Provádění základové desky z drátkobetonu STEELCRETE

Konstrukce z betonu umožňují realizaci jakéhokoliv tvaru díky jeho vlastnostem v čerstvém stavu. Aby stavba z betonu byla dostatečně únosná, vkládá se do něj betonářská výztuž. Velmi dobré houževnatosti betonové konstrukce lze v některých případech dosáhnout přidáním ocelových vláken do čerstvého betonu. Ta se do betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem.

A protože si většina současných novostaveb rodinných domů vystačí bez podsklepení, uplatňuje se tento mimořádně houževnatý drátkobeton stále více při realizaci základových desek a základových pasů rodinných domů, kde může zcela nahradit výztužné ocelové sítě.

Rozptýlená ocelová vlákna v betonu částečně nebo v některých případech úplně nahrazují klasické betonářské výztuže, jako jsou třeba ocelové tyče nebo kari sítě vkládané do betonu. Drátkobeton je vhodný také při očekávaném zvýšeném namáhání betonu na otluk, tah a ohyb. Minimální vyráběná třída drátkobetonu dle ČSN EN 206-1 je C 20/25, maximální třída není stanovena. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při betonáži a vibraci betonu. Opadá tak i nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci se značně snižují náklady na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací.

Výborná soudržnost v detailech

Celý postup výstavby je tak jednodušší, rychlejší a zpravidla i nákladově příznivější. V betonu obsažené drátky zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách a rozích, omezují nebo zmenšují trhliny a zabraňují opadávání betonu v okrajových částech. Díky zmenšení mikrotrhlin v betonu je redukován možný expanzní prostor uvnitř betonu, takže ocelová vlákna navíc zpomalují postup koroze vlivem karbonatace betonu. Drátkobeton je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton nebo beton pro konstrukce odolávající průsakům vody, tzv. vodotěsné betonové konstrukce. Drátkobeton s definovanými vlastnostmi pod označením STEELCRETE byl vyvinut technology skupiny Českomoravský beton, člena HeidelbergCement Group.

Realizace základové desky s rozptýlenou výztuží krok po kroku

Volbou betonu s rozptýlenou výztuží se výrazně zrychluje postup výstavby. Z postupu realizace základové desky o ploše 190 m2 pomocí drátkobetonu je patrné, že její realizace od příjezdu mixu na stavbu, načerpání betonu na plochu budoucí základové desky až po zpracování do požadované roviny zabrala dvojici stavebníků přibližně 2 hodiny. Na tomto rodinném domě ve Velkých Popovicích drátkobeton plně nahradil klasickou ocelovou výztuž betonu. Správné ošetření betonu po aplikaci minimalizuje negativní vlivy okolí působící na čerstvý beton. Nejčastěji se jedná o vysoušení povrchu betonu vlivem vysokých teplot nebo větru, vyplavování cementu z povrchu betonu při silném dešti nebo promrznutím části nebo i celé konstrukce při teplotách nižších než 0 °C. Vysoušení betonu lze zabránit zakrytím fólií, vodním mlžením nebo vlhčením přes geotextílii. Teplota vody má odpovídat teplotě povrchu betonu. Příliš studená voda vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin. Lze použít i ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu. Při silném dešti, který vyplavuje cement z povrchu betonu, je účinné zakrytí konstrukce například fólií.

8.00 hod. – Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu. S drátkobetonem je možné zhotovit základovou desku pod rodinnýdům bez dodatečné výztuže již od únosnosti podloží větší než 150 kN/m2.
8.30 hod. – Značkový drátkobeton se zaručenými vlastnostmi je možné vyrábět pouze v betonárně. Jeho vlastnosti jsou určeny normami, např. ČSN EN 206-1 „Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Výroba probíhá na betonárně pod kontrolou všech postupů.
8.40 hod. – Vlastnosti vyrobeného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality drátkobetonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy.
9.30 hod. – Čerpání betonu zajistí speciální technika dodavatele. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky jako jsou bádie nebo skluzem přímo z autodomíchávače.
9.45 hod. – Doprava drátkobetonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Speciální technika zajistí čerpání betonu na plochu připravené budoucí základové desky rodinného domu.
10.30 hod. – Detail čerstvého drátkobetonu na stavbě po čerpání na plochu základové desky. Takto uložený beton je třeba už v průběhu probíhající betonáže začít zpracovávat do roviny základové desky nivelační hrazdou.
10.45 hod. – Drátkobetony se hutní běžnými prostředky (vibrátory), avšak intenzita hutnění je zpravidla menší kvůli jejich konzistenci. Betony STEELCRETE pro plošné základové konstrukce je možné vyrobit a uložit na vyšším stupni konzistence a jejich hutnění provádět pouze rozvlněním nivelačními hrazdami, a to ve dvou na sebe kolmých směrech. Při prvním vlnění se nivelační hrazda ponořuje celým průřezem do celé tloušťky vrstvy čerstvého betonu a pohyby hrazdy mají být intenzivní, při druhém vlnění ve směru kolmém na první směr se nivelační hrazda ponořuje jen zhruba na polovinu průřezu a upravuje se jen povrch betonu.
11.15 hod. – Na obrázku vidíte detail zpracovaného drátkobetonu do požadované roviny základové desky.
12.00 hod. – Povrch hotové základové desky z drátkobetonu je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu a musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku, a to může být několik dní, ve výjimečných případech i dva až tři týdny.

Zabránit promrznutí betonu lze několika způsoby, na straně výrobce například ohřevem záměsové vody, kameniva a použitím betonů s vyšším vývinem hydratačního tepla, na stavbě případně zakrytím konstrukce nebo zaplachtováním části konstrukce a foukáním horkého vzduchu pod plachty.

Využít lze i elektroohřev betonu uloženého v bednění. Volba konkrétního způsobu závisí na konkrétní teplotě (mrazu), intenzitě větru, deště nebo sněžení a na tvaru a objemu betonované konstrukce. Obecně se betonáž v zimním období, kdy by teplota během tvrdnutí betonu mohla poklesnout pod 0 °C, nedoporučuje.

Více informací a kontakty naleznete na www.transportbeton.cz.

Autor: Ing. Jan Veselý
Foto: Archiv firmy