Izolační desky klademe odspodu, horizontálně a takzvaně na vazbu (včetně nároží). Foto: DUO Studio

Zásady výběru a montáže vnějšího kontaktního izolantu

Zkratka ETICS označuje systém lepených a hmoždinkami kotvených tepelných izolantů, které lze instalovat na fasády domů bez provětrávané mezery. Tato tepelněizolační kompozitní souvrství – ve spojení s konstrukční hmotou stavby a finální omítkou – znatelně ovlivňují tepelně-vlhkostní režim obvodového zdiva. Výsledek je závislý nejen na výběru zateplovacího systému, ale především na jeho správném provedení.

V první řadě, rozhodneme-li se na fasádu stavby, zejména jde-li o objekt staršího typu podléhající rekonstrukci, aplikovat novou izolační vrstvu, je nutné provést energetický audit a stavebně-technický průzkum zdiva. Výstupem by měl být návrh řešení zateplení i z hlediska statiky a vlhkosti domu. Veškeré zjištěné vady podkladních konstrukcí je následně potřeba sanovat a očistit (podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, zbavený prachu a nesoudržných vrstev), až poté přistupovat k montáži ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Pokud má dům narušenou nebo neexistující hydroizolaci a obvodové zdivo je postiženo vzlínající vlhkostí, již nelze odstranit, je kompromisním řešením jen instalace provětrávané fasády. V žádném případě však není na místě domněnka, že je možné zateplením nahrazovat hydroizolaci či sanační systém!

Jaké materiály vnějšího kontaktního zateplení se nabízí?

 • Expandovaný polystyren (EPS
 • Extrudovaný polystyren (XPS)
 • Perimetrický soklový polystyren
 • Grafitový polystyren (poskytuje o 20 procent lepší tepelněizolační vlastnosti než bílý polystyren)
 • Polyuretanové (PUR) a polyizokynurátové (PIR) desky
 • Desky z fenolické pěny (oboustranně kašírované skelným rounem)
 • Vakuová izolace (VIP) s vakuovým jádrem a plastovým obalem (PE) pokoveným vrstvou hliníku
 • Bloky a desky z pěnového skla (např. foamglas)
 • Desky z minerálních vláken
 • Sendvičové panely tvořené kombinací minerální vlny a polystyrenu
 • Panely z přírodních materiálů (konopí, celulóza, sláma, dřevěná vlákna)

Projekt a systémové řešení

Instalaci fasádního izolantu musí předcházet zpracování projektové dokumentace řešící všechny detaily a zahrnující kotvicí plán. Systém ETICS se přitom skládá nejen ze samotné izolační hmoty, ale též z dalších komponentů (jako jsou zakládací profily, soklové lišty, kotvy, lepidla...), které výrobce nabízí jako „set”. Jen za předpokladu využití systémového řešení a dodržení doporučených technologických postupů (například způsobu a hustoty kotvení, řešení konstrukčních detailů) lze očekávat, že bude celek mít veškeré garantované vlastnosti.

Systém ETICS se skládá nejen ze samotné izolační hmoty, ale též z dalších komponentů (jako jsou zakládací profily, soklové lišty, kotvy, lepidla...), které výrobci nabízí jako „set“. Foto: brizmaker

Kvalitně provedené zateplení prodlužuje životnost konstrukce. Eliminuje pohyby v konstrukci stavby způsobované rozdíly denních a nočních teplot, v jejichž důsledku vznikají v obvodovém zdivu mikrotrhlinky, a také zabraňuje takzvané karbonataci betonu1 panelových budov (chemický proces, jehož důsledkem je koroze ocelové výztuže). Zaizolování vnějších stěn zvyšuje teplotu jejich vnitřního povrchu, čímž redukuje riziko zvyšování relativní vlhkosti v okolí stěny a zamezuje srážení vody na vnitřních površích. Naopak pokud zkombinujeme prvky různých výrobců, mohou se objevovat diference mezi teplotami jednotlivých částí systému, zapříčiňující vznik tepelných mostů, potažmo kondenzaci vlhkosti uvnitř obvodového souvrství domu. Hrozí až růst plísní a postupná degradace materiálů.

Kvalitně provedené zateplení eliminuje pohyby v konstrukci stavby způsobované rozdíly denních a nočních teplot, v jejichž důsledku vznikají v obvodovém zdivu mikrotrhlinky. Foto: Serhii Krot

Odborná instalace podmínkou

Doporučováno není ani zateplování svépomocí. Neodborná instalace může nejen snížit účinnost izolantu, ale též způsobit nenávratné škody v nosných konstrukcích domu. Montážní firma, kterou zvolíte, by měla mít dlouholeté zkušenosti se zateplováním budov a k předložení osvědčení o proškolení dodavatelem ETICS i své předchozí reference. Neváhejte si ověřit jejich pravdivost. Výrobce vybraného systému ETICS by pak měl mít na svých webových stránkách umístěn Certifikát autorizované osoby. Doposud opomíjenou, ale zároveň důležitou součástí každé stavby je též kvalitní technický dozor (vybraný stavebníkem, ne realizační firmou). Finální kvalitu zateplení lze v zimním období zkontrolovat za použití termokamery.

