Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Požadavky na lešení, bednění a pažení

Organizací, která se zabývá zpracováním a vydáváním evropských norem, je Evropská komise pro normalizaci (CEN), ve které jsou zastoupeny kromě států EU i další evropské země. Česká republika se stala v listopadu 1991 přidruženým členem a v dubnu 1997 plnoprávným členem CEN s hlasovacím právem. Tím se současně ČR zavázala přebírat veškeré evropské normy a dbát na to, aby žádná národní norma nebyla s těmito normami v rozporu. Není bez zajímavosti, že Česká republika je plnoprávným členem CEN jako jediná z postkomunistických zemí.

Technická komise CEN/TC 53 »Temporary works equipment« (Dočasná pracovní zařízení) vytvořila pro tvorbu norem postupně 12 pracovních skupin (WG) zabývajících se lešením, ochrannými a záchytnými konstrukcemi, bedněním a pažením.

U nás pracuje v tomto oboru v rámci ČSNI technická komise TNK č. 92 »Pomocné stavební konstrukce«, která zejména zpracovává za ČR stanoviska k návrhům zasílaným CEN/TC 53, projednává česká znění schválených evropských norem a zajišťuje v rozsahu své působnosti komplexní řešení technické normalizace.

Dosud byly do systému ČSN převzaty tyto evropské normy:

  • ČSN EN 74 (73 8109) Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky. (S účinností od 01. 01. 1994.)
  • ČSN 73 8110 (HD 1039) Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky. (S účinností od 01. 04. 1995.)
  • ČSN 73 8111 (HD 1000) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky. (S účinností od 01. 10. 1994.)
  • ČSN 73 8112 (HD 1004) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky. (S účinností od 01. 06. 1995.)
  • EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro tvorbu návodu na montáž a používání. (S účinností od 01. 10. 1996.)
  • EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody. (S účinností od 01. 08. 1998.)
  • EN 1263-2 (73 8114) Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky při osazování bezpečnostních sítí. (S účinností od 01. 08. 1999.)
  • EN 1065 (73 8115) Stavitelné výsuvné ocelové stojky - základní požadavky, na-vrhování a posouzení výpočtem a zkouškou. (S účinností od 01. 11. 1999.)

Více evropských norem dosud vydáno nebylo. Podle plánu, schváleném na posledním zasedání technické komise CEN/TC 53 v listopadu 1999 ve Varšavě, kterého jsem měl možnost se spolu s delegátem naší komise Ing. Kunstem zúčastnit, však již v letošním roce má dojít k výraznému rozšíření výše uvedeného seznamu. Pokud budou dodrženy plánované termíny, pak za dalšího půl roku (čas potřebný k překladu do češtiny, příslušné redakční úpravě a tisku) budou převzaty do systému ČSN.

Již v prvním čtvrtletí mají být vydány zcela nové evropské normy na výkopová pažení, tedy na výrobky, které dosud nebyly v evropských ani našich normách obsaženy. Připraveny jsou EN 13331-1 »Systémy pro výkopová pažení - Část 1: Požadavky na výrobky«, která stanoví požadavky na kovové dílcové pažicí systémy (materiál, konstrukce, rozměry, zajištění jakosti) a EN 13331-2 »Systémy pro výkopová pažení - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou«, která stanovuje metody výpočtu a zkoušení pažení obsažených v první části normy. S normami pro hydraulické pažicí systémy pro zemní práce se počítá nejdříve v roce 2003.

Rovněž pro podpěrná lešení k bednění mají být vydány v prvním čtvrtletí nové normy. EN 12813 »Podpěrné dílcové věže – Metody navrhování a posuzování« (pro kovové prostorové věže se třemi a více sloupky) a EN 13377 »Průmyslově vyráběné dřevěné bednicí nosníky« (pro nosníky lepené i zhotovené z masivního dřeva nebo materiálů na bázi dřeva). V druhé polovině roku pak EN 12812 »Podpěrná lešení – Požadavky na provádění a obecný návrh«, která by měla nahradit ČSN 73 8108 »Podpěrná lešení«, neboť její obsah je širší než obsah naší dosavadní normy.

Připravena je k vydání v prvním čtvrtletí rovněž EN 13374 »Systémy dočasné ochrany volných okrajů – Požadavky na výrobky, zkušební metody«. Tato norma se do značné míry překrývá s naší ČSN 73 8106 »Ochranné a záchytné konstrukce« a měla by ji rovněž nahradit.

Pro pracovní lešení jsou pak připraveny normy (postupně by jich mělo být pět), které mají nahradit dosavadní evropský dokument HD 1000:1988 (ČSN 73 8111). Letos by to měla být »kmenová« norma EN 12811-1 »Pomocné stavební konstrukce – Část 1: Požadavky na provádění a obecný návrh« (obsahující společné požadavky na lešení – názvosloví, materiály, rozměry, ochranná zábradlí, výstupy, zatížení a jejich kombinace, údaje pro výpočet, informace pro dodavatele i uživatele). V dalších letech pak EN 12811-2 »Požadavky na materiály« a EN 12811-3 »Zásady pro zkoušení«. Letos ještě také EN 12810-1 »Fasádní dílcová lešení - Část 1: Technické podmínky pro výrobky« a EN 12810-2 »Fasádní dílcová lešení - Část 2: Metody pro navrhování a posuzování«. Obě normy navazují na EN 12811-1, kterou doplňují specifickými požadavky pro dílcová lešení. To bude znamenat zřejmě radikální zásah do naší ČSN 73 8101 »LEŠENÍ. Společná ustanovení«.

Bohužel, ne všechna činnost i v evropské normalizaci je dokonalá. Nedávno vydaná EN 1263-1, která se zabývá převážně zkoušením sítí, bude podle rozhodnutí komise CEN/TC 53 (neboť byly zjištěny závažné problémy) revidována a snad ještě letos vydána v novém znění.

Do příštích let má pak komise CEN/TC 53 v plánu vytvořit řadu nových norem pro lešení, bednění i pažení a revidovat některé starší normy stávající (EN 74:1988 a HD 1004:1992).

Jak se výše naznačené plány blíží skutečnosti se dozvíme již ve dnech 28. až 30. března, kdy v Praze hostíme plenární zasedání CEN/TC 53.

Autor: Ing. Svatopluk Vlasák
Foto: bez autora