Český institut otvorových výplní a první shromáždění zájemců o partnerství

Dne 2. 8. 2012 byl založen zakladatelskou smlouvou Český institut otvorových výplní. Institut založili Ing. Lubomír Keim, CSc. z Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti a René Růžička ze společnosti Stavokonzult. Odborné zázemí a profesní profily obou společností jsou základem pro naplnění základní vize Institutu.

Smluvními partnery a následně členy mohou být pouze výrobci oken a dveří, kteří jsou prokazatelně usídleni na území České republiky. Tím je vyloučeno využití Institutu pro prosazování zájmů jedné části členské základy na úkor té druhé. Partnerem Institutu se tedy může stát výrobce oken a dveří splňující uvedenou podmínku podepsáním partnerské smlouvy. Členem Institutu může být pouze takový partner, který prokazatelně splňuje požadavky na řádné uvedení svých výrobků na trh a označení, doloží kvalitu svých výrobků a svolí se zpřístupněním parametrů svých výrobků technické veřejnosti na webu Institutu.

Vize Českého institutu otvorových výplní

Poskytování nezávislých odborných služeb a vzájemná výměna a poskytování a sdílení informací, které by zajistily výrobky s odpovídajícími vlastnostmi na českém trhu, podklady pro bezpečný návrh, použití a následné užívání stavebních výrobků určených a zabudovaných do výplní otvorů, to je maximální počet spokojených výrobců, projektantů, zhotovitelů, developerů, majitelů a uživatelů bytových jednotek a staveb.

Motto založení Českého institutu otvorových výplní

Mottem pro založení Institutu byl stav na trhu s těmito výrobky v České republice, dlouholeté oprávněné či méně oprávněné stížnosti na funkci zejména oken a dveří a otvorových výplní ve stavbě komunikované na konferencích Otvorové výplně stavebních konstrukcí a problémy malých, ale i velkých výrobců zejména oken a dveří na jedné straně a zhotovitelů a uživatelů staveb. Hlavní aspekty současného stavu:

 • okna a dveře jsou legislativně značně liberálními výrobky, je možné deklarovat takové vlastnosti výrobků a tyto uvést na trh, které pro obvyklé úrovně požadavků na stavby činí výrobky mnohdy v našich klimatických podmínkách a národních zvyklostech za uživatelsky rizikové,
 • existence klamavé reklamy,
 • neexistence uskupení zájemců zejména ze stran výrobců o prokazatelnou kvalitu oken a dveří.

Cíle Českého institutu otvorových výplní

 • Prosazování politiky prokazatelné kvality výrobků na trhu,
 • vzájemná součinnost při zpracovávání technických dokumentů Institutu,
 • ověřování kvality výrobků pro výplně otvoru uváděných na trh s využitím dokumentů posouzení shody a zpřístupnění nezávisle ověřených údajů technické veřejnosti,
 • ověřování a provádění zkoušek typů výrobků pro výplně otvoru se zaměřením pro jejich řádné sdílení partnerům a členům sdružení,
 • publikování informací o ověřených vlastnostech, ověřených firemních internetových odkazech na webové stránce ČIOV,
 • nezávislé testování výrobků na trhu,
 • energetické hodnocení oken, aplikace evropského hodnotícího systému EWERS (European Windows Energy Rating System),
 • správná aplikace postupů posuzování shody dle nařízení EP a EK 305/2011,
 • zkoušení a nezávislá dobrovolná certifikace pro český i evropský trh,
 • poskytování efektivní kombinace certifikačních výrobkových auditů i auditů systémů managementu s vydáním příslušných akreditovaných certifikátů,
 • poskytování podkladů a postupů pro zajištění řádného návrhu výrobků pro jejich použití ve výplních otvorů stavby,
 • řešení vad a poruch staveb ve vztahu k použitým výrobkům a parametrům stavby,
 • poskytování odborné a znalecké součinnosti při řešení reklamací,
 • nezávislé studie v oblasti kvality otvorových výplní,
 • informační servis o technických normách a jejich změnách, nových požadavcích na výrobky, výrobní procesy a systémy managementu,
 • smluvní vztahy a činnost výrobců ve výstavbě,
 • presentace partnerů a členů Sdružení na webových stránkách ČIOV,
 • pořádání seminářů a personálních školení.

První shromáždění

První shromáždění zájemců o činnost Institutu se konalo v rámci 7. celostátního odborného semináře otvorových výplní dne 16. října 2012. Shromáždění se účastnilo celkem 16 zájemců. Na zasedání představili zakladatelé Institutu Ing. Lubomír Keim, CSc., a René Růžička aspekty založení Institutu, své vize i cíle činnosti. Diskuse přítomných byla zaměřena na formu založení Institutu, podmínky partnerství a členství a postavení Institutu vzhledem k existujícím asociacím. Následná mailová komunikace výrobců, účastníků semináře, kteří se prvního shromáždění nezúčastnili, nasvědčuje tomu, že výrobci mají o činnost Institutu zájem.

Autor:
Foto: