Souhrnné výsledky konjunkturálního průzkumu ve stavebnictví

Podle vykázaných údajů stavební výroba v květnu meziročně klesla ve stálých cenách o 2,4 %, po vyloučení vlivu počtu pracovních dnů (květen 2004 měl o 1 pracovní den více než v roce 2003) klesla o 3,7 %.

Po dubnovém mimořádném růstu stavební výroby (změna sazby DPH na stavební práce od května) byl v květnu vykázán pokles objemu stavební výroby. Pokles se promítl diferencovaně v celé struktuře stavebních prací a ve všech velikostních skupinách stavebních firem. Podle modelového propočtu ČSÚ vycházejícího z vývoje zaměstnanosti, odpracovaných hodin a produktivity práce byla z dubnového růstu korigována přibližně jedna třetina. Počet zaměstnanců ve stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci se v květnu zvýšil o 3,9 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců dosáhla 17 228 Kč a meziročně nominálně vzrostla o 2,3 %, reálně klesla o 0,4 %. Průměrná hodinová mzda klesla o 2,6 % a dosáhla 109 Kč.

Stavební úřady v květnu 2004 vydaly 13 981 stavebních povolení (v tom na nové stavby 6 889 a na změny dokončených staveb 7 092 stavebních povolení). Orientační hodnota staveb povolených v květnu dosáhla 24,7 mld. Kč (v tom za nové stavby 16,0 mld. Kč a za změny dokončených staveb 8,7 mld. Kč). Průměrná hodnota připadající na 1 stavební povolení činila 1,77 mil. Kč.

Stavební úřady v květnu povolily výstavbu 3 296 bytů. Novou výstavbou bude získáno 2 618 bytů, což je o 595 povolených bytů více než v květnu 2003. Počet nových bytů získaných změnou dokončených staveb dosáhl 678. Průměrná orientační hodnota na jeden byt představovala v nové výstavbě 2,3 mil. Kč a při změně dokončené stavby 1,1 mil. Kč.

Český statistický úřad provedl v červenci 2004 celostátní konjunkturální průzkum názorů vedoucích pracovníků vybraných podniků z oblasti stavebnictví. Tento průzkum byl zaměřen jednak na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v červenci a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu.

Průzkum se týkal 442 respondentů, tento soubor představuje zhruba polovinu stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv ve stavebnictví celkem.

Odpovědi v dotaznících byly zpracovány váženě podle objemu stavebních prací, otázky z oblasti pracovní problematiky váženě počtem zaměstnanců příslušné organizace.

Celková ekonomická situace by měla podle výsledků průzkumu zůstat v příštích třech měsících stabilizovaná u respondentů se 79 % objemu stavebních prací za všechny respondenty. Zlepšení své ekonomické situace předpokládají respondenti s 21 % stavebních prací. V příštích šesti měsících by se měla ekonomická situace zlepšit u respondentů se 26 % výroby. Zhoršení své ekonomické situace signalizují pro příštích šest měsíců respondenti se 2 % výroby, ke změnám proti období průzkumu by nemělo dojít u 72 % respondentů.

Pro příští tři měsíce očekávají vyšší celkovou poptávku po své produkci respondenti s 20 % stavebních prací, nižší celkovou poptávku očekává 9 % respondentů a neměnnost 71 % respondentů.

Stavební činnost by se měla zvýšit u respondentů představujících 33 % stavebních prací. Ke snížení stavební činnosti by mělo dojít v tomto období u respondentů se 3 % stavebních prací a stabilizovaný vývoj předpokládají podniky se 64 % výroby za celý soubor.

Co se týká očekávaného vývoje zaměstnanosti se stabilizací v této oblasti počítají respondenti se 79 % zaměstnanců za celý soubor. Zvýšení počtu zaměstnanců proti situaci v období průzkumu předpokládá 13 % respondentů a snížení 8 % respondentů.

V průměru by měla být dle odpovědí respondentů stavební výroba zakázkově zajištěna na zhruba 9 měsíců dopředu.

Růst cen předpokládají respondenti u 24 % své produkce, neměnnost u 74 % produkce. U těch respondentů, kteří uvádějí růst, porostou ceny pomalejším tempem než v předchozích obdobích u 28 % produkce, stejně rychle u 66 % produkce a rychleji u 6 % produkce.

Objem úvěrů se v příštích třech měsících nezmění podle výsledků průzkumu u 38 % počtu podniků, zvýšení úvěrů předpokládá 10 % a snížení 11 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 41 % počtu podniků.

Zdroj: publikace ČSÚ „Aktuality ČSÚ, květen 2004“; „Konjunkturální průzkum ve stavebních podnicích, červenec 2004.“

Autor: Miroslava Bednářová
Foto: Archiv firmy