Systémové bednění NOE

Společnost ISD – NOE, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti prodeje i pronájmu systémového bednění. Tyto služby zahrnují zejména zpracování konkrétních nabídek včetně výkresů bednění a návrhu plánu nasazení bednění, dále pak technickou pomoc a zaškolení pracovníků zákazníka přímo na stavbě.

V současné době společnost nabízí několik systémů těžkého i lehkého stěnového bednění, stropní bednění včetně podpěrných konstrukcí, bednění kruhových stěn, bednění sloupů kruhových i čtyřhranných a řadu dalších systémů bednění ke speciálním účelům.

Firma ISD – NOE, s.r.o. , která je výhradním zástupcem firmy NOE Schaltechnik pro Českou republiku, se ve své obchodní strategii snaží v maximální možné míře uspokojit potřeby svých zákazníků. Kvalitu služeb i systémového bednění nejlépe ilustrují následující stavby, na kterých byly tyto systémy použity.

Logistické centrum

Pro výstavbu Logistického centra HET bylo zvoleno strategicky významné místo hned vedle dálnice D1 u města Rousínov. Firma ISD – NOE, s.r.o. zde zajistila kompletní dodávku bednění pro veškeré monolitické práce.

Při volbě vhodných systémů bednění dané zakázky byly zohledňovány hlavně finanční náklady na jejich pořízení a tomu bylo přizpůsobeno technické řešení. Po zvážení požadovaných prací investorem byly zvoleny pouze dva systémy bednění pro veškeré betonářské práce – na stropní konstrukce bylo použito stropní bednění NOE H20 a na základové patky, nákladní rampu a stěny lehké stěnové bednění NOE SL-2000.

Přestože byly stěny relativně vysoké, bylo navrženo takové technické řešení, aby bylo možné je zhotovit z lehkého stěnového bednění NOE SL-2000, betonáž provést najednou a tím se vyhnout použití třetího systému stěnového bednění NOEtop.

Množství bednění bylo navrženo s důrazem na jeho maximální využití a dodávky na stavbu byly přesně plánované s ohledem na průběh výstavby a stále se zmenšující úložný prostor.

Monolitické práce probíhaly pouze po dobu 5 měsíců, k čemuž značně přispělo zvolení vhodných systémů bednění na požadované práce, jejich správně určené množství a promyšlené technické řešení.

Domov důchodců

Typickým příkladem stavby s nasazením několika typů bednících systémů je stavba třítraktové budovy Domova důchodců v Brně – Tuřanech. Začátek realizace stavby spadá do podzimu 2006, kdy bylo nasazeno lehké stěnové bednění NOE SL-2000 na základové pasy největšího traktu a těžké stěnové bednění NOEtop na první etapu opěrných stěn na hranici pozemku. Při použití systému NOE SL-2000 byla plně využita jeho vysoká variabilita při řešení tvarově složitých základů včetně oválného tvaru základů komunikační šachty. U systému NOE TOP zase byla využita jeho vysoká únosnost daná tuhostí rámu, která zajišťuje perfektní rovinatost bednění bez použití dodatečných vyztužovacích prvků a dále i rychlou betonáž.

Hlavní část stavby byla zahájena na počátku roku 2007. Nasazen byl opět systém NOEtop na betonáž komunikačních šachet, dále systém VARIO-2000 – speciální bednění čtyřhranných sloupů s možností plynulého nastavení rozměrů sloupů v rozmezí 150–1500 mm a speciální ocelové bednění kruhových sloupů. Posledně jmenované bednění má firma ISD – NOE k dispozici v průměrech 300 až 600 mm běžně na skladě, další průměry jsou na zakázku.

V další fázi bylo nasazeno stropní bednění NOE H-20, které pak tvořilo hlavní část zakázky. Zákazník u tohoto systému ocenil opět především jeho velkou variabilitu, lehkou manipulaci a v neposlední řadě i příznivou cenu. Systém umožňuje snadné a rychlé zabednění průvlaků běžných výšek, pro netypické výšky se dá kombinovat se systémem NOE SL-2000.

V následujícím průběhu stavby stropního bednění (zejména stojek) přibývalo z důvodu potřeby dodatečného podepření dříve betonovaných stropních desek – hlavní trakt budovy má celkem pět podlaží.

V závěrečné fázi byl opět nasazen systém NOE SL-2000 na betonáž netypicky vysokých atik. V mezičase byl nasazen systém NOEtop na další opěrné stěny, které tvoří většinu obvodu pozemku.

Jak již vyplývá z charakteru stavby, bylo třeba v jejím průběhu pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníka, což kladlo zvýšené nároky na činnost skladu i projekčního oddělení.

Školicí centrum a administrativně – skladový areál

Další zajímavou zakázkou, na které bylo nasazeno stěnové a stropní bednění NOE, byla výstavba nového školicího centra alternativních energií a administrativně – skladového areálu pro společnost VESKOM s.r.o., v Praze 10.

Stavba objektu sestávala z jednoho podzemního a tří nadzemních podlaží, přičemž byla prováděna betonáž základových pasů, základové desky, svislých konstrukcí, stropů i určitých atypických prvků. V první fázi bylo nutno na již zrealizovaných velkoprůměrových pilotách pod oběma plánovanými objekty vybetonovat do bednění základové pasy a desku prvního podzemního podlaží. Přes obvodové piloty byl na podkladní beton vybudován základový pás hloubky 0,6 m a proměnlivé šířky 0,45–0,90 m. Základová deska z betonu kvality C30/37 tloušťky 200 mm byla provedena na podkladní beton opatřený vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti s ochrannou mazaninou. V prostorách nad suterénem bylo využito stropního bednění NOE.

Nadzemní svislé železobetonové konstrukce, které byly betonovány postupně po jednotlivých podlažích, tvořily monolitické sloupy čtvercového průřezu o rozměrech 0,3 × 0,3 m, vnitřní stěny o tloušťce 200 mm, monolitická výtahová šachta a ztužující betonový věnec z betonu třídy C25/30. Po dokončení betonáže svislých konstrukcí každého jednotlivého patra byly s pomocí speciálního stropního bednění NOE budovány monolitické stropy. Kromě výše zmíněných „základních” prvků stavby byly betonovány i železobetonové průvlaky v jednotlivých podlažích, speciální atiky a další doplňky stavby.

Také tato stavba kladla vysoké nároky zejména na koordinaci jednotlivých prací a s tím spojenou přípravu jednotlivých činností a dodávky příslušného materiálu a zařízení.

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy