Izolace spodní stavby – zkuste Remmers

Vlhkost je příčinou téměř většiny druhů poškození nejen spodních staveb. Použitelnost a životnost stavby závisí rozhodující měrou také na její izolaci. Platí to pro střechy, fasády, sokly a zvláště pro podlaží pod úrovní terénu. Vlhkost v těchto prostorách způsobuje značné a někdy i trvalé škody. Dochází nejen k poškození stavební konstrukce, ale i ke zhoršení klimatu uvnitř těchto prostor a na to navazující vznik plísní, které rovněž negativně ovlivňují naše životní prostředí.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro stabilitu budovy je proto dostatečně a kvalitně zaizolované, a tedy suché zdivo. Málokterá společnost nabízí tak široké spektrum řešení dané problematiky jako společnost Remmers. Z výsledných efektů, vyplývajících z know-how používaných systémů a zkušeností Remmers, mají zákazníci užitek na celém světě více než 65 roků.

Dodržujeme zákonné předpisy – státní normy příp. doplněné odbornými směrnicemi

Nejznámější a nejpoužívanější české státní normy pro tento obor jsou ČSN P 730600 – hydroizolace staveb – základní ustanovení, ČSN P 730606 – hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – základní ustanovení a ČSN 730610 – hydroizolace – sanace vlhkého zdiva – základní ustanovení.

Účinnost a stálost stavební izolace závisí na jejím odborném doporučení, výběru a samozřejmě provedení. Pro utěsnění stavební konstrukce, a to zejména té části, která je v kontaktu s terénem, pak platí v případě novostaveb i aktuální znění normy DIN 18195, část 1–10. Některé z postupů v této normě lze tedy i použít pro stávající objekty nebo-li jejich sanace. Protože by se ale některé, i když obecně uznávané postupy, nedaly použít pro určité provádění izolací staveb, vyplňuje tento legislativně prázdný prostor Vědeckotechnická společnost pro ochranu staveb a péči o stavební památky WTA svými prováděcími směrnicemi, na jejichž základě lze pak tyto systémy aplikovat. Důležitými směrnicemi WTA jsou pak směrnice č. 4–6 pro tzv. „Dodatečné utěsnění stavebních dílů v kontaktu s terénem”. Tyto směrnice popisují sanaci zdiva od analýzy přes projektování až po samotné provedení izolací.

Známé a hojně používané směrnice WTA:

 • 4-4-04 – injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti (připravuje se nová 4-10-14)
 • 4-5-99 – vlhkost a salinita zdiva
 • 4-6-05 – použití živičných stěrek i proti tlakové vodě
 • 2-9-04 – sanační omítky
 • A již zmíněná norma DIN 18195 – použití živičných izolačních stěrek i v oblasti tlakové vody.

Co je vlastně WTA?

Wissenschaftlich Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety vznikla v Německu v roce 1976 jako organizace sdružující vědce, odborníky z praxe a další specialisty s cílem maximálně zkvalitnit sanační práce na historických objektech.

Příčiny poškození zdiva v kontaktu s terénem

Voda a soli způsobují největší množství škod na stavbách. Viditelnými následky jsou vlhké mapy na zdivu, narušená struktura, pískování, plošné opadávání omítky nebo v nejhorším případě úplná destrukce stavební konstrukce.

Provlhlé zdivo kromě toho i poškozuje zdraví uživatelů objektů. Hygienicky závadné jevy, např. plísně se na provlhlých stavebních částech vyskytuji zpravidla v kombinaci i s obtěžujícím zápachem.

Na sanaci takových poškození standardní výrobky zpravidla nestačí, neboť nesplňují požadovaný dlouhodobý efekt. V takovém případě se musí použít speciální stavební hmoty, např. systémy izolačních stěrek nebo sanačních omítek vysoce odolných vůči solím, např. síranům.

Pomoci výrobků a systémů Remmers, vybraných podle druhu a rozsahu poškození, lze pro takřka všechny problémy najít řešení.

Příčiny, které poškozují stavební konstrukci:

Zatížení deštěm a odstřikující vodou – vlhkost proniká neexistující nebo porušenou izolací do zdiva. Hygroskopická vlhkost – soli ve zdivu mají hygroskopickou vlastnost, takže váží vlhkost ze vzduchu a okolí a ukládají ji v hmotě stavby. Kondenzace – na chladnějších plochách, kde vznikají ve zdivu tepelné mosty, se vodní pára sráží na vodu. Vlhkost prosakující zvenčí – vlhkost proniká chybějící a nebo poškozenou vnější izolací do obvodového zdiva nebo základové desky. Vzlínající vlhkost – vlhkost proniká přes chybějící a nebo poškozenou vodorovnou izolaci nebo přes nefunkční vnější izolaci do zdiva a kapilárně vzlíná.

