GWS - Ochrana povrchových a spodních vod

U firmy Remmers najdete velkou škálu systémových řešení pro pokládku nových nebo sanaci starých podlahových ploch, jakož i pro ochranu průmyslových povrchů. Zvláštní místo zaujímá a dnes čím dál aktuálnější speciální systém pro ochranu nikoli staveb, ale přírody. Jedná se o systém nátěrů a povlaků ROFAPLAST GWS s funkcí ochrany povrchových a spodních vod a s osvědčením dle § 19g německého zákona o vodním hospodářství, uděleným Německým ústavem stavebních technologií (Deutsches Institut für Bautechnik) v Berlíně.

Proč GWS – povlaky?
„Zařízení ke skladování, plnění, výrobě a manipulaci, taktéž i k používání látek ohrožujících čistotu vod musejí mít takové vlastnosti a být instalována, udržována a provozována tak, aby se nebylo třeba obávat znečištění vod nebo jiné nepříznivé změny jejich vlastností.“ - citace z německého zákona o vodním hospodářství.


Majitel či provozovatel takového zařízení je dle citovaného zákona na území Německa povinen horní podmínku splnit a dodržet. Platí to jak pro nové, tak i pro stávající zařízení.
Systém ROFAPLAST GWS od firmy Remmers má také všeobecné osvědčení Úřadu pro stavební dozor dle stavebních a kontrolních zásad pro ochranu povrchových vod a splňuje dále uvedené požadavky citovaného zákona o vodním hospodářství:
• Nepropustnost a chemická odolnost proti skladovaným či užívaným kapalinám
• Odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
• Vysoká odolnost proti opotřebení
• Přemosťování trhlin v podkladním betonu
• Optimální schopnost k mytí
• Schopnost dekontaminace
• Provedení pouze na vhodné staré či nové podklady (armovaný beton či cementová mazanina)
• Vysoká přilnavost k podkladu
• Šíření požáru – min. třída B2

Případné dodatečné požadavky v závislosti na typu zařízení:
• Pojízdnost s měkkými pneumatikami (gumová nebo polyamidová kola)
• Protiskluzový povrch
• Schopnost svodu a odvodu elektrostatického náboje u vznětlivých nebezpečných kapalin tříd A1, A2 nebo B dle směrnice VbF
• Protiskluzový a zároveň elektricky vodivý povrch


Dle pravidel provádění umělohmotných litých nátěrů a povlaků je pro zajištění spolehlivosti systému nutno podklad nejdříve technicky prozkoušet a pak mechanicky opracovat. Zde musí naprosto bezpodmínečně být zajištěna nutná přilnavost litých povlaků či malt k nosnému povrchu. U nerovných podkladů je z důvodu zajištění stejné minimální tloušťky povlakového systému nutno nejdřív provést egalizaci a vyrovnání. Pro tento účel firma Remmers nabízí několik druhů litých či thixotropných stěrek, splňujících požadavky pokladky GWS-systému.

Systém Rofaplast GWS lze také upravit tak, aby odváděl elektrický náboj (varianta Rofaplast GWS-L). Tato volba je závislá na projektu a specifiku zařízení a na druhu chemických látek, proti kterým je ochrana budována. Tloušťka obou variant systému musí činit nejméně 2 mm.

Skladba systému ROFAPLAST GWS:
1. Rovný podklad – beton, cementová mazanina
2. ROFAPLAST GWS-GRUND
3. (pouze u GWS-L) síť samolepicích měděných pásek
4. (pouze u GWS-L) ROFAPLAST LEITSCHICHT W
5. ROFAPLAST GWS-DECKDalší zvláštní předností systému je velká flexibilita, zaručující přemosťování trhlin nad 0,3 mm. Tím se rozumí, že podkladní beton musí být armovaný tak, aby nedocházelo ke tvorbě prasklin. Flexibilita povlaků řeší mikrotrhliny povrchu v důsledku střídajících se teplotních cyklů. Jak již bylo řečeno, každé zařízení pro skladování, plnění, výrobu či manipulaci a používání látek ohrožujících čistotu vod musí podle druhu látek splňovat určité podmínky.


U některých z nich je nutno vytvořit záchytnou vanu, do které by v případě havárií vytekla nebezpečná kapalina. U těchto záchytných van zpravidla nejsou přípustné žádné dilatační spáry. Tomu musí odpovídat také konstrukce vany a podkladní beton. Pomocí materiálů ROFAPLAST GWS pak je taková vana povlečena vcelku včetně svislých stěn. Pro nanášení na svislé plochy je pro zvýšení thixotropnosti k tekutým povlakům přidáváno vždy 1 až 2 % hmoty Rofaplast Stellmittel.
V kontaktu podlahy se stěnami je tvořen fabionek z plastické epoxidové malty. V případě, že se nejedná o záchytnou vanu nebo projekt připouští dilatační spáry, ty jsou pak řešeny v systému spárovacích a těsnících tmelů ALBON. V nabídce je několik druhů polyuretanových tmelů s vysokou odolností proti různým chemikáliím.


Zatížitelnost systému ROFAPLAST GWS:
Chemická: dle stavebních a kontrolních zásad pro látky ohrožující čistotu vod skupin médií 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 6b, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.2
Mechanická: střední (povlaky jsou pojízdné)

Vzhled povrchu:
Struktura: hladká, nerovnosti podkladu vyrovnává pouze nepatrně (tento úkol musí být předem řešen samostatně)
Barva: oblázkově šedá
Lesk: lesklý


V oblasti ochrany přírody a konkrétně ochrany půdy, povrchových a spodních vod a v návaznosti na systém GWS v nabídce firmy Remmers najdete také řešení pro: • Záchytné vany a jímky v obytném sektoru
• Záchytné jímky ve vnějším prostředí
• Zařízení pro čištění a dekontaminaci odpadních vod
• Difúzně otevřené těsnící stěrky na podklady s negativní vlhkostí
• Betonové či ocelové kontejnery na kapaliny znečišťující přírodu


Technologie Remmers jsou podřízeny následující zásadě: „Všechny systémy pro ochranu naší společné přírody musí být osvědčené a otestované dle odpovídajících platných zákonů a směrnic“.
Autor: Ing. Stefan Stanev
Foto: Archiv firmy