Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Vyhodnocení energetické náročnosti budov programy firmy PROTECH

Vývojem souboru programů TZB pro projektanty se pracovníci firmy PROTECH spol. s.r.o. Nový Bor zabývají od roku 1989. Za toto období bylo v České republice a na Slovensku prodáno 2 800 právním subjektům cca 3500 licencí. Obchodní zastoupení na Slovensku zajišťuje je firma HERZ s.r.o. Bratislava.

Soubor programů je průběžně vyvíjen a aktualizován jak z hlediska vývoje hardware a software, tak zejména z hlediska vývoje legislativy a potřeby praxe. Obsah tištěných dokumentů je průběžně upravován dle požadavků uživatelů.
Dokumenty ze všech programů lze exportovat do formátu PDF. Libovolnou část dokumentu lze uložit do systémové schránky a použít v jiných dokumentech. S programy je dodávaná neustále doplňovaná a aktualizovaná databáze výrobků ze všech oblastí TZB. Počet položek v katalozích firmy PROTECH se blíží číslu 200 000.


V současné době lze soubor programů rozčlenit na následující tématické okruhy
A) Tepelné ztráty a hodnocení energetické náročnosti budov
B) Návrh hydraulických okruhů a jejich vyregulování (otopné soustavy, podlahové vytápění, rozvody vody včetně cirkulace)
C) Kotelny (větrání kotelen, návrh komínů, výpočet emisí, posouzení možnosti umístění spotřebičů plynů)
D) Honoráře (tvorba nabídkových cen za projektové práce a inženýrské činnosti podle systému UNIKA i podle metodiky ČKAIT)

Tématický okruh Tepelné ztráty a hodnocení energetické náročnosti budov:
Program TOB – je určen k výpočtům podle ČSN 73 0540:2004 Tepelná ochrana budov

• tepelný odpor a součinitel prostupu tepla
• průběh kondenzace ve stavební konstrukci a roční bilance kondenzace vodních par
• pokles dotykové teploty podlahových konstrukcí
• hodnocení konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou

Práce s programem je podporována katalogem stavebních materiálů. Katalog obsahuje položky z ČSN 73 0540-3:2002 a údaje fyzikálních veličin řady výrobků používaných na obvodové a střešní pláště.


Program TZ –Výpočet tepelných ztrát umožňuje následující výpočty:
• výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění podle ČSN 06 0210 je možné provádět po místnostech nebo obálkovou metodou
• součinitele prostupu konstrukcí lze zadávat do úlohy z klávesnice, vybírat z katalogu nebo přímo zadávat s využitím dialogových oken programu TOB
• výpočet rozdělení tepelných ztrát mezi jednotlivé konstrukce
• připravuje se modul pro výpočet podle ČSN EN 12831:2005-Výpočet tepelného výkonu.

Podle řady dalších ČSN, vyhlášek a metodických pokynů provádí program TZ tyto výpočty:
• výpočet potřeby energie na vytápění podle metodiky ČEA
• výpočet potřeby tepla na ohřev TUV podle ČSN 06 0310:2001
• výpočet potřeby paliva na vytápění a ohřev TUV
• rozdělení potřeby energie a paliva na jednotlivé měsíce otopného období
• výpočet a tisk dokumentu Energetický štítek budovy podle ČSN 73 0540:2004 a podle vyhlášky 291/2001 Sb.
• výpočet a tisk dokumentu Energetický průkaz budovy podle vyhlášky 291/2001 Sb.

S podporou rozsáhlé databáze otopných těles lze do místností navrhnout:
• otopná tělesa nebo akumulační kamna
• pro vybranou skupinu místností provést návrh akumulační elektrokotelny.

Průběžně jsou upravovány tiskové výstupy a program aktualizován v návaznosti na metodické pokyny vydávané MŽP, které předepisuje požadavky na náležitosti k žádostem o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.


Spolupráce s CAD systémy
Mimo standardní zadávání všech údajů z klávesnice je průběžně rozšiřována spolupráce s různými CAD systémy. Zde se vyskytuje široká paleta možností od přebírání jednotlivých rozměrů místností, až po předání všech údajů o celém objektu jedním stisknutím tlačítka. Způsob předání dat závisí převážně na možnostech CAD systému a možnostech distributora CAD systému provádět případné potřebné úpravy.

V současné době jsou k dispozici následující možnosti:
• přímé předání všech údajů o rozměrech jednotlivých místností a jejich konstrukcí umožňuje spolupráce s programem PITCAD, který v ČR nabízí firma PITSOFT Ostrava. Všechny údaje o nakreslených místnostech jsou předány jedním příkazem.
• podpora ze strany programu CADKON TZB 2D firmy AB Studio Praha. Při zadávání jednotlivých rozměrů konstrukcí obklopujících místnost lze jednotlivé údaje z výkresu přebírat kliknutím.
• novinkou v nabídce je modul Stabilita a zisky, který obsahuje podporu k přebírání rozměrů konstrukcí z výkresů zobrazených v ACAD R14 a vyšších verzích a k přebírání rozměrů zobrazených ve verzi LT ACAD.


Pokud to CAD systém umožňuje, pokračuje spolupráce i v oblasti schémat a výpočtu otopných soustav.

Modul Stabilita a zisky rozšiřuje výpočty programu TZ o:
• výpočet průběhu poklesu teploty po ukončení vytápění (zimní stabilita místnosti)
• výpočet vzestupu teploty v místnosti v letním období (letní stabilita místností)
výpočet tepelných zisků zasklenými plochami obvodového pláště v topném období podle ČSN 73 0542:1995
Popis postupu při vyhodnocení energetické náročnosti budovy
1. S využitím spolupráce programu TZ a programu TOB můžeme do úlohy zadat potřebné konstrukce tvořící plášť. U každé konstrukce lze zadat dvě varianty skladby konstrukce, v případě výplní též různé rozměry a součinitele prostupu tepla
2. Z nabídky vybereme volbu Energetický štítek a ze zadaných konstrukcí sestavíme plášť budovy. Zadáme objem a povrch budovy.
3. Program vypočítá a vyhodnotí všechny energetické ukazatele stanovené vyhláškou 291/2001 Sb a ČSN 73 0540:2004. Přepínač variant zobrazí výsledky pro různé varianty konstrukcí.
4. Pokud jsou použity stavební konstrukce s tepelnětechnickými vlastnostmi podle platných předpisů a objekt po tomto výpočtu nevyhovuje (což je velice častý případ), je ještě možné v souladu s vyhláškou 291/2001Sb. provést výpočet tepelných zisků z oslunění, podle platných norem.
5. K tomuto výpočtu lze použít modul Stabilita a zisky, který umožňuje výpočet tepelných zisků zasklenými plochami obvodového pláště v topném období podle ČSN 73 0542:1995.

Tepelné zisky zasklenými plochami obvodového pláště v topném období
Výpočet je prováděn podle ČSN 73 0542:1995 – Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov. Tento výpočet umožňuje porovnat, jak se bude měnit hodnota měrné spotřeby tepelné energie ev za otopné období vypočítaná podle vyhlášky 291/2001 Sb v rámci výpočtu údajů pro energetický štítek, vlivem různých druhů použitých skel, velikosti zasklené plochy a orientace zasklených ploch vůči světovým stranám. Na základě těchto výpočtů lze provést návrh úpravy zasklených ploch tak, aby byla snížena výsledná hodnota ev a tak dosaženo lepšího hodnocení objektu ukazatelem stupně energetické náročnosti SEN. Při zadávání jednotlivých prosklených ploch a jejich orientace ke světovým stranám je třeba zkontrolovat, zda v otopném období nebude uvažovaná zasklená plocha zastíněna vůči slunci okolní zástavbou. V případě trvalého zastínění by měla být této ploše přiřazena orientace na sever. U zasklených ploch orientovaných na sever je roční hodnota globálního slunečního záření tvořena jen difúzní složkou globálního slunečního záření. Zohledněním zastínění posuzované plochy v průběhu otopné sezóny nemůže dojít k nadhodnocení tepelných zisků zasklenými plochami.


Tématický okruh Honoráře
K této problematice nabízí firma PROTECH jen jeden program, který v sobě zahrnuje dvě výpočtové metody.
• metodu podle publikace Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, který vydává UNIKA. V návaznosti na každoroční aktualizaci sazebníku UNIKA provádí firma PROTECH aktualizaci
• metodu podle publikace Výkonový a honorářový řád, který jako metodickou pomůckou vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Další informace o souboru programů firmy PROTECH lze nalézt na www.protech.cz.
Autor: Ing. Zdeněk Ryšavý
Foto: Archiv firmy