DERBIGUM® – léty prokázaná kvalita a životnost střech

Belgická firma IMPERBEL N.V. – výrobce modifikovaných asfaltových pásů DERBIGUM® vytvořila koncem 80tých let soupis asi 30 staveb, ze kterých bylo zkušebním orgánem náhodně vybráno 15 objektů pro provedení zkoušky. Tyto projekty se bez výjimky týkaly střech z asfaltových pásů Derbigum, které byly položeny jako jednovrstvý systém. Zkouškami, které proběhly v roce 1990 byla pověřena nezávislá zkušební organizace z Nizozemí – BDA Dakadvies B.V. Průměrné stáří střech v období zkoušek v říjnu 1990 bylo přibližně 13 let, přičemž nejstarší střecha byla stará 16 let.

Proč byly střechy podrobeny takové zkoušce? Hlavním důvodem bylo získat představu o dlouhodobém chování krytiny Derbigum v jednovrstvém systému v různých podmínkách.

Zkoušky zahrnovaly například hlediska:
• vliv druhu podkladu a jeho chování na vlastnosti Derbigumu;
• vypracování a chování detailů;
• určení pevnosti v tahu, průtažnosti a tloušťky vzorků Derbigumu ze zkoumaných střech;
• určení odolnosti proti účinkům tangenciálních sil nové vrstvy Derbigumu nataveného na vzorky stejného pásu odebraného ze zkoumaných střech;
• určení přilnavosti Derbigumu na těch projektech, kde byl pokládán pomocí studeného lepidla;
• určení možnosti renovace střechy položením nové vrstvy Derbigumu na stávající hydroizolaci Derbigum;
• zkoumání vzorků s použitím fluorescentního mikroskopu.
Většina zkoumaných střech měla stáří mezi 14 a 16 lety. V době realizace střech (1974 - 1977), neexistovala všeobecná pravidla pro pokládku APP-pásů natavováním ani pro jednovrstvé aplikace. Na různých střechách byly zřejmé některé rozdíly: každý izolatér, který pracoval s Derbigumem, měl svůj vlastní přístup, i když existovaly obecné instrukce pro pokládku od výrobce. Takovým typickým rysem je »úprava přesahu lopatkou«, který představoval v první řadě ochranu vláknité rohože na vrchní straně proti prosakování vlhkosti. Nyní se tato »úprava přesahu lopatkou« považuje za ochrannou známku střech Derbigum a pracovníci, kteří mají zkušenosti s těmito pásy používají lopatku k tomu, aby utěsnili pásy okolo detailů, atd.
Přestože dřívější způsoby aplikace nejsou v souladu se současnými platnými pravidly pro pokládku, nebyly nalezeny téměř žádné nedostatky jako jsou uvolněné přesahy či kapiláry v příčných přesazích.

Jaké byly některé závěry zkušební komise v roce 1990?
• Pevnost v tahu vzorků Derbigum vykazuje stejné hodnoty jako u nového materiálu. Mělo by být pamatováno na to, že v té době nebyly formulovány žádné obecně platné kvalitativní požadavky. Řada výsledků splňuje dnešní požadavky pro kvalitu B, ale značné množství splňuje požadavky pro kvalitu A.
• Z testů odolnosti pásu proti účinkům tangenciálních sil (peeling test) provedených na vzorcích starého Derbigumu s novou vrstvou Derbigum aplikovaného na něm, vyplývá, že tato odolnost dosahuje stejných hodnot jako v případě nového Derbigumu položeného na novém Derbigumu.
• Výsledkem je skutečnost, že v případě potřeby renovace střechy, což může být očekáváno teprve až po období 20 až 25 let, může být nová vrstva Derbigumu snadno a spolehlivě aplikována přímo na povrch staré vrstvy.
• Přilnavost Derbigumu aplikovaného pomocí studeného lepidla na stávající střešní povrch (který však musí být dobře spojen s podkladem) je vynikající. To také platí pro Derbigum, aplikovaný pomocí studeného lepidla k plynosilikátovému betonu.
• Při zkouškách Derbigumu aplikovaného pomocí studeného lepidla na polyuretanovou pěnu se ukázalo, že přilnavost je určena delaminací PUR pěny.
Za takové výsledky by se jistě nestyděl žádný výrobce! Co však kdyby se po několika letech provedl nový průzkum na stejných střechách? Jakých výsledků bude dosaženo?
V roce 1995 proto IMPERBEL přistoupil k zopakování studie řady střech Derbigum, které byly zkoumány v roce 1990 mimo jiné s cílem porovnat výsledky obou studií. Zkouškami byla opět pověřena BDA Dakadvies B.V. Ze studie z roku 1990, která zahrnovala celkem 15 projektů, bylo vybráno 8 a zároveň byly ještě přidány další dva objekty, které byly staré minimálně 20 let. Je zajímavé, že z 15-ti projektů studovaných v roce 1990 už dva v roce 1995 neexistovaly a jeden nově zkoumaný - Obecní škola ISSE v Eindhovenu – měl být zakrátko zdemolován.

