Škody a ztráty, které českým obcím způsobují přívalové deště, dosahují ročně několika stovek milionů korun.

Časté přívalové deště nutí české obce modernizovat kanalizaci

Škody a ztráty, které českým obcím způsobují přívalové deště, dosahují ročně několika stovek milionů korun. Obce řeší nejen nedostatečnou a poškozenou kanalizační síť, ale v době letních měsíců často i nedostatek vody. Srážková voda totiž namísto zadržení v krajině obvykle odteče do kanalizace.

Dle nedávného průzkumu, který iniciovala společnost Wavin Ekoplastik, plánuje celých 75 % českých obcí investovat do výstavby moderních krajinných opatření. Zájem obcí o modernizaci kanalizačních sítí, zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod či výstavbu prvků, které dokážou v krajině a zejména na zemědělských plochách zadržet vodu, dokládá i zájem obcí o dotaci Ministerstva zemědělství.

Jak zadržet vodu v krajině

Souvislé zemědělské plochy nezadrží vodu, která stéká s částí zeminy z polí a končí v řekách a rybnících. Rybníky, které by měly plnit především funkci rezervoárů zadržujících vodu, jsou tak postupně zanášeny bahnem (až 1/3 objemu nádrže), až přestávají sloužit. Jejich údržba je nutná, avšak neúčinná. Bahno, pokud nedojde ke zlepšení hospodaření se zemědělskou půdou, se vrátí zpět hned při prvním přívalovém dešti. Řešením je proto a především zajištění vsakování prostřednictvím moderních postupů a technologií i revitalizací krajiny, například budováním vegetačních pásů, výsadbou stromů, zmenšením polních honů atd.

Zájem obcí o modernizaci kanalizačních sítí, zkvalitňování technologií pro čistění odpadních vod či výstavbu prvků, které dokáží v krajině a zejména na zemědělských plochách zadržet vodu, dokládá i zájem obcí o dotaci Ministerstva zemědělství.

Retenční a vsakovací nádrže ruku v ruce se zelení a vodními plochami

I obce se, kromě modernizace kanalizační sítě, stále častěji zajímají o budování retenčních a vsakovacích nádrží a o krajinotvorné úpravy, které by přinesly více zelených a vodních ploch a podpořily vsakování srážkových vod. O těchto opatřeních uvažuje 75 % respondentů výše zmiňovaného průzkumu, což se dle Davida Pence ze společnosti Wavin Ekoplastik začíná projevovat i na zesíleném zájmu o zasakovací a retenční boxy.

Zjištění průzkumu

To potvrzuje i zjištění průzkumu, z něhož vyplynulo, že jen každý čtvrtý představitel českých municipalit vnímá kanalizační síť ve své obci jako dostatečnou. Pro více než polovinu obcí je ovšem rozvoj kanalizační sítě urgentní a důležitý. Starostové obcí v průzkumu shodně konstatovali, že finanční prostředky věnované do obnovy vodovodů závisejí kromě velikosti obce, často také na schopnosti úředníků získat poskytovanou dotaci.

Související články

Autor: Kristina Hasoňová 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno