Betonový skořepinový stavební program TRESK

Beton a betonové zdicí dílce a prvky jsou zejména na jihu Evropy hojně používány ke zdění všech typů staveb již od druhé světové války. Lehké betonové dutinové (skořepinové) tvárnice nové generace se rychle prosadily nebo prosazují i v severních oblastech, kde se kvůli rychle rostoucím požadavkům na tepelnou ochranu staveb častěji uplatňuje model vícevrstvého obvodového zdění s tepelnou izolací.


Tzv. jednovrstvé konstrukce mají fyzikálně omezený tepelný odpor dosažitelný za rozumných podmínek. Přestože vysoký tepelný odpor obvodové konstrukce ještě nezaručuje dobrou tepelně ochrannou funkci celé stavby, řada investorů tepelnou izolaci zdiva nepodceňuje a často volí perspektivní řešení s »předimenzovanou« izolační schopností, aby si neuzavřeli cestu pro nízkoenergetický dům s nízkou až nulovou spotřebou energie z veřejných sítí. Volí tedy vícevrstvé zdivo, speciálně subtilní nosnou konstrukci a naopak silnější izolační vrstvu. Jako vhodný nosný materiál se nabízí beton. Mezi nepříliš širokým sortimentem betonových zdicích prvků na tuzemském trhu vyniká systém skořepinových tvárnic TRESK (od třebechovický stavební kvádr) firmy Tanex a.s. Ten představuje bezesporu jisté oživení a otevírá nové cesty ve výstavbě zejména obytných staveb. Tvárnice TRESK jsou jediným tuzemským výrobkem tohoto typu na našem trhu a kvalitou neliší se od špičkových zahraničních, neboť jsou vyráběny podle osvědčené francouzské technologie. „Jen tato technologie umožňuje výrobu s tak příznivým výsledným efektem mezi hmotností, pevností a cenou. Kdo se rozhodne pro tuto technologii, získá moderní, elegantní a levnou stavbu, která s optimálně volenou tepelnou izolací předčí užitným a ekonomickým efektem dlouhou řadu jiných stavebních systémů. Při současné ceně tvárnic jsou pořizovací náklady na stavební část celkové investice nižší ve srovnání s tradičními materiály,“ stručně přiblížil systém TRESK Ing. Milan Kynos, ředitel firmy TANEX, a.s.

Charakteristika zdicího systému TRESK

Páteří zdicího systému pro kompletní hrubou stavbu TRESK jsou betonové skořepinové tvarovky pro svislé zdění a stropní filigránové tvarovky plus armované stropní nosníky pro vodorovné konstrukce. Duté tvarovky jsou vyráběny technologií vibrolisování. Jedinečnou vlastností tohoto zdicího systému jsou plná dna tvárnic. Ta umožňují jednoduché zdění, podobně jako v případě plných bloků, nebo. tvárnice se při zdění obracejí dnem vzhůru. Tím zůstávají při zdění uzavřené dutiny, které neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají znatelně k vylepšení tepelně izolačních vlastností konstrukce. Plná dna navíc zvyšují statickou i rázovou pevnost tvárnice při svislém i vodorovném silovém působení nebo impulsech.


Výrobek skořepinové tvárnice TRESK ve všech nabízených modifikacích odpovídá požadavkům ČSN 72 3181 Lehké betonové tvárnice i příslušných evropských norem, které jsou postupně zaváděny do soustavy ČSN. Norma ČSN 72 3181 klade na betonovou tvárnici, použitou ve výplňovém zdivu, požadavek na pevnost v tlaku min. 2 MPa, na tvárnice v nosném zdivu pak min. 3 MPa. Výsledek zkoušek skořepinové tvárnice TRESK v TZÚS a.s. Praha tuto normu vysoko překročil, když prokázal u základní betonové tvárnice o rozměru 200x200x500 mm a hmotnosti 16,9 kg (včetně přirozené vlhkosti) pevnost v tlaku 7,4 MPa.


Použití systému TRESK O informace jsme požádali Karla Michálka1) z firmy K2 - Ateliér architektury a designu s.r.o., která převzala stavební systém TRESK do svého repertoáru a získala první cenné praktické zkušenosti. Jednou z mnoha předností systému TRESK je univerzálnost. Lze jej použít pro výstavbu od suterénu až po střechu a nekombinovat různé materiály ani technologie, což klade nároky nejen na organizaci práce, ale i na technická řešení detailů. Tvarovky TRESK lze aplikovat i v případech se složitými hydrogeologickými podmínkami a vysokou hladinou spodní vody, kde by použití pálených materiálů nebo lehčených betonů (pórobetonů) bylo riskantní.

Lze se tak vyhnout výstavbě suterénu z betonového monolitu a mnohem jednodušeji vyzdít podzemní i nadzemní část ze stejných betonových zdicích prvků. Betonový systém TRESK v principu umožňuje i vícepodlažní výstavbu pouhým vyzdíváním, tj. bez monolitů a pracné skeletové technologie výstavby. Systém díky dutinám v tvarovkách umožňuje realizaci skrytých výztužných pilířů, čímž se řeší statická otázka průvlaků nosných vodorovných prvků nad lehčeným zdivem.

Velmi zajímavým prvkem systému jsou také stropní betonové skořepinové tvarovky. V době, kdy skončila svou činnost řada bývalých podniků PREFA a z trhu zmizely někdy velmi úspěšné výrobky, v tomto případě tvarovky HOBBY miako, představuje stropní tvarovka TRESK přínos jak co do zlepšení pestrosti sortimentu, tak cen. Pořizovací náklady na 1 m2 stropu jsou přibližně na polovině nákladů za keramický strop.

Stropní prvky TRESK lze používat samostatně, např. i pro zaklopení cihelné stavby. Tvárnice lze využít dále při zdění výplňových konstrukcí do rámových železných či ocelových profilů, lze s nimi také bez omezení zdít vnitřní příčky a jiné samonosné konstrukce, na které nepůsobí zatížení stropů nebo překladů – například okrasné zídky, plotové konstrukce, bazénové stěny atd. Vhodná pigmentace tvarovek doplní zahradní zeleň do celého obytného komplexu dle požadavku architekta.

Tepelná izolace

Zdicí systém TRESK sám o sobě neplní tepelně izolační funkci. Dutiny lehčených tvarovek TRESK mají důvod v úspoře materiálů, nižších dopravních nákladech a snadné manipulaci při stavění aj. V řadě staveb, které nejsou určeny k obývání, např. garáže, sklady, zahradní domky atd. je tepelná izolace zbytečná a systém TRESK se zde používá samostatně.

V případě obývaných staveb je vždy vhodné už v přípravné fázi stavby svěřit návrh a realizaci zateplení stavby do rukou odborných firem, které na základě konkrétní situace a místních podnebních podmínek a možností a přání investora zvolí optimální řešení. Standardní způsob běžný pro naše klimatické podmínky je zateplení z vnější strany pomocí některého z kontaktních nebo odvětrávaných zateplovacích systémů.

Lze také zvolit volit způsob častý v zemi původu systému TRESK, ve Francii, kdy se zateplení systémově řeší z vnitřní strany tak, že se vnitřní stěny obvodového zdiva obloží sendvičovými panely tzv. tepelně izolačního komplexu. S touto variantou se ale musí počítat již ve fázi hrubé stavby a vnitřní nosné zdi a příčky vázat jen do stropní konstrukce a od obvodové je oddělit mezerou v tloušťce izolačního komplexu. V tomto případě platí dvojnásob, že je už v přípravné fázi stavby nutno se obrátit na specializovanou firmu.

Svislé konstrukce

Tvárnice TRESK jsou vhodné na výstavbu vnějších i vnitřních nosných zdí, které se provádějí standardně v šířce 200 mm. Výjimku tvoří zdivo z širších prvků, které však lze ze statických důvodů armovat pomocí otvoru ve dnu tvárnice. Problémem nejsou pilíře o libovolné nosnosti s použitím základních prvků na běžnou zděnou vazbu.

Vzhledem k podélnému rozměru tvárnice - 500 mm – výrobce doporučuje řešit dispozici stavby v tomto modulu a to v libovolném rozponu vnitřních nosných prvků. Pro zvýšení pevnosti stavebních konstrukcí je možno využít rohových tvárnic, které jsou pravoúhle zakončené (bez zámku).

Uvnitř je čtvercový prostor bez plného dna, umožňující vložit do rohu zdi ocelovou výztuž, která po zalití betonem vytvoří železobetonový sloupek. Konstrukce umožňuje vytvořit sloupky okolo oken, dveří nebo zdí při větším rozponu. Navíc je možné zeď armovat i vodorovně, nebo. každá tvárnice má prohlubně pro vložení vodorovné armatury. Získáme tak vestavěný železobetonový rámový skelet s velkou pevností s minimálním nákladem.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce ze stavebního systému TRESK jsou rozděleny podle způsobu využití do dvou kategorií na konstrukce nosné a nenosné. Jednou z exponovaných nosných konstrukcí stavebního programu jsou stropní konstrukce, pro které má stavební systém TRESK ve svém výrobním programu betonovou skořepinovou stropní tvárnici filigránového typu.Celá plocha stropu se pokryje ocelovou sítí a zalije se betonem B20 – B 25.
Vodorovné sepnutí stavby – věnec – se provádí do věncové skořepinové tvárnice TRESK podle požadavku statického řešení. Tato tvárnice se vyzdí tradičné na betonovou maltu na obvodové zdivo a to dnem dolů. Do vzniklého žlabu po celém obvodu stavby se vloží armatura a zabetonuje se. Výrobce stavebního systému TRESK zajišťuje v lehčené prefabrikaci katalogovou řadu překladů, průvlaků a klenbových prefabrikátů z předpjatých betonových konstrukcí.


Spojovací materiál, aplikace

Spojovacím materiálem pro systém TRESK je úsporný beton vyráběný v hustší konzistenci. Poměr míchání je 500 kg kameniva o frakci 0 - 2 nebo 0 - 4 mm ne 150 kg cementu C250 – C400. Tvárnice TRESK jsou přesným výrobkem a vyžadují proto přesné rovinné založení na základovém pasu. Zdění se provádí na přerušenou styčnou spáru, přičemž tloušťka naneseného úsporného betonu je 10 – 12 mm. Doporučuje se nanášení betonu na tvárnicové zdivo maltovacím tendrem či ukládání betonu do podélných latí. Tím se docílí absolutně vodorovné spáry.

Tvárnice se kladou dnem nahoru ve styčné spáře na sraz, neboť jsou absolutně přesné. Zámky se vylévají betonem. Docílí se tak naprosto rovinného povrchu pro stěrkové omítky, fasádní nástřiky a pro lepení izolačního sendvičového komplexu.

Závěr

Stavební systém využívající betonových stavebních prvků TRESK představuje alternativu k dosud užívaným technologiím. Mezi jeho hlavní přednosti patří kvalita, cenová dostupnost a v neposlední řadě i možnost svépomocné výstavby. Projektantům i dodavatelům staveb ze stavebního komplexu TRESK Třebechovice pod Orebem poradí K2 - Ateliér architektury a designu s.r.o. Hradec Králové, technická skupina firmy VERMAX REAL - Mrštíkova 1122 nebo sám výrobce TANEX, a.s. Třebechovice pod Orebem.

1) Ing. Arch. Karel Michálek, absolvent fakulty architektury ČVUT Praha (1978 - 1982). V současné době působí ve firmě K2-Atelier architektury a designu s.r.o. Mrštíkova 1122, 500 09 Hradec Králové, tel.: 495 262 750
Autor:
Foto: Archiv firmy