Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

I výtah dokáže spotřebovanou energii vrátit

Vyšší úspora energie se stává větší a větší výzvou dnešní doby. Nejenom z důvodů ochrany životního prostředí, ale také z ekonomických důvodů se každým rokem zvyšuje význam úspory energie. Stejně jako je problematika životního prostředí velice komplexní a je téměř nemožné ji kompletně pokrýt, následující text je zaměřen pouze na energetické požadavky instalovaného výtahu.

Výtah nepotřebuje energii pouze pro zvedání nákladu, ale také ji spotřebovává v klidovém stavu!

Tento klidový stav může být podstatnou částí celkové energetické spotřeby, zvlášť pokud je výtah používán pouze zřídka.

Energetická účinnost v tomto případě znamená, že by vertikální přeprava měla být provedena pokud možno s co nejvyšší účinností. Na tu má vliv účinnost pohonu, účinnost šachty a spotřeba výtahu v klidovém stavu. Právě z těchto důvodů je nyní jasné, že díky nízké úrovni tření v šachtě, nízké spotřebě výtahu v klidu a vysoké účinnosti na straně pohonu a jeho komponentů může být výkonová a energetická náročnost minimalizována. Pro posouzení a zařazení výtahů do tříd energetické účinnosti, podobně jako je tomu běžně třeba u lednic, je u výtahů uznávána norma – standard VDI 4707 z roku 2009, která byla vypracována Asociací německých inženýrů VDI. Jedná se sice o nezávislou organizaci a jejich normy jsou dobrovolné, ovšem VDI 4707 se stala uznávaným standardem pro posouzení energetické účinnosti. Jednoduše řečeno do třídy A patří výtah, který má v klidu příkon menší nebo roven 50 W a plně zatížený nespotřebovává při jízdě více než 0,56 mWh/(kg·m). Rozdělení výtahů do tříd viz tabulka 1. Ovšem celá záležitost je ještě složitější. Dnešní technologie již umožňují používat rekuperační jednotky. Kdy ji ale použít? Výtah jezdí hodinu denně a 23 hodin je v klidu. V tomto případě rekuperační jednotka spotřebovává energii 23 hodin bez vracení energie do sítě a pouze hodinu je účinná pro úsporu. Proto renomovaní výrobci rekuperačních jednotek předloží výpočet, který ukáže, zda investice do rekuperační jednotky se vyplatí nebo ne. Posuzuje se zde návratnost investice do rekuperační jednotky. Naše firma si nechává každý případ spočítat a teprve na základě výsledku nabídne zákazníkovi tuto jednotku i s informací, do kdy se investice vrátí. Třída A tedy bude mít jiný význam pro výtahy, které jezdí pouze malou část dne a jiný význam pro výtahy, které jezdí trvale např. ve třísměnném provozu.

Tab. 1: Třídy energetické účinnosti výtahů dle VDI 4707

Energ. třída Max. spotřeba při jízdě
(mWh·kg-1·m-1)
Max. klidová spotřeba
(W)
Max. souhrnná spotřeba
pro provozní třídu 3*)
(mWh·kg-1·m-1)
A 0,56 50 0,89
B 0,84 100 1,50
C 1,26 200 2,58
D 1,89 400 4,54
E 2,80 800 8,09
F 4,20 1600 14,78
G > 4,20 > 1600 > 14,78
*) Spotřeba energie na přepravený kilogram a metr se započítáním klidové spotřeby. Čísla platí pro výtah o hmotnosti 630 kg pohybující se rychlostí 1 m/s a pracující v režimu provozní třídy 3 (celková doba jízdy 1,5 h/den).

Hlučný výtah? To je minulost. Vsaďte na úsporná a tichá řešení

Elsa nabízí od ledna 2013 nové řešení řízení synchronních bezpřevodových pohonů. Novinka spočívá v použití frekvenčních měničů, u nichž není nutno již používat stykače ani pro spouštění a ani pro zkratování vinutí synchronních pohonů, které je nutné při odbrždění a pohybu kabiny vlastní vahou a které se používá v některých případech pro vyprošťování osob. Nové technické řešení nemá vliv na cenu a bude již používáno standardně.

Výtahy ELSA jsou při použití bezpřevodového pohonu Ziehl Abegg až o 20 % úspornější

Výhody nového řízení

 • Bezstykačový provoz: Dvoukanálová aktivace měniče nahrazuje motorové stykače. Toto řešení převyšuje požadavky DIN EN81.
 • Elektronické zkratování: Metoda, která je zaregistrována pro získání patentu, zabraňuje nekontrolovatelnému zrychlení motoru v případě otevřených brzd.
 • Integrované EMC komponenty: Normy elektromagnetické kompatability jsou bezpečně dodrženy pomocí integrované síťové tlumivky a odrušovacího filtru přímo v měniči.
 • Hlídání brzd v souladu s EN81-A3: Certifikovaná funkce pro hlídání brzd motoru v případě použití jako brzdícího elementu proti neúmyslnému pohybu kabiny.
 • Funkce autotuning pro asynchronní motory: Náš měnič automaticky určí data asynchronního motoru pomocí několika zkušebních jízd.
 • Podpůrné funkce pro zkoušku výtahu: Například pro testování funkce EN81-A3.

Jedna univerzální jednotka pro montáž v šachtě nebo ve strojovně

Stejná jednotka může být nainstalována přímo na zdi v šachtě nebo v rozváděči ve strojovně. Absence stykačů přináší nižší spotřebu energie a nižší hlučnost výtahů. Všichni víme, co přináší spínání stykačů, pokud je rozváděč na stěně sousedící s bytovou jednotkou. Toto je nyní odbouráno a výtahy splňují přísné normy na hlučnost výtahů v obytných domech.

Co přináší nové řízení zákazníkovi?

 • Žádný spínací hluk,
 • nižší náklady za kabeláž, systém je součástí frekvenčního měniče,
 • rychlé uvedení do provozu,
 • menší potřeba místa v rozváděči,
 • bezpečný provoz výtahového systému,
 • nižší náklady na spotřebu energií.

Elsa se vždy specializuje a umí nabídnout řešení dle požadavků zákazníka. A právě díky bezpřevodovým pohonům a bezstykačovému řízení mohou být realizovány výtahy s opravdu vysokými nároky na nízkou hlučnost a nízkou spotřebu el. energie. Přesto hlučnost zařízení je pro každou instalaci specifická, a proto se provádí měření v případech atypických instalací.

Co znamená hlučnost a jak lidé vnímají hlučnost?

Lidé nejsou schopni rozeznat změnu úrovně hluku o 1 dB, to je pro lidský sluch příliš malá změna. Našemu pocitu „to je o polovinu hlučnější, nebo naopak o polovinu tišší" odpovídá hodnota asi 10 dB. Vlivy hluku na člověka a úrovně hlučnosti při vybraných situacích ukazují tabulky 2 a 3.

Tab. 2: Lehmannovo dělení vlivu hluku na člověka

Pásmo dB(A) Název Popis
0 0 bezzvukovost pro člověka škodlivá
1 do 30 pásmo ticha normální přírodní prostředí, pohyby lidí, apod.
2 30–65 pásmo relativního hluku při dlouhodobém působení může být škodlivý
3 65–90 pásmo absolutního hluku škodlivý hluk, tovární haly, velké křižovatky
4 90–110 pásmo specifického vlivu hluku poškozování sluchu, startující letadla
5 nad 110 akutní nebezpečí hluk působí bolest, škody na vnitřním sluchu

Tab. 3: Úroveň hlučnosti vybraných situcí

db civilizace příroda
10 šum počítače let mouchy
20 tikot náramkových hodinek šustění listí
30 šepot větřík
30–35 hlukové pozadí v obytné čtvrti (noc) tichá zahrada
40–45 hlukové pozadí v obytné čtvrti (den) štěbetání ptáků
60 běžný rozhovor žabí kvákání
120–130 letadlo vzdálené 30 m výbuch sopky

Časté dotazy od zákazníků

Musí být v kabině výtahu telefon?

Někteří zákazníci jej vítají, ale protože jeho používání je hrazeno, jsou často i odsuzovány a dodavatel výtahu stále zodpovídá dotazy, zda je jejich instalace v kabině výtahů povinná. Odpověď je jednoduchá – EN 81-28 jasně telefon pro nouzovou signalizaci v kabinách výtahů požaduje. Mnozí mohou namítnout, že normy nejsou závazné i když se jedná o EN, ale v případě telefonu je k dispozici silnější právní předpis, který telefony nekompromisně předepisuje. Jde o Nařízení vlády 27/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se doslova píše: 4.5 Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou. 4.9 Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být konstruováno a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez normální dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala normální záchranný zákrok.

