Autor: Sebastian Studio, Shutterstock

Zvažujete pořízení tepelného čerpadla či nového kotle? Motivací může být i státní dotační příspěvek

Zdravý dům, pasivní stavba, aktivní objekt…, to jsou hlavní témata, která rezonují oborem stavebnictví. Jsou příslibem komfortního bydlení – za přispění nejmodernějších technologií a využití posledních trendů. To však mnohdy zahrnuje vysoké pořizovací náklady. Stát proto poskytuje dotační podporu úsporných opatření a alternativních energetických řešení. A to jak do rekonstruovaných objektů, tak nových, pasivních domů.

Investor, který má zájem o solární technologie, tepelné čerpadlo, exteriérovou stínicí techniku, zateplení obvodových stěn, zelenou střechu, využití tepla z odpadní vody, akumulaci vody dešťové apod., si může u Státního fondu životního prostředí zažádat o státní finanční příspěvek známý pod názvem Nová zelená úsporám, případně na Krajském úřadě o tzv. Kotlíkovou dotaci. My si v tomto textu posvítíme na dotace přidělované těm, kteří se rozhodnou nahradit původní, dle státního aparátu ČR neekologické topidlo typu kamna na tuhá paliva či elektrické vytápění, za nové. Tito žadatelé, ať už jde o právnickou či fyzickou osobu, mohou výše zmiňované energetické zdroje nahradit tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu, plynovým kondenzačním kotlem či se připojit k soustavě centralizovaného zásobování teplem.

V případě rekonstrukcí topných systémů rodinných domů se majitelé nejčastěji rozhodují mezi novým kotlem či tepelným čerpadlem (TČ). Pokud se pak pro změnu z jakéhokoliv důvodu nerozhodli, motivovat by je mohl třeba slibný technologický rozvoj v oboru.

Kotle spalující biomasu jsou uzpůsobovány tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu spalování s efektivitou nad 90 %. Autor: Oleksandr Delyk, Shutterstock

Kotle na biomasu

Mezi aktuální trendy v oblasti kotlů patří zejména ty spalující biomasu (dřevní štěpku, pelety a brikety). Konstrukce kotlů jsou uzpůsobovány tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu spalování, ideálně nad 90 %. Danou účinností disponují kupříkladu topeniště, která kombinují posuvný rošt s podsuvným topeništěm. Palivo je ve spalovací komoře téměř kompletně zplynováno a dřevní plyny jsou následně spáleny za přispění přívodu sekundárního vzduchu. Účinnost zplynovací technologie patří právě mezi nejvyšší, ponižuje navíc na minimum produkci spalin (neusazují se následně v komíně a nezamořují okolí). Před rozhodnutím o investici do kotle na biomasu pouze zvažte, zdali disponujete suchým prostorem pro skladování paliva, který by měl mít velikost 4 – 5 m2 a byl oddělený od samotné kotelny. Na výběr je pak několik variant kotlů, například takové, které zahrnují podávací systémy paliva, nabízejí dlouhé intervaly dokládání biomasy atd. a zvyšují uživatelský komfort. Zároveň však navyšují cenu.

Tepelná čerpadla

Též v oblasti vývoje tepelných čerpadel se neustále objevují novinky, které napomáhají urychlit návratnost ceny zařízení, zvyšují nezávislost majitele na veřejných distribučních sítích, a co především, propojují jej s dalšími technologickými výdobytky. Kupříkladu tepelné čerpadlo typu země/voda dnes nabízí investorům poměrně široké možnosti. Čerpat tepelnou energii může jak ze zemních kolektorů či vrtů, tak z méně známých geotermálních energetických košů, které jsou z hlediska náročnosti (ať už finanční, tak legislativní) jednodušší na pořízení. Tepelné čerpadlo může být navíc poháněno fotovoltaickou či větrnou elektrárnou, případně bateriemi. Tepelné čerpadlo následně vytápí dům nebo ho v létě chladí, ohřívá užitkovou vodu nebo případný bazén.

Příklad moderního topného systému v rodinném domě. Autor: Kange Studio, Shutterstock

Opatrnost při výběru

Při výběru toho Vašeho zařízení dbejte především na to, aby vykonávalo tolik funkcí, kolik vy potřebujete a aby jeho energetická účinnost zbytečně nepřevyšovala Vaše potřeby nebo naopak aby byla dostatečná. Pořizovací cena naddimenzovaného TČ je zbytečně vysoká, poddimenzované čerpadlo zase zapříčiňuje časté spínání doplňkového zdroje tepla (např. elektrokotle). Velkou pozornost věnujte také výslednému umístění jednotky, a to kvůli případné hlučnosti, která může obtěžovat nejen Vás, ale i Vaše sousedy.

Potenciální výše Kotlíkové dotace

A jaké jsou tedy dotace na výše uvedená zařízení? Jak kotel, tak tepelné čerpadlo patří mezi podporovaná zařízení v rámci Kotlíkové dotace, o níž je potřeba žádat na příslušném Krajskému úřadě (poté, co je vyhlášena výzva). V obou výše uvedených případech je možno získat až 80 % způsobilých výdajů, v příp. TČ a kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva se vrchní hranice příspěvku nachází na 120 000 Kč, v příp. kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva pak na 100 000 Kč. Týká se to přitom nákladů na pořízení nového kotle, nové otopné soustavy, rekonstrukce topného systému i projektové dokumentace.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám poskytuje investorům částky nižší, dle konkrétní kategorie v mezích 40 – 100 000 Kč. Výsledný příspěvek se odvíjí od faktu, zda je zařízení umisťováno do domu se zateplením či bez a též od způsobu dodávání paliva (ruční či automatická). U tepelných čerpadel je výsledná dotace odvislá od konkrétního typu, přičemž nejnižší příspěvek (60 – 75 000) je poskytován pro investory do TČ vzduch/voda. - námi popisované tepelné čerpadlo typu země/voda lze získat příspěvek v mezích 80 – 100 000 Kč.

Závěrem

Pomineme-li fakt, že je zájem o kotlíkovou dotací několikanásobně vyšší než množství přidělovaných peněz a že se tedy nedostane zdaleka na všechny; že se tedy jedná v přeneseném slova smyslu o „loterii“, v níž vyhrává náhodný „tipující“, a že se proto s ohledem na většinu daňových poplatníků v zemi jedná o nečestnou soutěž, lze říci, že jsou státní příspěvky v programu Nová Zelená Úsporám pro mnohé výhodnými. Mnohé alternativní zdroje energií jsou i přes permanentní technologický vývoj a trvalé snižování cen nadále poměrně drahé. Dotační příspěvky jsou pak schopné danou investici učinit návratnou či dokonce ziskovou. Pořízení tepelného čerpadla nebo nového kotle se tak stává dostupným pro podstatně širší okruh zájemců.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock