Izolační trojsklo a jeho použití

Mezinárodní koncern Saint-Gobain má v České republice v oblasti plochého skla hned tři zástupce. Jsou to společnost Veha ve Frýdku-Místku, Saint-Gobain Sklo ČR v Praze a Izolas v Brně (viz. č. 2/2006 Stavebnictví a interiér). Tyto společnosti dodávají široký sortiment skel pro stavebnictví, která splňují většinu požadavků na tepelnou a zvukovou izolaci a špičkový design.

Společnost VEHA byla založena v roce 1993 jako soukromá společnost a již na podzim tohoto roku byla uvedena ve výrobním závodě ve Frýdku-Místku do provozu moderní technologie řezání skla a linka na výrobu izolačního skla. Od roku 1998 je VEHA součástí velké nadnárodní společnosti Saint-Gobain.

Výroba izolačního skla pro stavebnictví byla, je a zůstane nosným výrobním programem společnosti. Společnost VEHA je dodavatelem skla pro výrobu dřevěných, plastových, hliníkových i ocelových stavebních výplní. Tato skla můžete nalézt v oknech, dveřích, skleněných fasádách a také na prosklených stěnách na většině staveb v regionu i mimo něj.Skla pro tepelnou a zvukovou izolaci i pro eleganci

V současnosti společnost nabízí především standardní izolační dvojskla plněná argonem, ale v nabídce nechybí ani trojskla s náplní kryptonu a s dvojnásobně lepšími izolačními vlastnostmi. Do popředí se namísto hliníkového rámečku stále více dostává tzv. teplý distanční rámeček („warm-edge") dodávaný na trh pod značkou SWISSPACER® inside, který je vyrobený z kompozitního materiálu na bázi skleněných vláken a který výrazně omezuje rosení okrajů okenních skel. Ve stále větší míře se také prosazují speciální protisluneční skla řady COOL-LITE®, která významně zabraňují přehřívání interiérů. V boji proti všudypřítomnému hluku se úspěšně uplatňují bezpečnostní protihluková skla s jedinečnou zvuk tlumící folií s názvem STADIP SILENCE®, která dokáže utlumit rušivé zvuky na méně než polovinu.

Nízkoemisivní a odrazivé pokovení

Hlavní součástí izolačních dvojskel nebo trojskel jsou pokovená skla. V současnosti je nejvíce zastoupeno tzv. měkké pokovení, jehož důležitým technickým parametrem je emisivita (emisivita teplotního zářiče je podíl intenzity vyzařování tohoto zářiče ku intenzitě vyzařování černého zářiče při stejné teplotě - čím nižší hodnota, tím kvalitnější pokovení). Pokovené sklo slouží ke snížení prostupu tepla zasklením tím, že díky nízké emisivitě vyzařuje (na chladnou stranu) mnohem méně tepelného záření, než by vyzařovalo běžné sklo o stejné povrchové teplotě. A dále někdy i tím, že se tepelné záření dopadající na sklo z vyhřáté strany, odráží nazpět. Pokovením skel se tak docílí velmi výhodných vlastností oken, která v období vytápění propouštějí z vytápěného prostoru ven mnohem méně tepla a naopak v letním horkém období zamezují nadměrnému oteplování interiéru.

Pokovení slouží zároveň k zabarvení skla, které podléhá módním trendům a dokáže dát oknům a proskleným fasádám neopakovatelný ráz. V tomto směru byla společnost Saint-Gobain vždy vpředu nejen ve výrobě, ale také ve výzkumu. Současný trend směřuje k transparentnosti a čirosti skel, kdy hygienici požadují, aby do budovy přes skla proudilo co nejvíce světla a zároveň aby kovová vrstva omezovala vstup tepla v letním období v podobě slunečního záření. Vývojem, výzkumem a výrobou se společnost Saint-Gobain řadí na špičku firem, které se zabývají výrobou tabulového skla.

Každá stavba spotřebovává na svůj provoz určité a někdy nemalé množství energie na vytápění. S ohledem na vývoj cen paliv dnes vystupuje do popředí minimalizace spotřeby tepla v domě a otvorové výplně mají výrazný vliv na konečný stav energetické bilance domu. Běžnými okny však uniká z domu 25 až 50 % tepla, a to v závislosti na celkové velikosti prosklených ploch. Proto široká veřejnost investuje nemalé prostředky do renovace starších oken nebo do pořízení oken nových, ve kterých jsou použita izolační skla různého provedení.

