Moderní systémy pro zasakování dešťových vod

Snahou každého města a obce je zabránit materiálním škodám v průběhu povodní a ještě lépe zajistit ve spolupráci s vodohospodáři, stavebníky a investory ochranu a prevenci tak, aby záplavové deště byly účinně regulovány. A to nejen budováním ochranných valů a koryt vodních toků, ale i moderních systémů pro zasakování či retenci dešťové vody. To je dnes již zásadní úkol pro každého developera a stavebního investora.

Nakládání s dešťovými vodami podle předpisů

Hospodaření s dešťovou vodou v České republice regulují předpisy pro ochranu životního prostředí a řada dalších norem. Srážkové vody už nelze při budování nové stavby nebo rekonstrukci staršího objektu vypouštět do jednotné kanalizace bez povolení správce kanalizace. Zda lze dešťovou vodu na konkrétním pozemku zasakovat, anebo je třeba ji zadržovat a poté regulovaně vypouštět, vyhodnotí geologický průzkum, který stanoví, zda je pozemek pro zasakování vhodný.

Norma ČSN 759010 stanovuje podmínky výstavby a provozu vsakovacích zařízení srážkových vod. Norma TNV 759011 zase řeší likvidaci srážkových vod v urbanizovaných územích způsoby blízkými přírodě, stanovuje, kdy a kam lze srážkové vody odvádět a jaké zásady a parametry je třeba dodržet. Dále norma například definuje, že při vsakování srážkových povrchových vod je třeba pro dodržení jednotlivých parametrů nasadit zařízení pro předčištění. Zasakováním dešťové vody nesmí dojít k ohrožení životního prostředí – především půdy a podzemní vody.

Akumulační boxy

V současnosti existuje řada povrchových vsakovacích zařízení, jako jsou povrchové nádrže, jezírka či příkopy. Mezi nejefektivnější podzemní zařízení pak patří akumulační systémy vybavené filtrací, které podporují retenci i zasakování dešťové vody a poskytují maximální kontrolu nad jejím fungováním. Příkladem mohou být akumulační boxy Q-Bic či Q-BB od firmy Wavin Ekoplastik, které jsou vyrobené z čistého polypropylenu, jsou modulovatelné a lze je jednoduše poskládat do téměř jakéhokoli tvaru. Čistý polypropylen je robustní, vydrží i extrémní zatížení a vykazuje až 50letou životnost. Akumulační boxy Wavin jsou navrženy pro použití jak v místech se silným dopravním zatížením, tak i v lokalitách s nepříznivou výškou hladiny podzemních vod.

Q-Bic Plus

Ideální nádrž na dešťovou vodu lze sestavit i díky modulárnímu systému pro vsakování a zmírnění dopadů dešťové vody Q-Bic Plus, který přináší zcela nový standard volnosti konstrukce, rychlosti instalace a přístupu za účelem kontroly a čištění. Tento systém je možné instalovat na jakékoli půdní podloží. Díky integrovaným spojkám je instalace mnohem rychlejší a cenově dostupnější v porovnání s tradičními plastovými systémy, které využívají spojovací elementy.

Jedná se o nejotevřenější konstrukci nádrže, která je dostupná na trhu. Dokáže zajistit optimální kapacitu v průběhu její životnosti, protože díky otevřenosti umožňuje snadnou a účinnou údržbu.

Autor:
Foto: Archiv firmy