Neobvyklý fakultní kampus

V polovině listopadu byl v areálu bývalého kartuziánského kláštera v Králově Poli na Božetěchově ulici slavnostně otevřen nový fakultní kampus Fakulty informačních technologií (FIT). Několik let trvající náročná rekonstrukce historických budov kláštera a dostavba zcela nových objektů je vůbec největší investiční akcí v novodobé historii VUT v Brně – celkové náklady na vybudování kampusu přesáhly 700 milionů korun.

Kampus se skládá jednak z historických budov, jednak z budov zcela nových a propojuje tak historii tohoto místa s moderní současností. V historických budovách kláštera se nacházejí především prostory pro individuální výuku a výuku v seminárních učebnách, přednáškové prostory, ústavy s programátorským zaměřením, rozsáhlá knihovna a děkanát se studijním oddělením. Za bezpečení technických potřeb fakulty, laboratoře, prostory technicky náročnějších ústavů, stravovací provozy, ubytování, společenské, kulturní a sportovní zázemí převzal nový komplex.

Filozofii regenerace klášterních objektů vysvětluje Ing. arch. Vladislav Vrána, vedoucí projektant Ateliéru 2002 takto: „Vzdušné prostory areálu kláštera mají velkou hodnotu právě díky své osobité atmosféře. Po získání pozemků v protější lokalitě někdejšího velkostatku bylo možné celkovou koncepci dislokace výukových, vědecko-výzkumných, administrativních i technických potřeb fakulty řešit velkorysejším způsobem tak, aby genius loci kláštera zůstal zachován.

Několik etap výstavby

Budování kampusu FIT, pracovně nazývané na VUT také jako „krok přes ulici”, proběhlo v několika etapách. Nejdříve, v roce 2002, byl v jihovýchodní části areálu kláštera dokončen posluchárenský komplex I. Má celkem tři posluchárny – jednu s kapacitou 150 míst a dvě pro 70 studentů, které byly vybaveny špičkovými technologiemi umožňujícími prostřednictvím au diovizuální techniky přenášet přednášky z jedné místnosti do obou dalších. Samozřejmostí je také videokonferenční systém, který umožňuje přenos obrazu i zvuku cestou počítačové sítě přímo na koleje nebo výměnu přednášek s dalšími našimi i zahraničními univerzitami či pořádání videokonferencí včetně archivace.

V minulém roce na podzim byl otevřen v místech bývalého velkostatku (Božetěchova 1) třípatrový objekt, na který navazují další tři menší dvoupatrové pavilony. Od akademického roku 2006/2007 tak získala fakulta, na které chce rok od roku studovat stále více mladých lidí, nejen další tolik potřebné a dnešním požadavkům odpovídající výukové prostory, ale také zázemí pro svou vědeckou a výzkumnou činnost.

V třípatrovém pavilonu byly umístěny laboratoře s nároky na technické vybavení, pracovny Ústavu počítačové grafiky a multimédií, Ústavu počítačových systémů a Centrum výpočetní techniky s potřebným zázemím. Další tři menší dvoupatrové pavilony jsou určeny pro lehké počítačové laboratoře a učebny. Budovy mají mobilní oddělovací příčky, takže plochy místností lze podle potřeby modifikovat. Všechny objekty jsou vybaveny nejmodernější technikou, umožňující automaticky z centrálního velína řídit jejich vytápění, klimatizaci, osvětlení a zabezpečení. V podzemí vzniklo parkoviště pro 90 aut.

Rekonstrukce historických budov

Závěrečnou etapou vzniku kampusu FIT byla náročná rekonstrukce historických budov kartuziánského kláštera (Božetěchova 2) s cílem uvést klášterní areál do původní podoby (před nejrůznějšími přestavbami v posledních stoletích) a také konverze industriálních budov (bývalého pivovaru, sýpky a správní budovy velkostatku) v areálu Božetěchova 1.

Prioritním úkolem se stalo vybudování dalšího komplexu poslucháren. Fakulta totiž již v letošním roce dosáhla počtu 2 500 studentů, i když se podle prognózy měla na tuto úroveň dostat až v roce 2011. Komplex tří poslucháren byl postaven na místě jižního klášterního křídla souběžného s ulicí Křižíkovou. Dvě posluchárny jsou pod povrchem a jedna na úrovni terénu. Horní hrana budovy, která je celá prosklená, aby nerušila pohledovou dominantu kláštera, je na úrovni původních křídel historické stavby. Také spojovací krčky mezi posluchárenským objektem a klášterními křídly jsou ze skla, aby bylo z Křižíkovy ulice do klášterního nádvoří vidět. Pro větší pohodlí studentů bylo studijní oddělení fakulty nově situováno do východního klášterního křídla, které tvoří přirozenou spojnici mezi oběma komplexy poslucháren.