Čtyři případy vlhkostního zatížení

Účinnost a trvanlivost stavební izolace závisí na různých faktorech. Jedním z nejpodstatnějších je volba správného izolačního systému v závislosti na druhu vlhkostního zatížení. Teprve správné určení zátěže umožňuje trvale fungující izolaci stavby.

Zemní vlhkost

Zemní vlhkost je kapilárně vázaná voda v terénu. Kapilárními silami proniká dále proti gravitaci. Zemní vlhkost vždy existuje jako minimální zatížení v kontaktu s terénem.

Zemní vlhkost

Nezadržená prosakující voda

Nezadržená prosakující voda zatěžuje izolaci podobně jako v případě zatížení zemní vlhkostí. Abychom zabezpečili zdivo pro případ tohoto zatížení, musí být do oblasti kolem stěn a do podlahy zabudován drenážní systém dle DIN 4095.

Nezadržená prosakující voda

Zadržená prosakující voda

Zadržená prosakující voda působí hydrostatickým tlakem na izolaci. Soudržnou zeminou nemůže voda dostatečně rychle prosáknout do podzemní vody a hromadí se proto ve spodní části stavby směrem vzhůru. Zátěžový stav je definován pouze při menší hloubce základu než 3 m pod úrovní terénu. Hladina spodní vody musí být minimálně 300 mm pod spodní hranou základové desky. Vyplývá to z mnohaletých zkušeností.

Zadržená prosakující voda

Tlaková voda zvenčí

Tlaková voda zvenčí je pro izolace stejné zatížení jako případ dočasně stojící prosakující vody. Na rozdíl od tohoto případu je však hladina spodní vody méně než 300 mm pod spodní hranou základové desky.

Tlaková voda zvenčí

Systém KIESOL

Již více než 65 let je společnost Remmers specializovanou firmou pro všechny druhy utěsnění staveb. Tisíckrát osvědčená standardní řešení doplňují mimořádně rychlé a hospodárné systémy a speciální řešení pro jednotlivé objekty. Proto společnost Remmers doporučuje prostředek Kiesol Standard, který je rovněž základním krokem pro všechny těsnící a hydroizolační systémy Remmers.

Vlastnosti

 • Má zpevňující účinek.
 • Odpuzuje vodu (hydrofobní účinek).
 • Zužuje póry.
 • Zabraňuje pronikání solí do zdiva.
 • Urychluje tuhnutí.
 • Zlepšuje přilnavost, odolnost proti oděru a pevnost povrchu.
 • Vodou ředitelný systém a zároveň ekologicky nezávadný.
 • Zvyšuje odolnost vůči chemikáliím až po silný stupeň zatížení dle DIN 4030.

Oblasti použití

 • Složka systému pro utěsnění staveb.
 • Speciální penetrace a hloubková mineralizace pod hydroizolační systémy Remmers.
 • Hloubková ochrana – mineralizace pro injektáž zdiva proti „kapilárně vzlínající vlhkosti”.
 • Minerální systémové složky dodatečné izolace zevnitř

  Systém KIESOL je možné použít skoro na každý minerální podklad. Směrnice WTA 4-5-99 a 2-9-04 popisují správný postup při použití vnitřní izolace a sanační omítky. Předpokladem je solidní příprava podkladu. Všechny nepevné části podkladu snižují adhezi pro další sanační vrstvy, a proto musí být odstraněny. Zmíněná směrnice WTA stanovuje odstranit degradovanou omítku až do výšky min. 80 cm nad solné výkvěty nebo do výšky představující tloušťku samotného zdiva nad poškozenou zónou.

  Křehké a solemi poškozené spáry musejí být vyškrábány do hloubky 15–20 mm. Pokud je podklad správně připraven, zůstane na konci přípravy čistý, hrubý a nosný povrch zdiva. Zde se pak systém KIESOL, jehož jednotlivé komponenty vykazují vzájemnou pojivost-adhezi, optimálně a trvale spojí s podkladem.

  Oblasti použití

  Dichtspachtel

  • Vodotěsná malta na rychlou opravu výtluků a dutin.
  • Vyrovnání spár a povrchových nerovností.
  • Vytváření těsnících klínů.

  Sulfatexspachtel schnell

  • Dodatečná vnitřní izolace sklepů i pro zasolené podklady.
  • Sanace soklů.
  • Horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti v oblasti napojení stěn na základovou desku.
  • Izolace nádrží proti tlakové vodě působí zevnitř.

  Vlastnosti a aplikační možnosti produktů Sulfatexschlämme a Dichtspachtel jsou zde spojeny v jednom výrobku.

  Schéma provedení dodatečné izolace zevnitř:

  Příprava podkladu – dokonale očistíme zdivo od nepevných částí a proškrábeme ložné spáry do hloubky cca 15–20 mm. Nanášení penetrace – Kiesol Standard (ředíme vodou v poměru 1:1) nanášíme rovnoměrně. Silně savé podklady (např. cihly) předem dokonale navlhčíme vodou. Adhezní můstek – v průběhu zasychání penetrace Kiesol Standard naneseme metodou „čerstvé do čerstvého” stěrku Sulfatexschlämme jako adhezní můstek. Vyrovnání těsnicí maltou – opět metodou „čerstvé do čerstvého” vyrovnáme všechny nerovnosti pomoci těsnící malty Dichtspachtel.

  Těsnicí klín – také těsnicí klín na rozhraní svislé a vodorovné plochy se vytvoří z těsnící malty Dichtspachtel.

  Utěsnění vnitřního zdiva – utěsnění hydroizolační stěrkou Sulfatexschlämme/Sulfatexspachtel schnell provádíme nejméně ve dvou pracovních krocích. V případě tlakové vody 3 vrstvy!

  Omítkový podhoz – izolační skladbu zakončíme většinou omítkovým podhozem Remmers Vorspritzmörtel. Aplikuje se 100% krytím na druhou (třetí), ještě čerstvou vrstvu stěrky v oblasti nad izolací.

  Sanační omítkové systémy

  Úkolem sanačních omítkových systémů je dlouhodobě udržovat líc zdiva v suchém stavu, bez výkvětů a chránit zdivo tím, že se soli ukládají v omítce a jsou tak odstraňovány ze zdiva. Pro dosažení tohoto účinku působí sanační omítkové systémy dvojím způsobem:

  • Sanační omítka odpuzuje vodu, zůstává však přitom vysoce prodyšná, což způsobuje posunutí místa odparu z povrchu do omítky.
  • Podkladní omítka působí jako vrstva pro ukládání soli. Vlhkost v kapalné formě může pronikat zdivem spolu s rozpuštěnými solemi, které se difúzí dostávají sanační omítkou do podkladní omítky, kde se ukládají.

  Abychom těmto požadavkům nejen stačili, nýbrž je i v nejvyšší možné míře splnili, potřebujeme pro rozlišení funkcí různé vnitřní prostory pórů (porosita) v podkladních a sanačních omítkách.

  Rozlišujeme:

  • Kapilárně neaktivní, prostřednictvím provzdušňovače vytvořené „tenzidové vzduchové póry”, které jsou vhodné především pro sanační omítky.
  • Kapilárně aktivní póry vytvořené přidáním speciální lehčené příměsi, které jsou použitelné hlavně pro podkladní omítky.

  Vlastnosti

  • Vysoká schopnost jímání soli díky porozitě struktury.
  • Armování vlákny.
  • Vhodné i pro strojní zpracování.
  • Prodyšné a podporující vysychání.
  • Aplikace v jednom kroku do tloušťky 30 mm.
  • Objem pórů > 50 %.
  • Použitelné bez utěsnění zdiva do stupně 40 % zavlhčeného zdiva.

  Oblasti použití

  Grundputz

  • Podkladní a porézní jádrová omítka pro následné vrstvy sanační omítky.

  Sanierputz altweiβ

  • Všechny běžné opravy omítek v interiérech i exteriérech.

  Sanierputz schnell WD

  • Drobné sanace s rychlým provedením v průběhu jednoho dne!
  • Energetické zhodnocení a zvýšení tepelného standardu.

  Sanierputz Universal HS

  • Mechanicky namáhaná místa, zvláště v oblasti soklu.
  • Vysoce zasolené podklady.

  Dokonale provedená dodatečná izolace zvenku
  =
  dlouhodobá spolehlivost navzdory extrémním zatížením

  U zavlhčeného zdiva, které je v kontaktu s terénem, je jedním z nejspolehlivějších řešení pro jeho sanaci a izolaci tzv. „vnější dodatečné utěsnění zdiva”. Výklad pro provádění těchto izolací najdeme ve směrnici WTA 4-6-12/D „Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí v kontaktu se zeminou” a 4-6-05 „Použití živičných izolačních stěrek i v oblasti tlakové vody”. Vedle detailní diagnostiky škod na stavbách a přípravných prací pro podklad popisuje směrnice také různé izolační materiály, jako např. plastem modifikované silnovrstvé živičné stěrky nebo minerální těsnící stěrky.

  Také utěsnění podezdívek – soklů musí vyhovovat náročným požadavkům, neboť i podezdívka je vystavena nejrůznějším zatížením vodou. Na podezdívce, v místech kam dopadá odstřikující voda, na částech tvořících přechody nebo dotýkajících se terénu se musí rovněž provést pevná a spolehlivá izolace. Dle osvědčené metody Remmers to znamená utěsnit místa podezdívky zatížená odstřikující vodou minerálními stěrkami s vysokou odolností vůči síranům, vytvořit bezpečnou zónu s přesahem nejméně 20 cm a místa dotýkající se terénu utěsnit hmotou Profi-Baudicht 2K nebo Multi-Baudicht 2K s optimální přídržností.

  Schéma provedení dodatečné vnější izolace pod terénem a nad terénem:

  Pod terénem:

  Srazíme hranu předsunuté betonové základové desky. Separační vrstvy je třeba kompletně odstranit. Nanášení penetrace – Kiesol Standard (ředíme vodou v poměru 1:1) nanášíme rovnoměrně. Silně savé podklady (např. cihly) předem dokonale navlhčíme vodou. Adhezní můstek – v průběhu zasychání penetrace Kiesol Standard naneseme metodou „čerstvé do čerstvého” stěrku Sulfatexschlämme jako adhezní můstek. Vyrovnání těsnicí maltou – opět metodou „čerstvé do čerstvého” vyrovnáme všechny nerovnosti pomocí těsnící malty Dichtspachtel. Těsnicí klín – také těsnicí klín na základové desce se vytvoří z těsnicí malty Dichtspachtel a opět metodou „čerstvé do čerstvého”.

  První izolační vrstva pod úrovní terénu – po vyschnutí vyrovnávací vrstvy Dichtspachtel nanášíme první izolační vrstvu stěrky Profi-Baudicht 2K nebo hybridní stěrkou Multi-Baudicht 2K.
  Druhá izolační vrstva – jakmile již nelze poškodit první vrstvu, nanášíme druhou vrstvu stěrky Profi-Baudicht 2K.
  Tepelná izolace – po vyschnutí živičné nebo hybridní stěrky nalepíme tepelnou izolaci (např. ze styroduru) rovněž pomocí živičné nebo hybridní stěrky na celou plochu izolace. DS-Systemschutz – montaž ochranné drenážní folie DS-Systemschutz a ukotvení pomocí lišty DS-Abschlussleiste ve výšce horní hrany terénu.

  Nad terénem:

  Utěsnění soklu nad terénem – utěsnění hydroizolační stěrkou Sulfatexschlämme provádíme nejméně ve dvou pracovních krocích. Omítkový podhoz – omítkový podhoz Remmers Vorspritzmörtel se aplikuje se 100% krytím na druhou, ještě čerstvou vrstvu stěrky v oblasti nad izolací. Sanační omítka – produkt Sanierputz Universal HS naneseme nejdříve 24 hodin po aplikaci omítkového podhozu jako soklovou omítku (rozumí se nad terénem). Izolace omítky – na rozhraní lišty DS-Abschlussleiste a omítky fasády nalepíme na lištu a zdivo samolepicí těsnicí pásku Fugenband SK.

  Prověřená spolehlivost od A do Z

  Na základě „zkušebních osvědčení německého státního stavebního dozoru” jsou definovány minimální požadavky na kvalitu a vlastnosti výrobků. Produkty Remmers se mohou nad rámec těchto požadavků používat i pro zvláště namáhaná místa ve starých budovách. Ve spolupráci s vysokými školami, zkušebními ústavy a jinými výzkumnými zařízeními vyvinula firma Remmers výrobky vyznačující se jedinečnou trvanlivostí, variabilitou a výkonností.

  Autor: Remmers
  Foto: Archiv firmy Remmers s.r.o.