Jak fasádní tepelný izolant instalovat a vyhnout se nejčastějším chybám?

Základní zásadou je neinstalovat žádnou ze složek ETICS při silném větru, dešti, extrémně vysokých či nízkých teplotách ani na přímém slunečním svitu.

Založení a sokl

Kvalitním založením ETICS dosáhneme oddělení soklové části domu od plochy fasády a vytvoříme takzvaný okapový most pro odvádění srážkové vody z fasádního povrchu. Tato spodní část zateplovacího systému slouží i jako protipožární bariéra.

Pozor: Při zakládání ETICS neopomeňte vložit těsnicí pásku mezi soklovou lištu a soklovou desku, aby nedocházelo k vnikání vlhkosti do mezery a následnému vznikání bublin či prasklin pod omítkou.

Úroveň založení musí být předem naznačená, aby byly veškeré její součásti nainstalovány vodorovně a v předepsané výšce. Pak seřízneme zakládací (soklovou) lištu do požadované délky, pro spojení jednotlivých částí použijeme plastové spojky. Navrtáme otvory podle typu použité hmoždinky a vložíme distanční podložky, přes které ukotvíme lištu hmoždinkami. Nyní již lze instalovat první řadu tepelněizolačních desek, jež po zatvrdnutí lepicí malty ukotvíme. Na spodní hranu zakládací lišty na závěr nalepíme přídavnou okapnici (obvykle opatřenou samolepicí lištou), kterou zastěrkujeme.

Kvalitním založením ETICS dosáhneme oddělení soklové části domu od plochy fasády a vytvoříme takzvaný okapový most.Foto: Gorvik

Polystyren

U polystyrenových izolantů nezanedbejte penetrační nátěr sjednocující vlastnosti povrchu a zlepšující přídržnost lepicí hmoty. Lepicí hmotu posléze nanášejte po obvodu izolační desky a na terče, a to v místech montáže hmoždinky, případně jde-li o strojní nanášení, aplikujte doprostřed desky i pás lepidla. Procento pokrytí plochy izolantu hmotou musí odpovídat výrobcem předepsané hodnotě. Lepení takzvaně na buchty je nepřípustné!

Pozor: V současnosti se používají desky z pěnového polystyrenu velkých tlouštěk. Ty umožňují udržet teplotu starší cihelné stěny vysoko nad rosným bodem, díky čemuž zabraňují kondenzaci vlhkosti v konstrukci. Zateplování moderních zdicích materiálů s velkým tepelným odporem těmito deskami je však neekonomické a nedoporučuje se.

Izolační desky klaďte odspodu, horizontálně a takzvaně na vazbu (včetně nároží). Na rohy otvorů umisťujte desky tak, aby byly spáry a body jejich křížení v dostatečné vzdálenosti od rohů. Případné spáry vyplňte izolační pěnou (tak, aby byla spára vyplněna po celé tloušťce), ale nikdy ne tmelem, jenž by způsobil vznik tepelného a vlhkostního mostu.

Procento pokrytí plochy izolantu hmotou musí odpovídat výrobcem předepsané hodnotě. Lepení takzvaně na buchty je nepřípustné. Foto: Gorvik

Minerální vlna

Na desku naneste tenkou penetrující vrstvu lepicí malty (na lamely s kolmou orientací celoplošně zubovým hladítkem, na desky s podélnou orientací po obvodu a na terče). Používejte dostatečně propustné tmely i povrchové omítky korespondující s difuzní otevřeností minerální vlny. Při lepení nesmí vzniknout spáry mezi deskami.

Pozor: Minerální vata je obvykle první volbou v projektech, jejichž prioritou je nehořlavost či akustický útlum. Její výhoda spočívá také v možnosti využití i na nerovných stěnách. Finanční a časová náročnost je však v jejím případě vyšší.

Hmoždinky

Plastové talířové hmoždinky vybírejte s ohledem na materiál podkladu a typ použitých desek. Musí jít o kotevní prvek s odpovídajícími parametry pro konkrétní zateplovací systém a materiál. Polystyren se kotví hmoždinkami s plastovým trnem, zatímco minerální vlna vyžaduje prvky s kovovým trnem.

Pozor: Mezi nejčastější chyby, k nimž dochází při zateplování, patří chybné provedení kotvení izolačních desek s důsledkem vzniku tepelných mostů. Ty jsou mnohdy viditelné i pouhým okem. Hmoždinky jsou v takovém případě vlivem nesprávně provedené zápustné montáže prokresleny.

