Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Stanovisko ČKAIT k reakci náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Scheinherra na tiskovou konferenci ČKAIT

Vyjádření Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., které se objevilo v tiskové zprávě ČTK dne 26. 6. 2019. ČKAIT pořádala tiskovou konferenci k rekonstrukci Libeňského mostu dne 26. 6. 2019. Kromě mnoha dalších práv a povinností má ČKAIT ze zákona i povinnost spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování. Do toho problematika Libeňského mostu samozřejmě patří.

Zástupcem ČKAIT byl na tiskové konferenci místopředseda výboru oblasti Praha a střední Čechy Ing. Milan Komínek (oblast má cca 15 tisíc členů). Garantem TK byl prof. Jan L. Vítek (Fakulta stavební ČVUT). Dalšími přednášejícími byli doc. Lukáš Vráblík, pedagog z Fakulty stavební ČVUT, Ing. Milan Kalný, viceprezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE). Předsedu ČKAIT Ing. Pavla Křečka, který musel být na Radě vlády pro rekodifikaci stavebního práva, zastupoval Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT. Jelikož ČKAIT reprezentuje odborníky z projektových firem, ze sféry dodavatelů staveb, výzkumných a vzdělávacích organizací, jde jen velmi obtížně mluvit o závislosti.

Hlavním účelem tiskové konference bylo upozornit na to, že Rada hl. m. Prahy (Rada HMP) schválila návrh řešení, který byl vytvořen jako studie Kloknerova ústavu ČVUT (KÚ ČVUT). Kloknerův ústav je organizace s minimální zkušeností s projektováním složitých stavebních komplexů, kterým Libeňský most (soumostí) bezesporu je. Studie nebyla nikomu představena, nebyla diskutována v odborných kruzích, ale naopak byla ihned rychle odsouhlasena politiky ve vedení města. I projekty objemově 100krát menší se běžně nechávají oponovat, zejména pokud mají být investicí ze státních prostředků, tedy z peněz daňových poplatníků. Schválením řešení podle studie KÚ ČVUT byla zásadně ohrožena platnost stavebních povolení na rekonstrukci Libeňského soumostí v celé délce 1 200 m, jehož příprava a projednávání trvalo téměř 15 let. Rada HMP se vypsáním výběrového řízení na nový projekt rekonstrukce Libeňského mostu (pouze most přes Vltavu v délce 300 m) včetně projednání všech podstatných odchylek od platných stavebních povolení, který má vycházet z teoretického návrhu Kloknerova ústavu, tak snaží přenést zodpovědnost za předložené řešení na budoucího projektanta. Znovu je nutné připomenout, že Kloknerův ústav je sice špičková instituce na diagnostiku staveb, ale s projektováním mostů nemá relevantní zkušenosti. Návrh KÚ ČVUT se opírá o stanovisko významného švýcarského profesora, které však nikdo neviděl, a který ani podle současných předpisů nemůže, stejně jako KÚ ČVUT, za dílo převzít žádnou odpovědnost. Pokud expertní posouzení zahraničního profesora existuje, nechť je též zveřejněno a podrobeno odbornému posouzení.

Pokud se hovoří o závislosti, pak KÚ ČVUT je organizací, která má z provádění diagnostických průzkumů profit, a tedy není zdaleka nezávislá. Doporučování neustálého monitoringu mostu zcela viditelně indikuje zájem se na něm podílet. Toto rozhodnutí Rady HMP by znamenalo, že za půl miliardy Kč tu budeme mít místo nového mostu most starý, který nebude splňovat provozní podmínky nejen výhledové, ale ani současné. Most bude nutné průběžně sledovat (trvalá práce pro diagnostiku) a opravovat. Začátek rekonstrukce by se tímto posunul optimisticky o tři roky, protože je nutné nové projednání změn územních i stavebních povolení.

Zásadním nedostatkem schváleného návrhu Rady HMP je nerespektování souvislostí mostu přes Vltavu (V009) s ostatními součástmi projektu „Libeňský most“, které jsou podstatné pro rozvoj perspektivních čtvrtí s luxusní zástavbou a velkým rozvojovým potenciálem. ČKAIT svou tiskovou konferencí upozorňuje na rizika schválené varianty rekonstrukce a vyzývá k odbornému přístupu a respektování širších souvislostí v rámci dopravního systému města. Názor pana radního Scheinherra, že jde o zdržování, je poněkud mylný, neboť je to právě on, kdo nekomplexním a neodborným návrhem řešení vytváří předpoklady pro budoucí technické a dopravní problémy v Praze.

ČKAIT dále doporučuje, aby veškeré zprávy KÚ ČVUT a související vystoupení byly zpřístupněny technické veřejnosti. Na webu ČKAIT najdete dokumentační materiály k zmíněné tiskové konferenci z 26. 6. 2019, jejíž název je Rekonstrukce Libeňského mostu se odkládá aneb kdo převezme odpovědnost za osud mostu?

Autor: Ing. Václav Mach 1)

1) čestný předseda ČKAIT