Alternativy sanačních omítkových systémů

Z důvodu nekontrolovatelného nárůstu cen energií a vlivem různých podpůrných programů, jako je Zelená úsporám apod., došlo v posledních letech k nárůstu objemu stavebních prací týkajících se energetických sanací, tj. stavebních úprav směřujících k maximálnímu snížení závislosti na neobnovitelných fosilních zdrojích energií.

Základním problémem je, že u většiny starších objektů s degradovanou či nulovou vodorovnou, respektive svislou hydroizolací se postupem času více či méně projevuje zvýšená vlhkost zdiva způsobená kapilární vzlínavostí z podzákladí z důvodu přímého kontaktu konstrukcí se zdroji vlhkosti (kolísavá hladina spodní vody, smáčení zatékající srážkovou a případně i splaškovou vodou atd.)

Se stoupající vlhkostí ztrácí zdivo tepelně izolační vlastnosti, na zdech se tvoří plíseň, dochází k destrukci omítek a zhoršuje se vnitřní klima. Tomuto nezanedbatelnému problému je nutno věnovat značnou pozornost již ve fázi sanačních příprav, a to v těsné spolupráci mezi projektantem, investorem a dodavatelem. Důležitým faktorem, který rozhoduje o volbě sanační technologie, je především časová a ekonomická náročnost a samozřejmě i životnost těchto stavebních úprav.

Dosavadní zkušenosti z realizovaných staveb však ukazují, že je jen málo investorů, kteří řeší danou problematiku komplexně, tj. i za cenu vyšších nákladů, zvolí takovou technologii sanačních prací, která z dlouhodobého hlediska zamezí fatálním poruchám a zajistí správné fungování sanovaného objektu.Ignorovat z úsporných důvodů osvědčené technologické postupy a u vlhkostí zatížených objektů upřednostnit pouze estetické hledisko formou výměny otvorových výplní a aplikací některé z variant kontaktních tepelně izolačních fasádních systémů může v kritických místech, jako jsou viditelné sklepní stěny, soklové partie nebo části ploch nadzemních konstrukcí výrazně umocnit vzlínání vlhkosti do vyšších poloh.

Obr. 2: Poškození omítkového systému před sanací
1 – vlhké a zasolené zdivo,
2 – poškozená omítková vrstva vlhkostí a krystalizací usazené soli,
3 – transport vlhkosti difuzí a odpařováním,
4 – transport solí

Má-li být sanace efektivní, musí se zvolit takové řešení, aby došlo v maximální míře k odstranění zdrojů nežádoucí vlhkosti. Návrh řešení musí vycházet ze stavebně technického, fyzikálního a hydrogeologického průzkumu, stanovení vlhkosti materiálu, obsahu solí a rozsahu zasolení vlhkého zdiva.

Sanaci vlhkého zdiva lze s ohledem na spolehlivost a životnost navrhnout dvěma způsoby:

  • Neinvazivní s podmíněnou účinností – zabezpečení účinného větrání nebo použití sanačních omítkových systémů (z časového hlediska náročné, aplikace vyžaduje přísné dodržování technologické kázně) .
  • Invazivní – radikální mechanické a injektážní metody.

Z uvedených způsobů jsou nejúčinnější mechanické metody, jejichž principem je vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolační vrstvy (vkládání nerezových pásů nebo izolační folie). Lze je však aplikovat jen u dobře přístupných konstrukcí.

Společným problémem všech mechanických metod je riziko narušení statiky a zvýšení vlhkosti zdiva pod novou hydroizolační vrstvou. Vlhkost, která se akumuluje pod nově vloženou povlakovou nebo ocelovou vrstvou, může způsobit urychlení degradačních procesů v konstrukci. V některých případech může nastat zhoršení fyzikálně mechanických parametrů zdiva vlivem biologické degradace pod izolační clonou, tj. snížení pevnosti zdiva v tlaku, zvýšení součinitele tepelné vodivosti, vzrůstu obsahu solí apod.

Z tohoto důvodu je velmi důležité zajistit dostatečný odpar vlhkosti ze zdiva, aby nedocházelo k výše zmiňovaným degradačním procesům. Řešení této problematiky aplikací sanačních omítkových systémů je v podstatě nejrozšířenější způsob, a to v provedení jako jednovrstvých nebo vícevrstvých dle míry zasolení podkladu.

Životnost těchto technologií ovlivňuje řada faktorů (rozsah a kvalita průzkumných prací, chemická a biologická analýza zdiva, technologická kázeň při aplikaci, atd.) a jak ukazuje praxe, v mnohých případech nepřesáhne 10 let.

Inovativní návrh sanací: sanační fasádní desky s 3D vlákny

Na základě těchto nepříznivých poznatků se dostávají do popředí inovativní návrhy, které mohou zjednodušit, resp. výrazně zkrátit technologické postupy a prodloužit životnost navržených opatření.

Obr. 3: Vzorový příklad aplikace vláknitých sanačních prvků z modifikovaného PET materiálu s povrchovou úpravou typu „b“ (armovací vrstva + tenkovrstvá dekorační omítka)
1 – tenkovrstvá dekorační omítka,
2 – armovací vrstva,
3 – vláknitý sanační prvek z modifikovaného PET materiálu,
4 – zdivo,
5 – oblast zasoleného zdiva
Obr. 4: Vzorový příklad aplikace tvarově profilovaného XPS s vymezenou odvětrávanou vzduchovou dutinou v soklové partii

Jedním z takových návrhů, který může příznivě ovlivnit celý sanační proces, je plošný výrobek tvořený 3D všesměrnou strukturou z PET vláken nebo k tomuto účelu přizpůsobené a zvlášť tvarované desky z XPS určené jak pro soklové partie, tak pro plochy sklepních stěn (varianta inovační technologie aplikace XPS). Navržené sanační plošné prvky z modifikovaného PET materiálu (plněného skelnými vlákny) se vyznačují vysoce porézní strukturou, velmi dobrými fyzikálními a chemickými vlastnostmi a optimální tepelnou odolností při zachování mechanických parametrů. Jsou tvarově stálé, vodoodpudivé, lze je vystavit vyšším teplotám, jsou nehořlavé (samozhášivé) a díky vlastnímu technologickému řešení umožňují velmi dobrou adhezi následných povrchových úprav – tenkovrstvé omítkové systémy apod.

Měřením těchto desek v tloušťce 20 mm v laboratoři dle normy ČSN EN 12667 byla zjištěna hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,055 W/(mK).

Ve srovnání s časově i technologicky náročným procesem klasických sanačních úprav je aplikace vláknitých plošných prvků nejen rychlá a jednoduchá, ale zajišťuje z dlouhodobého hlediska i spolehlivější účinek, neboť vytváří dokonalou separační vrstvu, která zabraňuje migraci škodlivých solí prostřednictvím vzlínající vlhkosti do vnitřní struktury a umožňuje rovnoměrný odpar. Z technických a technologických důvodů byly zatím navrženy rozměry sanačních plošných prvků (600 × 1200) mm, (300 × 1200) mm v tloušťkách od 15mm (vláknité prvky) a od 20 mm (XPS).

Obr. 5: Varianta A – detail skladby sanační vrtsvy:
1 – vlhké a zasolené zdivo,
2 – vláknité sanační desky z modifikovaného PET materiálu,
3 – sanační lepicí hmota (bodové kotvení),
4 – armovací vrstva se sklotextilní tkaninou,
5 – štuková úprava + nátěr,
6 – tenkovrstvá dekorační omítka,
7 – armovací mřížka,
8 – minerální lehká omítka,
9 – transport vlhkosti difuzí a odpařováním,
10 – transport solí,
11 – usazování solí, a, b, c, varianty povrchových úprav
Obr. 6: Varianta A – aplikace vláknitých sanačních prvků z modifikovaného PET materiálu
Obr. 7: Varianta B – detail obkladu sanovaného soklu tvarově profilovaným XPS s odvětrávanou vzduchovou dutinou:
1 – vlhké a zasolené zdivo,
2 – tvarově profilovaný XPS (bodová fixace speciálním PUR pěnovým materiálem),
3 – armovací vrstva,
4 – tenkovrstvá dekorační omítka,
5 – vzduchová dutina (tvořená tvarově profilovaným XPS),
6 – větrací štěrbina,
7 – transport vlhkosti difuzí a odpařováním,
8 – transport solí,
9 – usazování solí,
10 – open system
Obr. 8: Varianta B – aplikace tvarově profilovaného XPS (soklové partie)

Závěr

Nové dotační tituly pro energetickou regeneraci veřejných budov, staveb občanské vybavenosti a bytových staveb přináší zvýšený zájem o investice do těchto objektů, které ve stávajícím režimu fungují desítky let. Realizací opatření směřujících ke snížení jejich energetické náročnosti se v mnoha případech změní nejenom jejich teplotní, ale i vlhkostní režim. Z tohoto důvodu je možné zabývat se nejenom technickými izolacemi, ale zajistit lepší funkci izolací proti zemní i vzlínající vlhkosti, která je v těchto případech mnohdy již za hranicí své životnosti. Uvedené technologie jsou jedním z nových možných řešení tohoto problému.

Kontakt:

jaroslav.capurka@centrum.cz
petrskolnik@seznam.cz

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv autorů