Konference Dřevostavby se koná v prostorách VOŠ a SPŠ Volyně. Foto: Jiří Hejhálek

Odměnou nám byla historicky největší účast, hodnotí proběhlou konferenci Dřevostavby Jiří Homolka

Mezinárodní konference Dřevostavby, konkrétně její 24. ročník, proběhla po tříleté odmlce zaviněné pandemií. Organizátoři letos přišli s řadou novinek, z nichž nejzajímavější bylo souběžné pořadatelství tří workshopů s názvy „Mezi nebem a zemí“, „EXPO 2025 – Jak je to tedy s tou udržitelností“ a „Tepelně – vlhkostní souvislosti dřevostaveb“.

Po skončení letošního 24. ročníku mezinárodní konference Dřevostavby nám poskytl exkluzivní rozhovor ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni RNDr. Jiří Homolka. Zeptali jsme se ho jak na samotnou konferenci, tak i na studium na jím vedených vzdělávacích ústavech.

Letošní 24. ročník mezinárodní konference Dřevostavby navázal na 23. ročník s téměř tříletou přestávkou, způsobenou známou epidemií. V čem byl stejný a v čem jiný?

Letošní „předjubilejní” ročník byl skutečně třikrát odložený, ale vlastní obnova pořadatelství byla „v režimu olympiády” – tzn. po čtyřech letech, protože v roce 2020 jsme byli nuceni kompletně připravený ročník necelý měsíc před jeho konáním zrušit. Přiznám se, že jsme od samého začátku neskrývali obavy z obnovení tradice předvelikonočních konferencí na VOŠ a SPŠ ve Volyni. Navíc pandemie nezasáhla jenom resort školství v podobě málo efektivní distanční výuky, ale zejména resort služeb a pohostinství. Bohužel v malých městech se uvedený trend projevil mnohem silněji než ve větších sídlech. Pořádat konferenci v podmínkách, kdy nemáte v místě k dispozici žádný hotel pro ubytování zahraničních přednášejících a čestných hostů, nás vrhlo do nové situace s potřebou vytvořit funkci dispečera pro dopravu do hotelů v blízkém okresním městě.

Oživením letošního ročníku bylo souběžné pořadatelství tří workshopů ve školní aule vybudované ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf. Konkrétně se jednalo o workshop k nejdelší visuté lávce pro pěší na světě pod názvem „Mezi nebem a zemí”, v podání vedení společnosti Taros Nova. Významným oživením bylo vystoupení pánů Michala Šopíka, Zbyňka Šrůtka a Samana Saffariana s workshopem „EXPO 2025 – Jak je to tedy s tou udržitelností”, který trval až do pozdních večerních hodin prvního dne. Workshop „Tepelně – vlhkostní souvislosti dřevostaveb”, byl uspořádán s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, pod vedením prof. Ing. Jana Tywoniaka, CSc. Příjemným zpestřením celého dvoudenního programu byla i vernisáž výstavy „100 let norsko – české diplomacie”, kterou osobně zahájil zástupce jeho excelence Velvyslanectví Norského království pan Per Øystein Vatne. Odměnou nám byla historicky největší účast s počtem dosahujícím téměř 600 frekventantů z vnějšího prostředí školy a s velkou lítostí jsme ještě museli hodně zájemců o účast zdvořile odmítnout.

RNDr. Jiří Homolka. Foto: Zdeněk Svoboda

Čeho se zejména týkala příprava letošního ročníku?

V první fázi jsme museli vše vyhodnotit a odhadnout, zda se nám podaří navázat na tradici z minulých let. I proto jsme společně s kolegy na podzim roku 2022 objížděli podobné akce a získávali podporu pro naše definitivní rozhodnutí, jež padlo na čtvrtletní poradě v listopadu. Následně jsme začali přednostně oslovovat přednášející z narychlo zrušeného ročníku z roku 2020, kteří téměř všichni potvrdili zájem přednášet i letos, byť někteří museli své přednášky přepracovat, případně zařadit nová aktuální témata. Významnou změnou, jež nás v podstatě zachránila od kolapsu našich služeb, bylo přihlašování prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách školy. Díky tomuto způsobu jsme mohli uzavřít přihlašování přibližně týden před zahájením konference. Čtyři roky jsou poměrně dlouhá doba a do organizace se nám promítly i personální změny probíhající ve škole. Jsem přesvědčený, že noví kolegové ve spolupráci s tradičním týmem celé akce, se úkolů zhostili na výbornou.

Jistě byly letos zaznamenány novinky. Kterou z nich považujete za prioritní?

Novinek a rozdílů oproti předchozím plynule navazujícím ročníkům bylo mnohem více, pouze jsme se maximálně snažili, aby je účastníci nepoznali. Těžko některou z nich považovat za prioritní – naším přáním bylo všem účastníkům co nejvíce zpříjemnit dvoudenní pobyt ve škole, proto jsme zavedli nový model občerstvování během přestávek, v areálu jsme umístili dvě kavárny, významných změn doznal i sborník z konference a uskutečnily se další drobné organizační úpravy. Společenský večer jsme vzhledem k počtu účastníků nemohli uspořádat ve školní jídelně, ale využili jsme vstřícného přístupu Městského kulturního střediska Volyně s pronájmem sálu Na Nové. Podle prvních ohlasů se většina novinek setkala s pozitivním ohlasem účastníků.

Neopomeneme ani Vaše školy – střední průmyslovou a vyšší odbornou. Popište zájem o studium a naplnění kapacity v době kovidu.

Zájem o studium je mírně zvýšený, protože mnoho rodičů se již začíná zajímat o uplatnění svých dětí po skončení studia. V posledních letech se ukazuje, že mnohé státy, které bezhlavě prosazovaly všeobecné vzdělávání ve všech středoškolských kategoriích, dokonce i u učebních oborů, stejně jako tomu činí některé obecně prospěšné společnosti u nás, se začínají potýkat s problémy ohledně uplatnitelnosti na trhu práce a postupně se propadají v mezinárodních srovnáních jednotlivých školských systémů. Dalším fenoménem doby je mediální masáž ovlivňující významně nejenom prezidentské volby, ale rovněž taktiku při volbě školy. Strašení uchazečů o největší demografické křivce za posledních dvacet let bez dovětku, že nárůst populace není rovnoměrný v rámci celé České republiky, ale především v okolí velkých měst, deformuje systém přihlašování uchazečů. My si velmi vážíme situace, kdy k nám přicházejí studovat potomci našich absolventů nebo majitelů firem, které jsou personálně postaveny na našich absolventech. Při konferenci jsme získali dárek od Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání v podobě schválení nové akreditace programu „Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce”, kde jsou ještě těsnější vazby na Dřevařskou fakultu Technické univerzity ve Zvolenu umožňující větší prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání. Od tohoto kroku si slibujeme další zvýšení zájmu o studium, což jistě přivítají firmy, jež se zúčastnily naší konference.

Jakých změn v té době doznalo vybavení učeben a všech dalších zařízení včetně osnov?

V době pandemie došlo k významnému posunu v rozšíření prostředků pro práci s digitálními pomůckami. Pro nás v posledních letech je prioritou vytvoření nadstandardního zázemí pro jejich praktickou aplikaci. I proto jsme v loňském roce pořídili do školních dílen nové pětiosé obráběcí CNC centrum pro výrobu nábytku a prvků stavebního truhlářství, zejména schodišť, atypických interiérových prvků, což plně koresponduje s potřebami trhu práce a zvyšujícími se možnostmi uplatnění absolventů ve vyšších mzdových hladinách. Pochopitelně, že úpravy školních vzdělávacích dokumentů musí reflektovat uvedené změny a je nutné těmto krokům přizpůsobit i personální složení pedagogického sboru.

Příští kalendářní i školní rok bude ve znamení oslav 160. výročí založení školy a konání 25. ročníku zmíněné konference. Čeho se bude týkat bilancování, završení čtvrt století konference a výhledů do blízké budoucnosti?

Vzpomenul jste dvě nejvýznamnější události kalendářního roku 2024. Naštěstí se každá odehrává v jiném školním roce, což je pro nás učitele výhodné. Určitě se v obou případech bude jednat o výjimečnou událost, při níž budeme bilancovat úspěchy školy za posledních 30 let, které jsme měli možnost společně s mým zástupcem Ing. Petrem Červeným a ostatními zaměstnanci školy ovlivnit. Je pravdou, že již letos jsme konferenci koncipovali s výhledem na jubilejní ročník a podobně tomu bylo i u oslav 155. výročí založení školy. Pokud dovolíte, tak více nebudu prozrazovat a doufám, že obě akce dopadnou podle našich představ.

Připomeňme známé absolventy školy, jejich uplatnění doma i v zahraničí, taktéž stabilitu profesorského sboru i nepedagogických pracovníků.

Známých absolventů je celá řada a vyjmenovat je by překonalo kapacitní možnosti našeho rozhovoru. Navíc se jedná o velmi citlivou záležitost, protože bych mohl na někoho zapomenout. Já jsem přesvědčený, že známí jsou všichni, pokud poctivě pracují a dělají dobré jméno své „alma mater”. Stabilitu pedagogického sboru i sestavu provozních zaměstnanců zajišťujících bezproblémový chod školy považuji za největší úspěch, jehož lze v personální práci dosáhnout. Bez stabilního týmu není možné uspořádat velkou mezinárodní akci ani plnit standardní úkoly, které máme ve zřizovací listině.

Prvotní a stěžejní surovinou pro zdejší výuku a pořádání dalších ročníků konference Dřevostavby je dřevo. Víme, jak se na tomto obnovitelném zdroj i podepsaly přírodní živly – vichřice, polomy, kůrovec, požáry, ..., i člověk ne vždy řízenou těžbou. Oslabení – ztenčení dříve více než 30 % osazené plochy republiky je zřejmé. Jaký je Váš pohled na tuto problematiku?

Přiznám se, že touto otázkou jste mě dostal do úzkých. Jsem založením optimista a pevně věřím, že slovo obnovitelnost zahání rozpaky a obavy, které popisujete. Je pravdou, že přírodní živly tady byly od nepaměti a vždy se s tím lidská společnost vypořádala. Věřím pěstitelům lesů, dřevařům a všem šikovným lidem v naší zemi, že se tak stane a až budou naši nástupci hodnotit 50. ročník konference „Dřevostavby”, dají mi za pravdu.

Co byste ještě chtěl nakonec zdůraznit?

Na závěr bych chtěl poděkovat celému týmu naší školy za skvěle odvedenou práci a podotknout, že se již nyní všichni těšíme na jubilejní 25. ročník ve dnech 26. a 27. března 2024, který bude znamenat „Čtvrt století konfe rencí na škole ve Volyni”. Z uvedeného důvodu prosím všechny čtenáře o podporu, abychom si jako dárek ke „Dni učitelů – 28. března” mohli dát historicky nejúspěšnější konferenci.

Děkuji za rozhovor

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: viz popisky