Jaké byly zaznamenány rozdíly oproti studii z roku 1990?
Zdálo se, že průměrná tloušťka pásu se zeslabila díky erozi. Avšak jednoznačně to nebylo možné říci, protože se naměřené hodnoty velmi lišily. Je třeba však poznamenat, že takové rozdíly jsou běžným jevem pro asfaltové střešní krytiny. Vypadalo to také tak, že se kvalita asfaltu horní vrstvy zhoršila. Opět to však nemůžeme jednoznačné stanovit kvůli značným rozdílům v kvalitě fotografií vzorků pořízených fluorescentním mikroskopem.

K jakým závěrům došla zkušební komise v roce 1995?
• Obecný stav, vzhled a výskyt nedostatků je srovnatelný s tím, co bylo zjištěno již při studii v roce 1990. To znamená, že stav a vzhled vrchní vrstvy z Derbigumu je dobrý až výborný.
• Ve dvou a brzy ve třech případech střecha z Derbigumu už přežila příslušnou budovu. Někoho by mohlo překvapit, že přibližná životnost pásů 50 let, jak se často předpokládá, je ve skutečnosti velmi realistická.
• Zdá se, že výsledná životnost střechy z Derbigumu bude hlavně určena kvalitou přesahů. To dodává ještě větší váhu současným instrukcím pro pokládku Derbigumu, zejména aby byly válečkem přitlačeny přesahy po jejich svaření hořákem či horkovzdušnou pistolí.
• Zdá se, že eroze vrchní vrstvy nezpůsobuje pouze postupnou redukci tloušťky, ale působí také zhoršení kvality bitumenu.
• Očekávaná životnost od 20 do 25 let, jak bylo zapsáno ve zprávě z roku 1991 je stále velmi realistická a může být ve skutečnosti prodloužena na 25 až 30 let, v závislosti na kvalitě provedení přesahů.


Proč mnozí volí na střechu krytinu DERBIGUM?
1. Bohatá směs APP-bitumenu (plastomer APP - ataktický polypropylen - tvoří 30 % objemu směsi) je dostatečně odolná proti působení UV (není potřeba žádný ochranný nátěr či minerální posyp v průběhu 30 let! - viz bod 4).
2. Dvě samostatné nosné vložky izolačního pásu (skelná tkanina, netkaný polyester) umístěné v horní třetině pásu umožňují, aby bylo pod spodní nosnou vložkou dostatečné množství asfaltové hmoty, která tvoří hydroizolaci (u 4 mm silného pásu je pod spodní výztuží stále min. 2,5 mm asfaltu, což v případě nosné vložky umístěné uprostřed pásu při stejné tloušťce není možné).
• Skelná mřížka také odráží UV záření a brání pronikání kyselých dešťů a tak významně přispívá ke zvýšené odolnosti pásu vůči stárnutí. Skelná mřížka dále poskytuje pásu rozměrovou stálost (pás nemá tendenci se deformovat vlivem změny teploty).
• Netkaný polyester dodává pásu pevnost proti roztržení a proražení.
3. Vysoký bod měknutí krycí vrstvy cca 150 °C způsobuje, že střecha je pochozí (např. seřízení antény, opravy, atd.) aniž by se pás poškodil i v letních vedrech. Pás je ohebný bez vzniku trhlin až do -20 °C.
4. Prokazatelná životnost pásů DERBIGUM je 30 let (zákazníkům jsou k dispozici odborné posudky od nezávislého kontrolního orgánu BDA DAKADVIES z let 1990 resp. 1995).
5. Zkoušky na pásech aplikovaných v extrémních polárních podmínkách souostroví Svalbard (odborný posudek zpracovaný Norským stavebním výzkumným ústavem z roku 1996, opět k dispozici) prokázaly, že pás DERBIGUM je vhodný jednovrstvý izolační systém do polárních oblastí Svalbardu a Skandinávie!
6. Záruku na materiál i na práci poskytujeme 10 let (v případě standardních střech), zákazník obdrží garanční list od výrobce krytý pojišťovnou S. A. Royale Belge, která přebírá zákonnou odpovědnost za výrobce.
7. Technologií lepením pásů za studena lze docílit:
• 100% přilnavosti k podkladu (není tu prostor pro kondenzaci vodních par na rozhraní dvou vrstev materiálu a následnou tvorbu »boulí«);
• lepidlo v množství cca 1 kg/m2 představuje další 1mm vrstvu hydroizolace;
• neexistuje nebezpečí propálení pásu (resp. nosné vložky) ani nedovaření pásu jako v případě natavování pásů;
• výrazně se snižuje nebezpečí požáru na střeše.
8. V současnosti výrobce dodává do České republiky pásy vhodné do požárně nebezpečných prostor DERBIGUM SP-FR resp. DERBICOLOR FR (viz certifikáty PAVÚS Praha – mimo jiné i na dřevěném bednění!), které doplněné studeným lepením jsou v těchto prostorách velmi vhodnou aplikací.
Autor:
Foto: Archiv firmy