Všestranné použití

V dnešní době se izolační dvojskla v převážné většině používají do nových plastových a dřevěných oken (tzv. eurooken). V menší míře se používají na rekonstrukce starších oken, kde jsou zachovalé a pevné rámy, vhodné po menší úpravě k vsazení sice o něco těžších dvojskel, zato s daleko lepšími tepelně izolačními parametry. V současnosti je na vzestupu výroba dvojskel s tzv. teplým meziskelním rámečkem nerezovým nebo ještě lépe plastovým („warm-edge"), který má menší tepelnou vodivost než hliníkové rámečky a tím se do jisté míry snižuje prostup tepla v okrajové části. Výsledkem je menší rosení kolem rámů oken. Meziskelní prostor je vyplněn argonem (s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi než vzduch) a tím je u celého zasklení dosaženo součinitele prostupu tepla Ug až 1,1 Wm-2K-1 (ČSN EN 673).

Trojskla pro nízkoenergetické a pasivní domy

K dalšímu významnému snížení hodnoty součinitele prostupu tepla se dnes začínají ve velké míře prosazovat izolační trojskla. Jedná se o klasické izolační dvojsklo, u kterého je k nepokovenému sklu přilepen distanční rámeček s dalším pokoveným sklem. Získáme tak trojsklo s dvěma vnějšími pokovenými skly a jedním obyčejným plochým sklem uprostřed. Meziprostor je vyplněn opět inertním plynem. V případě použití dvou pokovených skel a vyplnění meziskelního prostoru kryptonem se dosáhne hodnoty Ug až 0,5 Wm-2K-1 (ČSN EN 673). Použití trojskel s tak nízkým prostupem tepla je nutné zejména v nízkoenergetických, popř. v tzv. pasivních domech.

V současnosti již celá řada výrobců eurooken přechází od profilů 68 mm nebo 78 mm na profily s větší stavební hloubkou, a to až 92 mm. Do nich lze pak s výhodou použít zasklení právě izolačními trojskly s větší šířkou rámečku (šířka rámečku významně ovlivňuje tepelné parametry izolačního skla). Nejlepšího výsledku se dosahuje při šířce rámečku 15 – 16 mm, kdy je proudění plynu zahříváním slunečními paprsky v meziprostoru lineární (podél svislých ploch skel) a prostup tepla prouděním je tak minimální. Při této šířce rámečků lze pak použít pro plynovou výplň argon namísto nepoměrně dražšího kryptonu při pouze nepatrném snížení izolačních vlastností (viz tabulka). Uvážíme-li, že cena izolačního dvojskla dnes tvoří pouze cca 10 % ceny eurookna, pak v případě zhruba dvojnásobné ceny za trojsklo dostanete snížení hodnoty Ug o 45 %. Ani výrobci plastových profilů dnes již nezůstávají pozadu a na trhu se objevují profily, které umožňují do křídel osadit i izolační trojsklo o šířce až 42 mm, čímž se docílí celkové hodnoty součinitele prostupu tepla pro celé okno Uw = 0,8 Wm-2K-1.

Stejně tak jako u dvojskel lze i u trojskel zejména prostřední sklo nahradit dle potřeby a účelu jiným sklem, které izolačnímu sklu dodá další požadované vlastnosti jako např. bezpečnost (použití tepelně tvrzených nebo vrstvených skel) a nebo mu dodá estetický vzhled např. použitím gravír nebo vitráží, což nijak nesníží izolační vlastnosti.

Závěr

Doba, kdy zvýšená hmotnost trojskla byla uváděna jako hlavní a největší nedostatek, je díky uvedeným řešením profilů již minulostí. Ani snížení světelné propustnosti se nejeví jako nedostatek, neboť díky zlepšeným tepelně izolačním parametrům lze navrhovat okna takových velikostí, aby jimi do místností proudilo dostatečné množství přirozeného denního světla. Množství sluneční energie přivedené takovými okny je pak přirozeně potlačeno sníženou hodnotou g (zisk - z anglického gain, je to podíl sluneční energie převedené zasklením do místnosti ku energii dopadající zvenku).

Další významnou předností je zvýšení povrchové teploty vnitřního skla. To vede k tomu, že se v podstatě zcela eliminuje vytváření kondenzátu na ploše skel a při použití již zmiňovaného tzv. teplého distančního rámečku mezi skly i rosení na okrajích skel. Zároveň se tím brání tvorbě plísní, čímž se přispívá ke zdravému bydlení. Vyšší povrchová teplota vnitřních skel také vede k pocitu tepelné pohody v místnosti.

Běžnému použití izolačních trojskel v dnešní době tak již nic nebrání a s ohledem na stále rostoucí ceny paliv se stává správně pochopenou potřebou.

1 Sestaveno z firemních podkladů VEHA a ústního sdělení pracovníků firmy VEHA.
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy VEHA spol. s r.o.