Souhrné výsledky konjukturálního průzkumu ve stavebnictví

Celková stavební výroba v listopadu 1999 reálně vzrostla proti listopadu 1998 o 0,6 %. Po dvaceti měsících, kdy stavební výroba klesala, byl přírůstek v listopadu ovlivněn zejména dokončováním stavebních prací na veřejných zakázkách. Ve srovnání s průměrným měsícem 1998 byla v listopadu 1999 stavební výroba vyšší o 12,0 %. Od počátku roku dosáhl reálný pokles stavební výroby proti předchozímu roku 6,9 %. Ve stavebnictví podnikalo celkem 109 225 podnikatelských subjektů, z toho 2 113 podniků mělo 20 a více zaměstnanců a podílely se na stavební výrobě 83,3 %.
Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci byl objem stavebních prací v lednu až listopadu 1999 o 7,2 % nižší než ve stejném období 1998. Nejvyšší podíl na celkových pracích měly práce na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (83,3 %), tyto práce byly nižší o 6,9 %, a na druhém místě práce na opravách a údržbě (14,9 %), ty byly nižší o 11,5 %. Z 2 113 stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci bylo 1 954 v soukromém vlastnictví, na celkových stavebních pracích se tyto podniky podílely 75,1 %. Ve státním vlastnictví bylo 14 podniků s 2,0 % podílem na výrobě. Z hlediska velikosti podniku podle počtu zaměstnanců jich nejvíce bylo v kategorii 25 až 49 zaměstnanců (927), ty měly na výrobě 15,1 % podíl. Nad 1000 zaměstnanců mělo pouze 10 podniků s podílem na výrobě 19,4 %.
Tržby v běžných cenách za prodej vlastních výkonů a zboží v podnicích s 20 a více zaměstnanci dosáhly za leden až listopad 1999 celkem 205,1 mld. Kč, o 1,3 % více než ve stejném období 1998. Rozhodující podíl na celkových tržbách měly tržby za stavební činnost, a to 89,4 %. Tyto tržby byly vyšší o 1,8 %. Vyšší tempo růstu tržeb stavebních podniků bylo ovlivněno tím, že některé velké stavební podniky zahrnuly konečné faktury za dokončené velké stavby do výsledků za listopad.
Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci pracovalo v lednu až listopadu 1999 průměrně 182 tisíc osob, o 6,0 % méně než ve stejném období 1998. Průměrná měsíční mzda dosáhla 12 687 Kč a zvýšila se proti lednu až listopadu 1998 o 3,9 %.
Český statistický úřad provedl v prosinci 1999 celostátní konjunkturální průzkum názorů vedoucích pracovníků vybraných podniků z oblasti stavebnictví. Tento průzkum byl zaměřen jednak na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v prosinci a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu. Průzkum se týkal 472 respondentů, tento soubor představuje zhruba polovinu stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv ve stavebnictví celkem. Odpovědi v dotaznících byly zpracovány váženě podle objemu stavebních prací, otázky z oblasti pracovní problematiky váženě počtem zaměstnanců příslušné organizace.
Úroveň celkové poptávky po produkci svého podniku považovali v období průzkumu za normální a odpovídající sezóně respondenti s 45 % stavebních prací. V podnicích, jejichž objem výroby představuje 51 % stavebních prací za všechny respondenty, považovali jejich zástupci úroveň celkové poptávky za nízkou. Stejně hodnotili respondenti i úroveň domácí poptávky.

Vývoj úvěrů očekávaný v příštích třech měsících
Objem úvěrů Zvýší Nezmění Sníží Nebude mít Saldo
(+/-)
v % počtu podniků 8 34 21 37 - 13
v % objemu stavebních prací 10 51 23 16 - 13

Názory stavebních podniků na očekávaný vývoj
v příštích třech měsících
Ukazatel Zvýšení
(zlepšení)
Neměnnost Snížení
(zhoršení)
Saldo
(+/-)
Ekonomická situace 15 55 30 - 15
Poptávka celkem 7 49 44 - 37
Stavební činnost 12 30 58 - 46
Počet zaměstnanců 4 33 63 - 59
Ekonomická situace
v příštích 6 měsících
18 53 29 11

Jako hlavní bariéry výraznějšího růstu produkce svého podniku označují respondenti opakovaně nízkou poptávku, vliv konkurence a její růst a problémy v oblasti finančního hospodaření včetně vysokých úroků a přístupu k úvěrům a v tomto období povětrnostní podmínky.
Celková ekonomická situace by měla podle výsledků průzkumu zůstat v příštích třech měsících stabilizovaná u respondentů s 55 % objemu stavebních prací za všechny respondenty. Zlepšení své ekonomické situace předpokládají respondenti s 15 % stavebních prací a se zhoršením počítají respondenti představující 30 % stavebních prací.
Co se týká vývoje celkové poptávky, očekávají pro příští tři měsíce vyšší poptávku po své produkci respondenti se 7 % stavebních prací, nižší celkovou poptávku očekává 44 % respondentů a neměnnost 49 % respondentů. Stejné tendence očekávají respondenti u domácí poptávky.
Stavební činnost by se měla v dalších třech měsících zvýšit u respondentů představujících 12 % stavebních prací. Ke snížení stavební činnosti by mělo dojít v tomto období u respondentů s 58 % stavebních prací s stabilizovaný vývoj předpokládají podniky a 30 % výroby za celý soubor.
Co se týká očekávaného vývoje zaměstnanosti se stabilizací v této oblasti počítají respondenti s 33 % zaměstnanců za celý soubor. Zvýšení počtu zaměstnanců proti situaci v období průzkumu předpokládají 4 % a snížení 63 % respondentů.
V průměru by měla být dle odpovědí respondentů stavební výroba zakázkově zajištěna na zhruba 7 měsíců dopředu.
Růst cen předpokládají respondenti u 30 % své produkce, neměnnost u 67 % produkce. U těch respondentů, kteří uvádějí růst, porostou ceny pomalejším tempem než v předchozích obdobích u 32 % produkce, stejně rychle u 63 % produkce a rychleji u 5 % produkce.
Objem úvěrů se v příštích třech měsících nezmění podle výsledků průzkumu u 34 % počtu podniků, zvýšení úvěrů předpokládá 8 % a snížení 21 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 37 % počtu podniků.
Autor:
Foto: -