Využívání dešťových vod je trend

Globální oteplování planety v posledních letech s sebou přináší extrémní sucho a zároveň i extrémní přívalovésrážky. Zásoby vody každý rok ubývají, a proto je s ní potřeba šetřit. Platí to i o pitné vodě, jejíž cena stále roste. Je tedy zcela nerozumné a nehospodárné používat ji třeba k zalévání zahrady, mytí auta nebo napouštění bazénu. V horkém létě je používání pitné vody pro tyto účely dokonce zakázané. Měli bychom se tedy postarat o využití vody, kterou získáme zdarma z dešťových srážek.

Nakládání s dešťovými vodami podle norem

Hospodaření se srážkovou vodou dnes navíc regulují předpisy pro ochranu životního prostředí a celá řada dalších norem. Srážkové povrchové vody již nelze volně vypouštět do jednotné kanalizace bez povolení správce kanalizace. Ten určuje, zda je nutné vodu zadržovat (retenovat) a následně regulovaně vypouštět anebo musí investor vodu zasakovat, což je samozřejmě preferováno. Možnost zasakování však musí nejprve zhodnotit i geologický průzkum. Normy definují, že při vsakování srážkových povrchových vod je třeba pro dodržení jednotlivých parametrů nasadit zařízení pro předčištění. Užíváním dešťové vody z hlediska jejího složení nesmí dojít k ohrožení kvality pitné vody, ani ke kontaminaci životního prostředí – především půdy a podzemní vody. Dle normy TNV 759011 se do vsakovacích zařízení smějí odvádět bez omezení vody ze střech do 200 m2, z teras, kulturní krajiny a tras pro pěší a cyklisty. Podmíněně přípustné jsou střechy nad 200 m2, komunikace pro motorová vozidla včetně komunikací v zemědělských a průmyslových areálech a parkoviště. Nutno podotknout, že regulace se uplatňují jak při nové výstavbě, tak i přestavbách a úpravách starší zástavby.

Investicí včas lze ušetřit

Rozhodnutí, že místo likvidace (regulované vypouštění anebo zasakování) lze hospodárně dešťovou vodu využít, přináší spoustu výhod. Jak však postupovat v případě stavby nebo rekonstrukce, abychom se chovali ekologicky? V první řadě je nutné se rozhodnout, pro jaké účely chceme dešťovou vodu využívat. Dále z jakých ploch budeme tuto dešťovou jímat a jakou čistotu vody budeme vyžadovat. Dešťové srážky nejsou bez znečištění, během své cesty na zem a především kontaktem se zpevněnou plochou do sebe absorbují spoustu škodlivin. Zachycená dešťová voda je znečištěná rozpouštěnými látkami v atmosférických srážkách a také nečistotami, které se hromadí na povrchu území během období sucha. Čištění lze zajistit filtračním zařízením, které je umístěno před nebo přímo v akumulačních nádržích. Vodu pak lze používat jako užitkovou nejen k zalévání zahrady, ale třeba i na mytí nádobí a splachování. Pokud majitel nemovitosti nemá zájem o investici do budoucna a dalším rozvodem užitkové vody tak šetřit, může zadrženou vodu regulovaně vypouštět do kanalizace anebo zasakovat.

Vsakovací nebo retenční zařízení

V současné době existuje celá řada povrchových vsakovacích zařízení, jako jsou otevřené povrchové nádrže, jezírka či příkopy anebo podzemní prostory vyplněné štěrkem, tunelové systémy či vsakovací šachty. K těm nejefektivnějším řešením pak patří vsakovací bloky, jako například boxy Wavin Q-Bic. Ty jsou vhodné tam, kde je požadavek na možnost čištění a revizi systému. Právě tehdy se využije skutečně jedinečná konstrukce a vysoká výkonnost tohoto boxu vyrobeného z čistého polypropylenu, který může sloužit více jak padesát let při plné zátěži. Box je modulovatelný, a tak lze s jeho pomocí vyskládat takový tvar, aby vyhovoval konkrétním podmínkám. Objem jednoho boxu činí 0,432 m3 a skládáním lze vytvořit požadovaný objem. Systém lze použít i pod plochy se zatížením dopravy. Konstrukce tohoto boxu umožňuje navíc osadit revizní šachtu a provádět revizi a čištění téměř celého systému. Alternativou může být Wavin Azura. Akumulační box Q-BB najde zase uplatnění v místech s vyšším dopravním zatížením.

Jak a kdy vybírat

Projektant (dle požadavků investora) rozhodne, jak velkou retenční anebo akumulační nádrž konkrétně vybrat a instalovat v případě, že se srážkové vody budou dále hospodárně využívat. Vedle velikosti nádrže (akumulační jímky) je potřeba vzít do úvahy snadnost instalace, nutnost výkopových prací, schopnost čištění. I když se to na první pohled zdá složité, je skutečností, že ekologický přístup a investice vložené do jímání a využívání srážkových vod se v budoucnu několikrát zhodnotí.

Autor: Ing. Lukáš Mejzlík
Foto: Archiv firmy