Součástí kabiny výtahu musí být bezpečnostní telefon

Musí být provedeny rekonstrukce starých výtahů?

Vyjádření generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna k problematice bezpečnosti starých výtahů, které pronesl dne 20. 1. 2013 v hlavní relaci zpráv ČT 1 v neděli večer – „Řada výtahů nemá prvky, které jsou teď nezbytné, ale to samo o sobě neznamená, že užívání těchto výtahů je nebezpečné. Je třeba dodržet podmínky, za kterých je lze bezpečně užívat” – je zarážející pro celou technickou veřejnost, která má trochu povědomost o historii provozu technických zařízení na území ČR a o stavu nazírání na tuto oblast v EU a technicky vyspělých státech.

Pravdou je, že bezpečnost výtahů je dána technickou úrovní daného státu nebo technickou úrovní obecně. Je jisté, že to, co stačilo v 70. a 80. letech, dnes již stačit nebude. To platí o letadlech, vodní dopravě, automobilovém průmyslu a také o výtazích pro dopravu osob a osob a nákladů. Staré výtahy tedy jsou bezpečné, ale na technické úrovni 80. let. Dnes jsou známa rizika jejich používání a růst technické úrovně i vědy dává možnost se jim vyhnout. ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů jasně stanovují minimální bezpečnost jednotlivých bezpečnostních prvků výtahů.

Povinnost zvyšovat bezpečnost výtahů na základě bezpečnostních rizik zjištěných při inspekčních prohlídkách prováděných autorizovanými osobami ČR vyplývá i z obecných právních předpisů zohledňujících specifické podmínky provozu výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, jako jsou např. zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanský zákoník) v případě použití výtahu při plnění základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, nebo nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) v případě, že je výtah provozován v prostředí, na které se tento právní předpis vztahuje. Dnes již opravdu nestačí k naplnění bezpečnosti výtahů opatření typu „TAM SI NESTOUPEJ”, „DEJ SI POZOR”, „STŮJ BEZ HNUTÍ” a podobně.

Co musí obsahovat smlouva na výměnu či rekonstrukci výtahu a na co si dávat pozor?

Dnes je na českém trhu velké množství českých firem i nadnárodních společností. Každá firma má nějakou svoji obchodní taktiku. Proto je důležité, aby si každý dobře promyslel všechny otázky na případného dodavatele rekonstrukce výtahu nebo nového výtahu. Pro každou smlouvu jsou samozřejmostí identifikační údaje dodavatele a odběratele, popis rozsahu prací u rekonstrukce nebo technická data nového výtahu, právní a legislativní podmínky dodávky, termín, harmonogram, cena, způsob platby, záruka...

Smlouva by podle mého měla obsahovat i požadavek na kompletní technickou dokumentaci v takovém rozsahu, aby servis na výtahu v budoucnu mohla dělat jakákoliv firma mající k této činnosti oprávnění a servisní podmínky. Výtah jako vyhrazené zařízení nemůže být provozován bez náležitého servisu.

Každý zákazník má právo si na trhu vybrat i dodavatele odborného servisu. Zde již může vzniknou problém. Každá firma používá jiný systém řízení. Většinou jsou tyto systémy a informace o nich dostupné a používají se světově uznávané protokoly, u nichž je zajištěn další vývoj, který je kompatibilní a servis lze převzít kteroukoliv firmou. Jsou ale i takové firmy, které nepoužívají běžné komunikační protokoly a používají pouze protokoly vyvinuté ve svých laboratořích. Protože se jedná o jejich know-how, nepředají informaci již nikomu a zákazník je na této firmě potom závislý napořád, neboť změna servisní firmy znamená změnu celého systému elektroniky řízení výtahu. Smlouva na servis musí vždy obsahovat přesný rozsah prací nabízených v paušálu, aby se minimalizovaly platby, které vlastně v paušálu nebyly uvedeny a zákazník si toho nevšiml. Dále zde musí být jasně stanovena hodinová sazba. Dobré by bylo i stanovit cenu na opravu nebo výměnu nejchoulostivějších částí výtahu (výměna frekvenčního měniče, výměna tlačítka ve stanici, výměna motoru a elektroniky řízení dveří a systému řízení výtahu, výměna displeje, výměna komunikátoru – telefonu).

ELSA nabízí do 31. 1. 2014 možnost řešit rekonstrukci výtahu na etapy, aniž by byl zvýšen celkový náklad. Finanční investice bude rozdělena do delšího časového období. Již po první etapě bude výtah úspornější a tišší

Rozšíření nabídky firmy ELSA

V loňském roce byly naše výrobní prostory dovybaveny moderními nástroji na opracování plechů. Nově tedy nabízíme zámečnické práce na vysekávacím centru, svářečské práce svářeče se státními zkouškami, dělení materiálu na hydraulických nůžkách, ohýbání na ohraňovacím hydraulickém lisu, práce na soustruhu, frézce, magnetické brusce a bodové sváření šroubů a matek k plechu. Mimo dodávky kompletních výtahů si u nás můžete objednat i výrobu např. rozváděčových skříní, různých konzol, hydraulicky natáčené radlice na sníh a sypký materiál, připojitelné k vysokozdvižnému vozíku atp. V oblasti elektro nabízíme mimo kompletní výroby výbavy elektro pro výtahy i zhotovení rozváděče a různých elektrických a elektronických zařízení dle požadavku.

Také vás zveme do naší podnikové prodejny Elektron v Bezručově ulici 2 v Jihlavě, kde si můžete vybrat z širokého sortimentu elektronických součástek. Myslím, že kutilové, milovníci elektroniky, si zde přijdou na své.

Další novinkou na trhu v oblasti výtahů, mimo již zmíněný frekvenční měnič bez nutnosti použití stykačů, je nabídka na kompletní výměnu elektroinstalace výtahu v případě, pokud je již elektroinstalace nespolehlivá a neobsahuje všechny dnes vyžadované funkce nebo je špatně přístupná běžným servisním firmám. Pro výtahy se samočinnými dveřmi si můžete u nás pořídit tzv. předotevírání automatických dveří. Jde o otevírání automatických dveří již při dojezdu do stanice, což výrazně zrychlí provoz výtahu.

Akční nabídka na rekonstrukce výtahů

Akční nabídka je platná do 31. 1. 2014 a je zaměřena na možnost řešit rekonstrukci výtahu na etapy, aniž by byl zvýšen celkový náklad, a finanční investice bude rozdělena do delšího časového období. S prvotní nižší investicí bude již odstraněno větší množství rizik z Inspekčních prohlídek výtahů.

Rekonstrukce je rozdělena na 1. etapu v rozsahu výměna stroje, rozvaděče a s tím přímo související vybavení šachty a kompletní zařízení strojovny a 2. etapu v rozsahu šachta, vybavení šachty, kabina, rám kabiny, protiváha a šachetní dveře. Všechny díly, které se namontují v první etapě, budou použity i pro druhou etapu bez jakéhokoliv navýšení nákladů. Standardně je již počítáno se zvýšením nosnosti a velikosti kabiny samozřejmě s ohledem na velikost šachty. Nabídka obsahuje nejmodernější vybavení výtahů i s velmi úsporným pohonem firmy Ziehl Abegg.

Využitím této akce získáte přímou slevu ze standardní ceny jak na první, tak na druhou etapu, kterou upřesníme v případě vašeho zájmu. Tím již po rekonstrukci strojovny budete mít výtah, který je:

 • vybaven frekvenčním měničem s technologií nevyžadující silové stykače pro řízení pohonu v rozváděči<0x000A>(další snižování spotřeby, hlučnosti a zvýšení spolehlivosti – odpadají mechanické části),
 • spolehlivější a tím i v budoucnu s nižšími náklady na servisní činnost,
 • má energeticky úspornější provoz až o 20 % při použití bezpřevodového pohonu Ziehl Abegg,
 • provoz strojovny bude naprosto bez hluku.

Závěr

Firma ELSA, spol. s r.o. působí ve svém oboru již více než 20 let. Kromě toho, že celou dobu odvádí práci kvalitně a neustále přichází s novinkami, nezapomíná ani na oblast kultury a sportu. Na Vysočině finančně podporuje řadu aktivit, ze kterých bychom za redakci rádi zmínili dvojici jezdců Horácké Rally Michal Pokorný a Petra Veselá, kluby FC Vysočina a HC Dukla Jihlava, Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a kopanou Vysočina či kulturní akce Festival vína a Festival sborového umění.

¹ Redakčně upravila Helena Hejhálková
Autor: Jan Havel
Foto: Archiv firmy