REHAU – s námi stavíte bezpečně

Události posledních dnů a měsíců nás nutí k novému zamyšlení a přehodnocení přístupů k zabezpečení a ochraně nemovitostí, komunikací a územních celků, často ohrožených velkou vodou. Z důvodu změny klimatu dochází stále častěji k extrémním výkyvům počasí, kdy silné průtrže mračen nebo dlouhotrvající deště představují značné zatížení pro životní prostředí.

Firma REHAU je významným výrobcem a dodavatelem systémů z polymerů určených k moderní výstavbě komunikací i staveb. Pro obnovu poškozených kanalizačních sběračů a rozvodů nabízíme systémová řešení z polypropylenu. Materiály, které používáme, zajišťují těsnost a bezpečnost systémů až 100 let.

Trubka RAUSIKKO

Bezpečné kanalizační šachty

Samotné potrubí nevytvoří bezpečnou kanalizační síť. Důležité uzlové body tvoří šachty. Výrobní program REHAU AWAŠACHTA PP DN 1000 nezahrnuje pouze standardní kanalizační šachty, ale např. i šachty k zabezpečení proti zpětnému vzdutí s efektivní ochranou před splaškovou vodou z kanalizace. Dno šachty je osazené mechanickým dvojitým uzávěrem a integrovaným nouzovým uzávěrem proti zpětnému vzdutí pro použití u odpadních vod. Zabraňují tak nátoku splaškových vod do objektů rodinných domů nebo bytových domů.

RAUSIKKO Box s integrovanou šachtou C3

Vsakování dešťové vody

Pro přímý odvod dešťových vod do vod podzemních je vhodný systém pro zasakování dešťových vod RAUSIKKO. Vedle zachování podzemních vodních zdrojů významně sníží zatížení kanalizačních řádů. Zachycená srážková voda je vedená přes kontrolní a rozdělovací šachty do napojeného trubního rigolu a odsud zasakuje do podpovrchových vod. Trubní rigol je obalený filtračním rounem, čímž se zabrání pronikání jemných částic z půdy do štěrkového rigolu, zároveň plní funkci jako časová mezizdrž až do ustání deště.

Dno šachty se zabezpečením proti zpětnému vzdutí s dvojitým uzávěrem pro odpadní vody bez fekálií
Žádné vzdutí odpadní vody ve sklepě díky zabezpečení proti vzdutí REHAU „Quatrix-K“ pro odpadní vody s obsahem fekálií

Pro okamžitou sanaci svahů, či břehů vodních toků nabízíme protierozní rohože, které zpevňují povrch svahu a zabraňují vzniku eroze vrchní půdní vrstvy.

Firma REHAU vám nabízí podporu při řešení problému díky dlouholeté zkušenosti a odpovídajícímu know-how, individuální poradenství při přípravě projektů, podporu na místě výstavby, inovativní a hospodárné výrobky s dlouholetou životností.

Autor:
Foto: Archiv firmy