KVK upevňuje pozici předního dodavatele stavebních materiálů

Historie tradiční těžby vápna a vápenného dolomitu v podkrkonoší, o níž první zmínky sahají až do 16. století, a s ní spojená výroba vápna zaznamenala v posledních pěti letech neuvěřitelnou akceleraci. Pod firemní vlajkou dnešních Krkonošských vápenek Kunčice, a.s. (KVK) došlo k rozsáhlé transformaci původní výrobny vápna na předního českého výrobce stavebních hmot pro tzv. hrubou stavbu i dokončovací práce s promyšlenou obchodní strategií a organizační strukturou holdingového typu.

  Poslední zlomový počin byl v tomto směru zaznamenán v roce 1999, kdy byla začleněna do společnosti KVK maltárna v Košťanech v severních Čechách, čímž došlo k podstatnému rozšíření výrobní kapacity suchých omítkových a maltových směsí (SOMS) a zejména pak v minulém roce, kdy se členem KVK, a.s. stala společnost Pórobeton Trutnov, a.s. a nabídka stavebních materiálů pod značkou KVK byla rozšířena i o její výrobky. Vypovídá to mimochodem mnohé o zdravé flexibilitě a kapitálové síle firmy KVK. Ta si jednak podržela tradiční výrobní činnost opřenou o vlastní těžbu vápenců a vápenných dolomitů, jež slouží mimo jiné také jako surovinová základna pro výrobu SOMS a dalších stavebních materiálů. Dnešní KVK, a.s. tak obchodně zastřešuje sedm výrobkových oblastí z vlastní »dílny« nebo svých dceřiných společností:
Pórobetonový stavební systém (Výrobce Pórobeton Trutnov, a.s. Ekologický materiál vyrobený z přírodních surovin, všeobecně uznávaný jako materiál šetřící životní prostředí. Hlavními přednostmi pórobetonových výrobků jsou jejich výborné tepelně izolační vlastnosti, nízká objemová hmotnost, nehořlavost, snadná opracovatelnost a zdravotní nezávadnost. K tomu přistupují i značné úspory nákladů při vlastní výstavbě, přepravě i pracnosti.)
Suché omítkové a maltové směsi (Výrobce KVK, a.s. Spojovací hmoty pro zdění, pro zhotovování mazanin a potěrů, pro omítání, dále spárovací a vyrovnávací tmely a další. Jde o materiál zásadní důležitosti, jehož kvalitě a výběru je třeba věnovat značnou pozornost.)
Materiály pro sanaci betonových konstrukcí (Výrobce Gemite Products CZ, s.r.o. Sortiment zahrnuje sanační a reprofilační malty, speciální betony, hydroizolační materiály a speciální nátěry.)
Lepidla, tmely, termoizolační tmely (Výrobce KVK Adhesives, s.r.o. a LIP CZ, s.r.o. Široký sortiment lepicích a tmelicích hmot všech typů a použití.)
Systém přesného zdění ze sádrových tvárnic SUPERBLOK (Výrobce KVK, a.s. Jde o systém přesného zdění ze sádrových tvárnic včetně příčkových tvárnic ze sádrové hmoty pro bezomítkové zdění. Surovinou je odpadní sádra po odsíření elektrárenských emisí.)
Sádrové malty PPOGYPSUM (výrobce KVK, a.s. Penetrační, jádrové a jemné štukové omítky na bázi sádry pro strojní a ruční zpracování.)
Zateplovací systémy (výrobce KVK, a.s. Tepelně izolační vrstvy z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. Vhodné na všechny typy zateplovaných konstrukcí.)
   Z velmi široké nabídky Krkonošských vápenek Kunčice, a.s. se zastavme u dvou nosných produktů.


Pórobeton
  Stavební veřejnosti je ne vždy zcela známo, že dnešní komplexní pórobetonový stavební systém z Trutnova je určen jak pro tzv. přesné zdění, tj. tmelením a s tenkou spárou, tak pro klasické zdění do maltového lože. Vyrábí se široký sortiment výrobků - tvárnice pro obvodové a nosné zdivo, příčky (izolační desky), stropní vložky a věncovky (U-profily), které lze využít i jako překlady.
   Významná je i skutečnost, že jde o velmi ekologický materiál, což je dáno tím, že jeho vstupní surovinou je odpadní elektrárenský popílek a tudíž získávání suroviny nezatěžuje přírodní prostředí. Velice efektivní a energeticky nenáročná technologie výroby byla vyvinuta českými inženýry pod vedením brněnského výzkumného ústavu stavebních hmot VUSH, a.s. Podobně je tomu i v případě čerstvé novinky KVK, představené poprvé na letošním veletrhu For Arch, kterou je zdicí materiál ECRIT, jehož vstupní surovinou je fluidní elektrárenský popílek. Eckrit má vynikající pevnost a tepelně technické vlastnosti (průměrná pevnost v tlaku materiálu je 2,8 MPa, tepelný odpor tvárnice tloušťky 400 mm při vlhkosti 9 % je R = 3,2 m2KW-1 a průměrná objemová hmotnost 540 kg m-3). Jakost výrobků je posuzována podle norem ČSN a doložená prohlášením o shodě.

Suché maltové směsi KVK - vlídné k vnitř-nímu klimatu
  Plnivem pro suché maltové směsi KVK je drcený vápenec nebo křemičitý písek. V České republice mají možnost použít vápencové plnivo jen dva výrobci včetně KVK. Je obecně známo, že vápence velmi dobře ovlivňují vnitřní mikroklima především tím, že mají čisticí účinky a váží na sebe zdraví škodlivé kyselinotvorné plyny, hlavně oxidy síry a dusíku, jež se běžnou činností hromadí v ovzduší. V závodě v Kunčicích nad Labem jsou vyráběny suché maltové a omítkové směsi za použití vápence z vlastního lomu v Černém dole. V budoucnu by měl nahradit vápence při výrobě SOMS KVK vápenný dolomit z dalšího vlastního lomu v Horním Lánově. Naproti tomu sortiment maltárny KVK v Košťanech tvoří SOMS na bázi křemičitých písků. Díky vysoké a stabilní kvalitě si suché maltové směsi KVK našly mnoho zákazníků, což vyneslo firmu KVK na čelní pozici na českém trhu s touto komoditou. 
Autor:
Foto: Archiv firmy