Množství hmoždinek musí odpovídat individuálnímu výpočtu pro konkrétní stavbu a musí být přizpůsobeno kvalitě a nosnosti zateplované stěny. Je nutno brát ohledy i na umístění objektu v terénu. Před návrhem jejich počtu lze provést takzvané výtažné zkoušky. Veškeré deskové izolanty se kotví jen v T stycích a v ploše. Hlavy hmoždinek se musí zapustit minimálně 1 až 2 milimetry pod úroveň povrchu izolačních desek. V opačném případě způsobuje talířek hmoždinky nerovnosti na povrchu a hmoždinka nevytváří odpovídající přítlak.

Polystyren se kotví hmoždinkami s plastovým trnem, zatímco minerální vlna vyžaduje prvky s kovovým trnem. Foto: Lutsenko_Oleksandr

Do hutných materiálů vrtejte hmoždinku vrtačkou s příklepem a nezapomeňte díru vyčistit. V případě dutinových tvárnic a pórobetonu vrtáme bez příklepu. Některé hmoždinky se montují také pomocí speciálního nástroje pro zapouštění. V případě minerální vlny použijte v závislosti na tom, zda jde o podélně, nebo kolmo orientované vlákno, rozšiřovací talíře adekvátního průměru. Hmoždinky je nakonec možno, ba dokonce je doporučováno zatřít je stěrkovou maltou.

Na minerální desky užívejte dostatečně propustné tmely i povrchové omítky korespondující s difuzní otevřeností izolačního materiálu. Foto: natali_ploskaya

Základní vrstva

Podkladem pro finální povrchovou úpravu a zároveň jakousi pojistkou mechanické odolnosti celého systému je takzvaná základní vrstva. Sestává z tenké penetrační vrstvy stěrkové malty nanesené na izolant, na níž je na zub aplikována další vrstva malty. Do té je vkládána výztužná síťovina (perlinka), kterou montážník zatírá takzvaně do stromečku. Pásy síťoviny se musejí překrývat nejméně o 10 centimetrů. Po zatvrdnutí je třeba základní vrstvu ještě zbrousit.

Pozor: Armovací síťovinu vždy umisťujte až do tmelu, do něhož ji vtláčejte od středu směrem ke krajům, a to tak, aby na ní nevznikaly záhyby. Musí být vždy zcela zakrytá stěrkovací hmotou, nesmí se propisovat do povrchu. Veškeré přesahy síťoviny se ořezávají.

Do malty také osazujeme lišty a další prvky pro řešení fasádních detailů (nasazovací okapnici, rohové profily se skleněnou síťovinou, pás výztuže pro přechody různých typů izolačních materiálů nebo dilatační profily, parapety, výztužné prvky a lišty oken, diagonální vyztužení vnějších rohů oken a dveří).

Základní vrstva sestává z tenké penetrační vrstvy stěrkové malty nanesené na izolant, na níž je aplikována další vrstva malty. Do té je vkládána výztužná síťovina. Foto: Lubo Ivanko

Povrchová úprava

K finální povrchové úpravě (aplikaci omítky či dekorativního nátěru) přistupujeme až po vyzrátí a celkovém vyschnutí základní vrstvy (vyztužené stěrkové hmoty). Její realizaci obvykle předchází penetrační nátěr, který je potřeba nechat alespoň 24 hodin schnout. Finální omítky lze volit různých tlouštěk, struktur (rýhovaná, zatíraná, válcovaná) a druhů: minerální, disperzní, silikátové, silikonové či silikonakrylátové. Je možné využít také štuk nebo brizolit.

V každém případě by zateplování fasády nemělo být realizováno bez přihlédnutí k ostatním konstrukcím stavby – střecha, podlahy, okna... Kvalita obálky budovy musí být vyvážená ve všech směrech. V rámci projektu zateplení budovy je navíc potřeba provést i regulaci dosavadní otopné soustavy (zaizolovaný dům vyžaduje méně výkonný zdroj tepla), ventilace a podobně.

K aplikaci omítky či dekorativního nátěru přistupujeme až po vyzrátí a celkovém vyschnutí vyztužené stěrkové hmoty. Její realizaci obvykle předchází penetrační nátěr. Foto: studiovin

Zdroje:

[1] https://www.ebeton.cz/pojmy/karbonatace-betonu/

https://www.youtube.com/watch?v=e5ufsCOcnKI

https://www.avmi.cz/post/chyby-pri-zateplovani-budov-etics

https://www.zatepleni-kwaczek.cz/zateplovaci-systemy

https://www.nejremeslnici.cz/blog/navod-krok-za-krokem-vyztuzna-vrstva-kontaktniho-zatepleni/

https://www.zofi.cz/spravne-zalozeni-zateplovaciho-systemu-etics

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock