Hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu ECO-ACTIV®

Střešní povlaková krytina z pásů z SBS modifikovaného asfaltu ECO-ACTIV®, kterou vyrábí společnost Icopal Vedag CZ, umožňuje díky posypu Noxite® působením UV záření odstraňovat znečištění z ovzduší.

Čerstvý vzduch je složen převážně z dusíku a kyslíku a je nezbytný pro život. Každý člověk vdechne asi 10 m3 vzduchu za den. Od počátku rozvoje průmyslu přetváří lidská činnost atmosféru, mění klima a dále se zhoršuje kvalita vzduchu, který dýcháme.

Znečištění ovzduší a jeho dopady na planetu

Mezi tyto škodlivé látky patří oxidy dusíku (NOx) – dráždivé plyny, které pronikají do plic a mohou způsobovat dýchací potíže u citlivých osob, bronchiální hyperaktivitu u dětí, zvýšené množství infekcí průdušek. NOx umožňují vznik ozonu v nejnižší vrstvě atmosféry.

V létě jsou limity škodlivých látek stanovené pro ochranu zdraví ve velkých městských aglomeracích často překračovány (městské a příměstské zóny). Hlavním zdrojem emisí NOx je automobilová doprava, průmyslová výroba a sektor výroby elektrické energie. Kromě těchto faktorů je topný výkon NO2 až 310-krát vyšší než CO2, což způsobuje zahřívání planety a zvyšuje skleníkový efekt.

Boj proti znečištění a škodlivým účinkům přináší úpravy provozu a snížení emisí škodlivých plynů. Ale dnes je již možné odstranit vytvářené znečištění pomocí použití stavebních materiálů odstraňujících znečištění. Mezi tyto materiály patří například střešní povlaková krytina z pásů z SBS modifikovaného asfaltu ECO-ACTIV®.

Schéma přeměny oxidů dusíku (NOx) na vedlejší produkty působením UV záření

Popis systému

Asfaltové pásy ECO-ACTIV® jsou samostatně chráněny posypem Noxite®, materiálu na bázi TiO2 (oxid titaničitý ve formě anatasu), prvek s vlastnostmi autokatalýzy. Posyp Noxite® pokrývající povrch asfaltového pásu přeměňuje za přítomnosti slunečního záření (UV) škodlivé oxidy dusíku (NOx) na vedlejší produkty, které jsou při dešťových srážkách odplavovány z povrchu pásu.

Tento systém odstranění znečištění za přítomnosti slunečního světla byl ověřen v laboratoři ve venkovních podmínkách a také v Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Výsledný efekt odstraňující znečištění je trvalý po celou dobu životnosti hydroizolačního pásu.

Poznámka: Obsah dusičnanů v odpadní vodě je nižší než obsah dusičnanů v běžné balené minerální vodě. Vedlejší produkty rozkladu NOx nemají dle laboratorní analýzy žádný měřitelný vliv na odtokové poměry.

Princip fotokatalýzy oxidu titaničitého (TiO2) byl prokázán v Japonsku v roce 1970. Nyní je využíván v mnoha odvětvích (zdravotnictví, automobilismu, městském stavebnictví, v materiálech pro interiéry i exteriéry staveb) a jeho využití se během příštích deseti letech pravděpodobně násobně zvýší.

Příklad:

Během jednoho roku je při zastřešení 10 000 m2 pásem ECO-ACTIV® odstraněno znečištění vyprodukované:

  • deseti vznětovými (dieslovými) vozidly po ujetí 20 000 km za rok,
  • třiceti dvěma vozidly se zážehovými motory po ujetí 20 000 km za rok.

Výhody a použití hydroizolačních pásů

Mezi důležité výhody hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu ECO-ACTIV® patří:

  • Schopnost čištění ovzduší: likvidace škodlivých sloučenin oxidů dusíku (NOx).
  • Jednoduchá a bezpečná pokládka: tradiční pokládka pásů z SBS modifikovaného asfaltu.
  • Univerzální použití: natavení nebo mechanické kotvení asfaltového pásu.
  • Osvědčené řešení: patentovaný systém a osvědčení inovace CSTB1).

Popsané hydroizolační pásy lze použít:

  • na nepochůzné ploché střechy s hydroizolační vrstvou na povrchu,
  • do nadmořské výšky 900 m.n.m.,
  • nosná konstrukce střechy může být železobetonová, ocelová nebo dřevěná. Podklad tvoří silikátové vrstvy, ocel, dřevo, tepelná izolace, původní hydroizolační vrstva z asfaltových pásů,
  • minimální doporučený sklon střechy je 2 %.

Pomoc při ochraně životního prostředí

Příspěvek asfaltového pásu ECO-ACTIV® na odstranění znečištění ovzduší zapadá do koncepce HQE Standard (High Quality Standard – ekologické normy pro zelené budovy ve Francii), ale v obecnější rovině do všech projektů, které respektují principy udržitelného rozvoje. Systém ECO-ACTIV® odpovídá přání zadavatelů orientovaný na ekologické stavebnictví.

¹) CSTB – Stavební výzkumné a technické centrum, Francouzský institut, člen UEAtc
Autor: Ing. Josef Kubát
Foto: Archiv firmy