Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce

18. ročník celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů (ČESKÉ BUDĚJOVICE, 21. BŘEZEN 2019)

Osmnáctý ročník celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů byla opět otevřená pro všechny grafické programy určené k projektování pozemních staveb, a to pro žáky 3. – 4. ročníků denního studia.

Soutěžící žáci mohli pracovat na svých přenosných počítačích s instalovaným grafickým softwarem a s možností připojení na CD monitor v učebně. Pokud žáci využili stálé stanice v učebnách, měli k dispozici tyto instalované programy: ArchiCAD 21.0, AutoCAD 2016 a Revit 2016. Pozvané byly všechny SPŠ a SOŠ z České republiky, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství. Dále pak naše dvě partnerské školy ze Slovenské republiky: SPŠ stavební z Trnavy a SPŠ stavební ze Žiliny.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo pro organizaci soutěže finanční podporu. Rovněž přidělení grantu Jihočeského kraje přispělo k organizaci soutěže. K zabezpečení soutěže přispěli také naši tradiční spolupořadatelé: Centrum pro podporu počítačové grafiky, s. r. o. (CEGRA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Tradičním partnerem soutěže je město České Budějovice a vydavatelství VEGA spol. s r.o. (časopis Stavebnictví a interiér). Zájem o účast byl tradičně velký, k čemuž přispívá i skutečnost, že naše soutěž je od roku 2009 pravidelně zveřejňována ve Věštníku MŠMT a v roce 2012 byla rozhodnutí MŠMT začleněna do programu EXCELENCE.

Zúčastněné školy

18. ročníku soutěže se zúčastnilo 26 škol z těchto míst: Náchod, Kadaň, Praha 1, Havlíčkův Brod, Třebíč, Letohrad, Prostějov, Děčín, Liberec, Kladno, Lipník nad Bečvou, Příbram, Ostrava, Havířov, Ústí nad Labem, Zlín, Opava, Pardubice – Rybitví, Hradec Králové, Hodonín, Praha 4, Brno, Staré Město, Žilina, Trnava a České Budějovice. Každá měla možnost vyslat dva reprezentanty na základě výsledků školních kol, na soutěžní listinu bylo zapsáno 52 žáků. Většina z nich (48) pracovala v programu ArchiCAD, v programu REVIT pracovali tři soutěžící, v programu Allplan jeden soutěžící. Možnosti pracovat na vlastním notebooku využilo 33 soutěžících, na stálých počítačích v učebnách školy pracovalo 19 žáků.

Soutěžním dnem byl čtvrtek, 21. března 2019. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v 8:15 hod. v aule SPŠ stavební České Budějovice a celou akci oficiálně zahájil ředitel školy, RNDr. Vladimír Kostka. Vzácnými hosty byli: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. z Fakulty stavební ČVUT, Ing. arch. Vladimír Dolejšek z Útvaru hlavního architekta Magistrátu města České Budějovice, dále Ing. František Hladík, předseda výboru oblastní kanceláře ČKAIT a Ing. Stanislav Hronek, předseda poroty delegován ČKAIT.

Po prezenci soutěžících a organizačních pokynech byli studenti umístěni do pěti učeben, připravili si každý své pracovní místo a dostali soutěžní zadání. Na zpracování soutěžního úkolu měli 180 minut. Soutěžním zadáním bylo:

  • na základě zadaného dispozičního schématu půdorysu, pohledů a 3D zobrazení budovy rodinného domu ve svahu vypracovat půdorys 1.NP a podkroví, dva pohledy v M 1:100 s dodržením formy studie
  • připojit 3D náhled v perspektivě generovaný z modelu; bez vizualizace
  • grafické výstupy umístit na formát výkresu A1, připravit pro tisk ve formátu PDF a uložit dle pokynů v zadání

Soutěžní porotu tvořili členové pedagogického doprovodu z přihlášených škol, předseda poroty, Ing. Stanislav Hronek, byl jmenován regionální kanceláří ČKAIT, členy poroty byli také Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. a Ing. arch. Vladimír Dolejšek. Z hodnocení soutěžních prací jsou vyloučeni zaměstnanci pořádající školy. Všem školám byl předem zaslán ,,Organizační řád“ a členům poroty byly rozeslány ,,Propozice k soutěži“, které specifikovaly pravomoci předsedy poroty a obsahovaly pokyny předsedy poroty k formě i hodnocení soutěžních prací.

Anonymní hodnocení

Hodnocení prací je tradičně anonymní. Při tisku, již v nepřítomnosti soutěžícího, přiřazuje předseda poroty každé soutěžní práci kód, pod kterým je příslušný grafický výstup posuzován. Soutěžní práce nesmí obsahovat žádný grafický prvek, který by mohl vést k identifikaci autora. Práce, které nesplnily soutěžní zadání, vyloučil předseda poroty z hodnocení. Ostatní členové poroty dostali vyřazené práce k dispozici a mohli si vyžádat zdůvodnění vyloučení od předsedy poroty. Každý člen poroty udělil ve svém hodnotícím archu body 10 soutěžním pracím. Čísla hodnoticích archů odpovídají, stejně jako pořadí školy v soutěžní listině, časové posloupnosti došlých přihlášek. Zpracování dat hodnocení se provádí za dozoru předsedy soutěžní poroty algoritmem v programu Excel. Teprve poté zveřejní Ing. Stanislav Hronek jména soutěžících ve výsledkové listině.

Výsledky

Slavnostní vyhlášení výsledků, předání diplomů, cen a účastnických listů proběhlo v aule školy od 15:45 hod. Závěrečného slova se ujal ředitel školy, RNDr. Vladimír Kostka.

Zvítězil Vojtěch Niedermertl, reprezentant Střední průmyslové školy stavební Ostrava. Druhé místo obsadil Matyáš Černík ze Střední průmyslové školy stavební Opava a třetí místo Lukáš Padyšák ze Střední průmyslové školy stavební Žilina. Čtvrté místo získal Jakub Žák ze Střední průmyslové školy stavební České Budějovice a páté místo Eva Floriánová ze Střední školy stavební Třebíč. Šesté místo patří Zlínu (Michal Ent), sedmé Třebíči (Václav Rous), osmé místo obsadilo Staré Město (Bohumil Kučera), deváté Příbram (Vojtěch Květ) a desáté Lipník nad Bečvou (Jan Vlček).

Hlavní cenu pro vítěze tradičně věnovala firma CEGRA, distributor programu ArchiCAD pro ČR. Letos to byl slevový kupon v hodnotě 5.000 Kč na jakýkoli nákup v internetovém obchodě CEGRY. Hlavní cenu vítězi 18. ročníku předával zástupce firmy pan Dalibor Veselý. Pro druhé a třetí místo byly zakoupeny externí hard-disky, za čtvrté a páté místo byly předávány knižní publikace.

Každý soutěžící převzal z rukou pořadatelů účastnický list a výtisk své soutěžní práce. Žáci, kteří se umístili na 1. - 10. místě obdrželi diplomy a reklamní dárkové předměty. Drobnými pozornostmi, jako naše poděkování, jsme obdarovali předsedu soutěžní poroty pana Ing. Stanislava Hronka, dále pana Ing. arch Vladimíra Dolejška a pana Doc. Ing. Bedřicha Košatku, CSc.

Doprovodný program

Nešlo však jen o místa a ceny. V časovém harmonogramu soutěže byl také společenský a kulturní program. CEGRA uspořádala ve středu 20. 3. 2019 večer setkání učitelů pedagogického doprovodu a přípravného výboru soutěže v salonku Indické restaurace v Českých Budějovicích. V kolektivu doprovázejících vyučujících probíhala diskuse o aktuálních problémech odborného vzdělávání a využití grafických programů ve výuce na stavebních školách. Část večera byla věnována informacím k náplni odborného semináře ArchiCAD. Veškeré výdaje za pronájem salonku a pohoštění firma CEGRA uhradila. Ve stejné době zhlédli soutěžící žáci film ,,Zelená kniha“ v kině CineStar.

V době, kdy soutěžní porota hodnotila výsledky prací studentů, zajistil organizační štáb soutěže pro kolegy a kolegyně z partnerských škol prohlídku letiště Planá u ČB. Soutěžící žáci si prohlédli historické jádro města České Budějovice s odborným výkladem.

Na základě velkého zájmu a častých podnětů z odborných škol stavebního směru z celé ČR jsme pro zájemce z řad pedagogů i žáků opět zorganizovali seminář ArchiCAD. Tato akce proběhla ve spolupráci s firmou CEGRA v  pátek 22. 3. 2019 v aule školy a zúčastnilo se 13 škol, tj. celkem 37 lidí.

Realizaci 18. ročníku zajišťoval organizační výbor soutěže SPŠ stavební ČB. Ubytování soutěžních výprav bylo zabezpečeno na třech místech: Domov mládeže U Hvízdala, kolej K5 Jihočeské univerzity a Ubytovna u nádraží, vše v Českých Budějovicích. Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně Domova mládeže v Holečkově ulici. V den příjezdu bylo pro učitele pedagogického doprovodu připraveno malé pohoštění a každý soutěžící dostal studenou večeři. Během zpracování soutěžního úkolu dostali žáci malé občerstvení. Část byla nakoupena ve veřejné obchodní síti, bagety dodala firma LAPROD A.K. Soutěžním výpravám byly proplaceny jízdní výdaje v souladu s metodikou MŠMT. Přepravu soutěžících i pedagogického doprovodu po Českých Budějovicích zajistil autobus firmy StiBus, s.r.o.

Informace o 18. ročníku soutěže jsou zveřejněny na www.stavarna.eu, výsledky jsou vloženy do databáze MŠMT Excelence. Zpráva o průběhu soutěže bude zveřejněna v časopise "Stavebnictví a interiér“ a ve Zpravodaji ČKAIT. Soutěžícím školám i partnerům soutěže budou rozeslány pamětní DVD, včetně fotogalerie.

Děkujeme spolupořadatelům, ČKAIT a firmě CEGRA, za jejich velmi významný podíl na zabezpečení 18. ročníku. Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji a městu České Budějovice. Bez jejich podpory by 18. ročník soutěže nebylo reálné uskutečnit.

Loučení se neslo v přátelské atmosféře a v očekávání 19. ročníku soutěže. Ve středu, 18. března 2020 v podvečer, opět nashledanou!

Související články

Autor: Ing. Hana Konečná 1)
Foto: archiv pořadatele

1) za organizační výbor soutěže