Problémy suché výstavby v rámci vnitřního zateplení

V současné době se rozšířil fenomén vnitřního zateplení formou provedení předstěny např. sádrokartonem (tzv. suchá výstavba) s tepelným izolantem. Tato řešení se v hojné míře využívají někdy i jako eliminace vzniku plísní, například v provozech s vysokým podílem vnitřní vlhkosti, spolu s deskami, které jsou vhodné do těchto provozů, jako jsou například stropy různých vývařoven, kuchyní, aj.

Výše uvedená řešení nemusejí být vždy špatná, ale ze zkušeností bych je v mnohých případech nedoporučoval, neboť nejsou podložena průzkumem přímo v místě a následným výpočtem. Lidé se totiž často neptají, co budou od budoucí konstrukce požadovat, co se v konstrukci bude dít během její životnosti, apod.

Následně se potom při rekonstrukcích přesvědčujeme, že tato řešení mají pouze relativně krátkou životnost a jsou plná kondenzované vody a plísní. Hlavní chybou při těchto řešeních je zanedbání samotného průzkumu přímo v místě, nepoložení si otázek, co konstrukce má do budoucna řešit, co se od ní očekává, a v neposlední řadě provést výpočet, jestli navrhované řešení dokáže absorbovat a následně odpařit příslušné množství vlhkosti. Regulace klimatu, zateplení, aj. ve vnitřních prostorách budov, není úplně jen tak jednoduché řešení, jako například vnější zateplení budov. Při těchto vnitřních řešeních se často opomíjí detaily, které jsou pro budoucí konstrukci důležité z hlediska funkčnosti, životnosti a komfortu v užívání.

SLP CS desky a inteligentní tepelná izolace na vnitřní stěny Remmers IQ-Therm

Zde představím dva nejdůležitější systémy od firmy Remmers, které vám mohou pomoci, pokud tyto problémy již máte. Když se rozhodnete pro vnitřní zateplení a budete respektovat výše uvedené, potom se s nimi problémům vyhnete.

SLP CS desky

Prvním případem a možným řešením, které spadá do systému spíše suché výstavby (eliminují se co nejvýše mokré procesy), jsou SLP CS desky. Tento systém se hodí právě do vnitřních prostor, které mají problémy s kondenzací vodních par, například právě provozů zatížených vysokou vnitřní vlhkostí. Výše uvedený sytém izolačních desek pro regulaci vnitřního klimatu od firmy REMMERS se s výhodou hlavně využívá k sanování plísní v místnostech při rekonstrukcích, trvalému odstranění zatížení kondenzovanou vodou na vnitřních stranách obvodových stěn a tím spojených jevů, jako je zatuchlý zápach, opadávání vnitřní omítky, uvolňování nátěrů, tapet, atd. a v neposlední řadě je tento systém možno použít i jako dodatečné vnitřní zateplení.

Desky SLP CS

Výše uvedený systém se skládá z:

  1. čističe stěn a odstraňovače plísňových sporů – Sporenbinder, nebo BFA koncentrát (v případech, že je stěna, či strop již napaden plísní),
  2. lepidla pro následné nalepení desek – Antsetzmörtel SLP,
  3. desek z křemičitanu vápenatého armovaného buničinou – Remmers SLP CS,
  4. vyrovnávacího přípravku pro nerovné plochy – Schimmel-Sanierspachtel,
  5. konečného nátěru – Schimmel-Sanierfarbe, nebo Schimmel-Protect.

Princip tohoto systému spočívá v tom, že jakmile se v konstrukci vytvoří kondenzát, nastává silný kapilární transport tekuté vody. Kondenzát se rozptýlí uvnitř tepelně-izolační desky a výrazně se tak sníží lokální zatížení kondenzovanou vodní párou. Klimatické podmínky v místnosti, jako je například vlhkost vzduchu a rozložení teploty, se tímto způsobem podstatně zlepší. Toto je možno díky použití desek na bázi křemičitanu vápenatého (kalciumsilikátové), které díky jejich extrémní nasákavosti (až 77 %) a nízké hustotě (220–360 kg/m3) jsou předurčeny k odvádění kondenzátu. Alkalinita, zásaditost, je šťastnou vlastností, která zcela zabraňuje růstu plísní. Další jejich šťastnou vlastností je tepelná vodivost. Součinitel tepelné vodivosti je na hodnotě λ = 0,063 W/(mK). Z toho vyplývá i jejich užití jako dobrého tepelného izolantu. Výše uvedený systém byl vyvinut hlavně s ohledem na sanování plísní a vodních kondenzátů.

Inteligentní tepelná izolace na vnitřní stěny Remmers IQ-Therm

Druhým systémem zaměřeným na zateplení je inteligentní tepelná izolace na vnitřní stěny Remmers IQ-Therm, který spojuje kapilární otevřenost, tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti vzduchu v jednom systému. Tento systém se s úspěchem využívá v situacích, kdy například kvůli požadavkům památkové péče, nebo jiným požadavkům, je možnost stavebních úprav omezena a je nutno najít kompromis mezi tepelnou ochranou a bytovým komfortem, případně nutností zachování historické fasády.

Výše uvedený systém firmy Remmers se skládá z:

  1. lepidla pro nalepení desek – iQ-Fix,
  2. desek z křemičitanu vápenatého a vysoké tepelně izolační organické pěny – iQ-Therm,
  3. kapilárně aktivních omítek – iQ-Top, nebo iQ-Top SP,
  4. kapilárně aktivní tmelicí stěrky – iQ-Fill, nebo iQ-Fill Q4,
  5. konečného nátěru – iQ-Paint, nebo iQ-Paint ST.
Remmers iQ-Therm
Remmers iQ-Therm
Remmers iQ-Therm

Výhody této konstrukce spočívají v mimořádné vysoké tepelně izolační schopnosti (součinitel tepelné vodivosti je na hodnotě λ = 0,031 W/(mK)). Další výhodou je vysoká kapilární aktivita systému, tím pádem snížení vzdušné vlhkosti a vytvoření příjemného klimatu. Třetí výhodou je použitelnost ve všech budovách a obytných prostorech, aniž by došlo ke změně vzhledu z vnějšku, a možnost zateplení pouze částí objektu.

Závěr

Závěrem bych chtěl říci, že oba výše zmíněné systémy firmy Remmers jsou velice účinné, ale nelze je úspěšně aplikovat bez zpracovaných a propočítaných detailů, které jsou podmíněny dokonalým stavebně-technickým průzkumem a odbornou konzultací. Proto jsem se nechtěl pouštět do diskuze, zda systém suché výstavby, či mokré je lepší, nebo horší, ale každý systém se dá použít výhodně pro každý speciální případ. Systémy Remmers jsou na špičkové úrovni, ale bez propočtů a technického poradenství, které firma nabízí, jsou i tyto systémy, tak jak mnoho dalších, degradovány. Proto si firma právě na svém poradenství a technických zkušeností zakládá a staví.

Autor: Petr Štěpnička
Foto: Archiv firmy Remmers s.r.o.