Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM

Při sanaci střechy je již od začátku jasný jeden cíl – střešní skladba musí po dokončení stavebních prací vykazovat alespoň požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,24 W/(m²K). Tak to předepisuje ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Pokud chtějí stavebníci čerpat státní dotace z programu Nová zelená úsporám 2013, je nutno dosáhnout doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,16 W/(m²K) dle uvedené normy.

Této hodnoty lze zpravidla dosáhnout pouze tepelnou izolací. Ale jak lze zateplení nejlépe vyřešit?

Pokud je zároveň nutno provést i novou střešní krytinu, nabízejí desky LINITHERM pro nadkrokevní izolaci četné výhody, které byste si neměli nechat ujít. Jejich položením vznikne souvislá vzducho- a větrotěsná vrstva bez tepelných mostů. Vnitřní prostory jsou tak chráněny jak proti letnímu vedru, tak proti chladu v zimním období. Odpadá finančně a časově náročné zvětšování výšky krokví, jež je při provádění mezikrokevní izolace obvykle nutné pro dosažení stejné hodnoty součinitele prostupu tepla v celé střešní ploše. K dalším výhodám nadkrokevní izolace patří skutečnost, že obvykle nedochází ke znečištění podstřešních místností, a ty lze i během provádění stavebních prací obývat.

Nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti, kterou vykazuje tvrzený pěnový polyuretan, umožňuje vysoce efektivní využití energie a relativně štíhlé konstrukce

Tloušťka tepelné izolace, proporce budovy a vyvolané náklady

Tloušťky izolační vrstvy nutné k dosažení požadovaného tepelně-izolačního účinku se liší v závislosti na použitém materiálu izolace. Pro srovnání: Mezikrokevní izolace ze skleněných vláken (λ = 0,035 W/(mK)) musí mít min. tloušťku 200 mm (tuto výšku musí mít i krokve). Nadkrokevní izolace z dřevovláknitých desek (λ = 0,040 W/(mK)) vyhoví požadavku normy na součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/(m2K) teprve při tloušťce 160 mm. U nadkrokevní izolace z polyuretanu (PUR/PIR) se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,023 W/(mK) stačí ke splnění tohoto požadavku pouze tloušťka 100 mm. Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/(m2K) lze dosáhnout již při tloušťce tepelné izolace 140 mm. Díky těmto malým tloušťkám tepelně-izolační vrstvy dochází jen k minimálním změnám proporcí budovy. Napojení prostupujících konstrukcí a detaily u štítu způsobují jen minimální pozdější náklady.

Další výhodou je možnost ponechání stávající dobře zachované (ale nedostačující) mezikrokevní izolace v konstrukci – s výjimkou pásu o šířce 50 cm podél hřebene a okapu. Tím se ušetří čas a náklady na likvidaci vybourané izolace.

Nadkrokevní izolační systém Linitherm z PUR/PIR vytváří na celé střešní ploše souvislou tepelněizolační vrstvu bez tepelných mostů, a chrání tak budovu před tepelnými ztrátami v zimním období a přehřívání v letním období

Trvanlivá a ekologicky udržitelná tepelná izolace

Ten kdo zatepluje, chce mít kvalitní řešení, které přetrvává generace. A právě zde přesvědčí izolace z polyuretanu svými četnými výhodami. Tyto desky jsou tvarově stálé, nerozkládají se, mají dostatečnou pevnost v tlaku a jsou díky své odolnosti proti vlhkosti vždy suché. Nemohou v nich tedy vůbec vzniknout plísně, a jejich tepelně-izolační schopnosti jsou vždy optimální. Není nutno užívat žádných fungicidních prostředků. K dalším výhodám tohoto materiálu patří nezávadnost pro lidský organizmus, dokonalá recyklovatelnost a velmi příznivá energetická bilance. Množství energie spotřebované při jejich výrobě se amortizuje zpravidla již během jediné topné sezóny. Pokud užijete izolačních desek PUR/PIR společnosti Linzmeier Bauelemente GmbH, je možno provést environmentální posouzení tohoto zateplení (Environmentální prohlášení o výrobku dle ISO 14025).

Zateplení prvky Linitherm se provádí v jediném pracovním kroku, jelikož jsou v deskách integrovány všechny potřebné vrstvy včetně parotěsné zábrany

Rychlá pokládka a několikanásobná ochrana

Použití běžných izolačních materiálů je spojeno s pracným zabudováním, což vede ke zvýšení nákladů. Rychlejší a snadnější je pokládka technicky vyzrálého tepelně-izolačního prvku, ve kterém jsou integrovány všechny potřebné vrstvy. Zateplení lze pak provést v jediném pracovním kroku.

Izolační desky LINITHERM jsou např. z obou stran opatřeny nakašírovanou hliníkovou fólií, která plní funkci parotěsné zábrany a působí zároveň jako ochrana proti elektrickému smogu. Hrany desek mají speciální profilování pro spojení na pero a drážku. Sesazením desek těsně vedle sebe automaticky vzniká těsná a souvislá tepelně-izolační vrstva bez tepelných mostů, která spolehlivě zateplí celou střechu. Na ni se pak jen namontuje laťování pro střešní krytinu – a sanace střechy je hotová.

Více informací o nadkrokevních a dalších izolačních systémech naleznete na stránkách www.linitherm.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy