložiska se nacházejí v okolí Black Hills v USA. V hydroizolačním systému Voltex používáme tento druh bentonitu pro jeho unikátní vlastnosti. Volclay-bentonit je sopečného původu. Vznikl jako usazený prach a je tedy velice jemný.

Má schopnost ve své struktuře vázat velké množství vody a důsledkem této schopnosti je vysoká bobtnavost. Volclay-bentonit tak za pomoci vody vytváří vodonepropustnou membránu, která zůstává zachována po celou dobu životnosti stavby, nemění své vlastnosti ani nedegraduje. Bentonitový granulát tvoří nejen náplň rohoží Voltex, ale zároveň slouží ve formě pasty k opracování detailů stavební konstrukce.

Rohože Voltex

Rohože Voltex tvoří dvě polypropylénové textilie (tkaná a netkaná), které jsou patentovaným způsobem šití propojeny (obr. 1). Hustota šití je taková, že granule bentonitu jsou ve své poloze fixovány a nehrozí sesypání granulátu při svislé aplikaci.

Rohože Voltex se dokonale přizpůsobí tvaru podkladu, odolávají i hrubšímu zacházení a případná drobná poškození nebo průpichy eliminuje samoregenerující schopnost materiálu. Rohože odolávají i drsným povětrnostním podmínkám – aplikace je možná i za mokra (déšť, sníh) nebo za mrazu. Problémem naopak není ani sluneční žár.

Obr. 3: Aplikace Voltexu na berlínské pažení

Zásady aplikace

Rohože Voltex se kladou přímo na připravený podklad bez nutnosti penetrace podkladu. Podklad může být proveden z betonu, zeminy nebo písku. Podklady ze zeminy nebo písku musejí být zhutněny. Rohože se kladou šachovnicovitě s přesahy a spojují se na přesazích rohoží speciálními sponami, horkovzdušné spojování je rovněž možné. Přímo na položené rohože se provádí montáž výztuže. (obr. 2). Na rozdíl od jiných druhů hydroizolačních systémů se zásadně neprovádí ochranný potěr. Betonáž na rohože zajistí pevné spojení rohože s železobetonovou konstrukcí a tím zamezí migraci vody mezi hydroizolační membránou a povrchem betonové konstrukce při případném poškození hydroizolační vrstvy. Eliminací ochranného potěru zároveň dochází k úspoře času a finančních prostředků.

Podkladem pro rohože Voltex při aplikaci na svislých plochách může být samozřejmě jednak samotná železobetonová stěna objektu, nicméně hlavní předností systému je možnost jeho aplikace přímo na všechny běžně užívané systémy pažení stavební jámy (stříkaný beton, milánská stěna, pilotová stěna, štětovnice). V současné době se v České republice v drtivé většině jedná o aplikaci na výdřevu berlínského pažení (obr. 3). Betonáž stěny pak opět probíhá přímo proti rohožím Voltex.

Obr. 2: Výztuž na rohoži Voltex

Další funkce rohoží Voltex

Kromě své základní funkce může hydroizolační vrstva plnit ve stavební konstrukci i další úkoly. Jedná se ochranu proti pronikání radonu z podloží a ochranu proti bludným proudům.

Rohože Voltex je možné využít jako protiradonovou izolaci. Konkrétní způsob ochrany objektu je nutné posoudit individuálně a v závislosti na vstupních údajích (radonový index pozemku, propustnost podloží, využití místností v kontaktním podlaží, stavebně-technická opatření atd.) je možné použít buď samotné rohože Voltex, případně doplněné o HDPE-membránu.

Při ochraně proti bludným proudům působí pozitivně fakt, že rohože zajišťují suchý povrch betonové konstrukce, čímž zvyšují její elektrický odpor. V případě aplikace s HDPE-folií se jedná elektricky izolující vrstvu.

V každém případě je však nutné dodržet projekt opatření ochrany proti bludným proudům a použití rohoží Voltex nenahrazuje primární opatření dle tohoto projektu.

Obr. 4: Horkovzdušné spojování rohoží

Technická podpora

Vlastní aplikaci rohoží však musí předcházet technická příprava. Jedná se o posouzení hydrogeologického průzkumu (posouzení kompatibility spodní vody s bentonitem), radonového průzkumu, stavební dokumentace. Poté jsou vypracovány v rámci zpracování prováděcí dokumentace příslušné detaily. Na konkrétních podmínkách pak závisí, jestli je možné využít typové detaily obsažené v knihovně detailů, případně jestli je třeba navrhnout a vypracovat individuální detaily.

V současné době se množství rohoží Voltex aplikovaných v České republice pohybuje kolem 200 000 m2 ročně, a to na stavbách zákazníků, kteří si již v minulosti mohli ověřit uváděné vlastnosti. Celková výměra izolovaných ploch se každoročně zvyšuje, což svědčí o rostoucí oblibě tohoto materiálu.

Autor: Ing. Tomáš Bydžovský
Foto: Archiv firmy