ViennaPoint – milionové úspory díky panelům Hebel

Na Vídeňské ulici v Brně vznikla administrativní budova reprezentativního vzhledu s výbornými tepelně technickými a akustickými parametry. Důležitými materiály, které pomohly dosáhnout těchto výsledků, byly pórobetonové stěnové panely HEBEL a tvárnice YTONG.

Častým řešením fasád administrativních staveb dnešních dnů jsou fasádní hliníkové systémy umožňující zavěšení různých variant transparentních i neprůsvitných výplní, rozmanitých lehkých sendvičů a víceplášťových provětrávaných systémů. Jejich nabídka je poměrně rozmanitá a architekt nemusí vymýšlet žádná speciální řešení, stačí sáhnout po ověřených výrobcích a jejich odzkoušených systémech. Překvapivě složitější cestu musí autor projektu volit, pokud investor nebo architekt trvá na budově s hmotným stěnovým systémem fasád. Obzvláště, pokud se navíc jedná o fasádu zavěšenou na poměrně subtilním ocelovém skeletu stavby, jako v případě brněnské administrativní budovy ViennaPoint z dílny ateliéru architekta Tomáše Zlámala.

Zavěšený stěnový systém

Autoři projektu byli v případě ViennaPointu od počátku významně determinováni dvoupodlažním železobetonovým skeletem, který na Vídeňské ulice na místě Viennapointu stál z dob reálného socialismu. Původní konstrukce byla „očištěna” a zachována. Statici následně hledali nejvhodnější konstrukční systém pro půdorysně i výškově výrazně větší novou budovu. Tím se nakonec stal lehký ocelový skelet spřažený s původní konstrukcí.

Průběh vyzdívky obvodových stěn z pórobetonových tvárnic Ytong na zavěšené panely Hebel

Další klíčovou otázkou bylo systémové řešení fasád, které by zajistilo nadstandardní tepelně technické a akustické parametry stavby a zároveň reprezentativní vzhled celého objektu. Výsledkem je technicky poměrně unikátní stavební řešení se stavebně fyzikálními vlastnostmi nízkoenergetické architektury a vynikají cenou. Jeho základem jsou pórobetonové stěnové panely a vyzdívka z přesných tvárnic YTONG.

Průběh vyzdívky obvodových stěn z pórobetonových tvárnic Ytong na zavěšené panely Hebel

Panely HEBEL

Autorům projektu se nabízelo standardní současné řešení, kterým je zavěšení některého z lehkých hliníkových fasádních systémů používaných běžně pro administrativní stavby s dominantním podílem skleněných fasádních ploch. Místo toho ale nakonec použili v České republice zatím unikátní způsob zavěšené stěnové konstrukce.

Detaily kotvení panelů k ocelovému skeletu stavby

Na nosný systém v každém podlaží zavěsili přesné armované panely Hebel tloušťky 200 mm délky 6 metrů. Řada horizontálních panelů výšky 600 mm v úrovni stropní konstrukce každého z pěti nadzemních podlaží nese zbytek fasády celého podlaží včetně nadezdívky a meziokenních pilířů ze systému tvárnic Ytong stejné tloušťky 200 mm, okenních výplní, dodatečné minerální izolace a finálního obkladu z leštěné žuly.

Detaily kotvení panelů k ocelovému skeletu stavby

Panely třídy 3,3–500 (pevnost v tlaku 3,3 MPa, objemová hmotnost 500 kg/m3) mají hmotnost pouze 134 kg/ks. Dimenzi výztuže navrhuje výrobce (Xella CZ) individuálně dle konkrétních požadavků odběratele, proto je s nimi možné přenést i velmi specifické statické požadavky, podobně jako u mnohem hmotnějších stěnových panelů z železobetonu. Díky své minimální hmotnosti ale panely Hebel vyvozují minimální statické namáhání celé konstrukce.

Nízkoenergetická fasáda

Zároveň ale pórobetonové panely dosahují vynikajících tepelně izolačních parametrů (lambda = 0,13 W/mK) takže tento nosný prvek zároveň přispívá k celkové tepelné izolaci celé fasády. Díky snadnému kotvení a homogenním vlastnostem pórobetonu jsou minimalizovány i tepelné mosty v nosné části fasády. Po dodatečném zateplení, pouze 12 cm minerální izolace, dosahuje celkový obvodový plášť bez problému hodnot doporučovaných normou pro kategorii nízkoenergetických staveb (tepelný odpor konstrukce více než 4 m2K/W).

Detaily kotvení panelů k ocelovému skeletu stavby

Pomocí jednoduchého nosného roštu je do konstrukce možné poměrně snadno zavěsit také finální těžký žulový obklad. Systém provětrávané fasády pomáhá odvést z konstrukce případné kondenzát z nevyhnutelných tepelných mostů a zajišťuje tak optimální stavebně fyzikální fungování fasády.

Detaily kotvení panelů k ocelovému skeletu stavby

Lehká/těžká konstrukce

Vzhledem k velké západní a východní fasádě ViennaPointu by navíc u celoskleněné fasády hrozilo vysoké přehřívání v letních slunečných dnech.

Na první pohled dostatečně světlá i hmotná stěnová fasáda

Fasády budou nad okenními pásy doplněny o pohledově atraktivní slunolamy, samotná stěnová konstrukce fasády ale uspoří značné množství energie potřebné pro letní chlazení stavby. Zdivo a panely z pórobetonu jsou sice dostatečně lehké pro konstrukční systém, zároveň ale ve srovnání se skleněnými systémy vykazují výrazně vyšší akumulaci tepla, což má dalekosáhlé dopady na energetic-kou bilanci stavby i kvalitu mikroklimatu a tepelnou pohodu v interiéru.

Důležité je zmínit také použití vnitřních žaluzií v oknech a možnost individuálního otevírání tepelně izolačních těsných hliníkových oken (U = 1,1 W/(m2·K)) které přispívají k pocitově komfortnímu lidskému prostředí v budoucích kancelářích.

Dobrá akustika

Kombinace materiálů použitých ve fasádě a dokonale těsných oken zároveň vykazuje nadstandardní akustické parametry obvodového pláště, které se v plné míře uplatní zejména u západní fasády stavby, přilehlé k rušné Vídeňské ulici.

Architektonicky i svými vlastnostmi nabízí interiér nadstandardní pracovní prostředí

Výjimečná požární odolnost

Použité panely, stejně jako veškeré zdivo, patří do třídy A – nehořlavých materiálů a vykazují požární odolnost minimálně 180 minut. V kombinaci s nehořlavou minerální izolací Rockwool a žulovým obkladem je podobný fasádní systém i z požárního hlediska jednou z nejodolnějších částí stavby.

Perlička nakonec

Pokud jsme dosud hodnotili pouze vlastnosti použitého fasádního systému, je nyní na místě popsat také finanční hledisko, které nejlépe popíše sám autor projektu architekt Tomáš Zlámal: „Vzhled i vlastnosti fasády podtrhují vysoký standard celého objektu. Mohu navíc zodpovědně konstatovat, že použitím systému s panely HEBEL se nám podařilo ve srovnání s běžně používanými fasádními systémy ušetřit náklady v řádku desítek milionů korun.

Autor: Marek Dudák
Foto: Archiv firmy Xella CZ s.r.o.