V prvním patře rekonstruovaného východního a západního křídla kláštera jsou umístěny pracovny a seminární místnosti dvou ústavů zaměřených na software, v západním křídle bude mít své působiště rovněž děkanát fakulty. Celé přízemí východního a severního klášterního traktu obsadí fakultní knihovna včetně archivu s kapacitou 20 tisíc svazků, studovny s 80 přístupy na internet a také zde bude zázemí zaměstnanců knihovny.

Také bývalý refektář prošel kompletní rekonstrukcí včetně obnovy cenné štukové výzdoby. Bude využíván jako slavnostní zasedací místnost fakulty (v přízemí), v prvním patře potom pro přednášky.

Kompletní obnovu prodělalo hlavní nádvoří, jehož odpočinkovou atmosféru dotváří nová kašna a vysázená zeleň včetně stromů. Součástí návratu k původnímu stavu bylo i znovuotevření klášterních ambitů, které byly v minulosti zazděny. Křížové chodby slouží jako komunikační koridory – vzhledem k nutnosti vytápění jsou chráněny sklem.

Součástí revitalizace kláštera byla i kompletní rekonstrukce unikátních mnišských klauzur v severní části areálu, které budou využívány pro ubytování hostujících profesorů VUT v Brně.

Komplexní služby pro studenty

Kampus studentům nenabízí ovšem pouze perfektní výukové zázemí na úrovni požadavků 21. století, ale také široký servis doplňkových služeb včetně stravování, ubytování a možností zájmové a společenské činnosti. V areálu Božetěchova 1 byla ve využitelných částech bývalého pivovaru a sýpky k těmto účelům upravena řada prostorů. V severní části pivovaru tak kromě studentského klubu vznikly ubytovací kapacity (celkem 45 pokojů), které slouží zejména doktorandům FIT a jsou již všechny obsazeny. Od září začala v tomto objektu svůj provoz i studentská menza se 120 místy. Jedná se o menzu rychlé obsluhy, kdy jsou jídla vydávána na lince. Naproti tomu v restauraci (70 míst), která zahájila činnost v listopadu, je klasická obsluha.

Objekt bývalé sýpky se rozhodlo ve dení fakulty poskytnout studentům pro zájmovou, klubovou a společenskou činnost.

Komunikační koridory

Vzájemné propojení obou částí kampusu zajišťuje prosklená visutá lávka nad ulicí Božetěchovou; dochovaná původní podzemní štola, která v minulosti spojovala klášter se zemědělským dvorem a hospodářskými objekty, byla využita pro umístění kolektoru s veškerými inženýrskými sítěmi nezbytnými pro chod kampusu. Kolektor prochází hlavním klášterním nádvořím s vyústěním do všech objektů – v historickém areálu se tak již nebude muset v budoucnu kopat. Ve zdech budov kláštera nejsou žádné dráty – ty jsou vedeny v podlahách u stěn v kolektoru, ke kterému je snadný přístup.

V obou areálech slouží 1. nadzemní podlaží jako základní komunikační koridor – „suchou” nohou se tak lze dostat do všech částí kampusu. Tento koridor je navíc bezbariérový – vozíčkáři se na něj dostanou výtahem.

Kampus má dvojí rozvody vody. Sociální zařízení tak mají kromě pitné přívod i užitkové vody ze dvou retenčních nádrží plněných spodní vodou. Užitková voda slouží také k zavlažování pěti tisíc metrů čtverečních travnatých ploch.

Technicky náročná stavba

Sama stavba kladla na generální dodavatele, kterými byly společnosti UNISTAV a IMOS, velké technické nároky. Týkala se 110 774 m3 obestavěného prostoru a obsáhla 17 287 m2 čisté užitné plochy (z toho výuková plocha činí 12 323 m2). Navíc probíhala v objektech památkově chráněných a také na území bývalých bažin, o jehož odvodnění a kultivaci se v minulosti budováním rybníků snažili již kartuziánští mniši. Situace, kdy se rekonstrukce a dostavba uskutečňovala za nepřerušeného chodu výuky a dalších činností a kdy bylo nutné se i několikrát stěhovat, nebyla samozřejmě nijak jednoduchá ani pro management, zaměstnance a také studenty fakulty. Úspěšným dokončením kampusu však Fakulta informačních technologií získala důstojné a svému významu a vzrůstající prestiži odpovídající zázemí.

O tom, že se podařilo vyprojektovat a postavit krásné a účelné dílo, svědčí i to, že objekt získal prestižní ocenění Stavba roku 2006 Jihomoravského kraje.

Autor:
Foto: Michaela Dvořáková