UZIN HydroBlock System je vyroben ze surovin s velmi nízkým obsahem emisí, čímž výrazně napomáhá k zachování zdravého ovzduší.

Inspirace u sousedů: ekologické řešení díky technologii UZIN HydroBlock System

V německé mateřské škole bylo z důvodu dodržení stanoveného termínu jejího dokončení nutné vyřešit problém se zbytkovou vlhkostí podlahového cementového potěru. Vhodným řešením se stal systém UZIN HydroBlock System, skládající se ze dvou speciálních penetrací a speciální stěrkovací hmoty, který vyhověl veškerým požadavkům. Vedle vysoké účinnosti disponuje i ekologickou značkou Modrý anděl a splňuje mezinárodně uznávané certifikační standardy DGNB, BREEAM a LEED.

Na pozemku vedle stávající mateřské školy se zastupitelé města Künzelsau v Bádensku-Württembersku rozhodli postavit novou školku. Při rozhodování o nové dvoupodlažní dřevostavbě s ložnicemi, hernami, kancelářemi a skladovacími prostory byl kladen velký důraz na ekologii, použití materiálů s minimálními emisemi i celkovou udržitelnost. Rovněž termín dokončení celé stavby byl jasně stanoven a provedení pokládky muselo být realizováno přesně v rámci časového harmonogramu. Bezprostředně po nastěhování do nové budovy měla být totiž zbourána sousední stará školka a na uvolněném pozemku dobudován ještě nový venkovní areál s dětským hřištěm.

Při rozhodování o nové dvoupodlažní dřevostavbě byl velký důraz kladen na ekologii, použití materiálů s minimálními emisemi i celkovou udržitelnost.

Jednotlivé řemeslné práce na sebe tedy musely přesně navazovat, a proto bylo potřeba navrhnout takové řešení, které by odpovídalo požadavkům zadavatele a přitom bylo rychlé, spolehlivé a komfortně proveditelné. Kvůli blížícímu se termínu stěhování navíc nebyl dostatek času na to, aby stačil řádně vyschnout podlahový cementový potěr o tloušťce přibližně osm centimetrů se zabudovaným podlahovým vytápěním (v souladu s předepsanou normou, podle níž je provedení pokládky podlahové krytiny na vytápěnou konstrukci plovoucího cementového potěru možné teprve při dosažení maximální zbytkové vlhkosti 1,8 % CM). Bylo proto nutné řešit jeho zvýšenou zbytkovou vlhkost. Volba padla jednoznačně na ekologický systém UZIN HydroBlock System.

Nejprve se válečkem nanáší první penetrační nátěr žluté barvy UZIN Hydro Primer 1, kterým vytvoříme vrstvu přilnavou k podkladu.

Podklad rychle zralý pro pokládku – díky spolehlivé uzávěře zbytkové vlhkosti

V souladu s normou DIN 18365 „Podlahářské práce” je nutné podklad prověřit z hlediska jeho vhodnosti pro provedení pokládky vrchní podlahové krytiny. Mimořádně důležitá je přitom kontrola vlhkosti potěru. Ten lze považovat za zralý k pokládce krytiny až tehdy, kdy je jeho míra vlhkosti v souladu s normovanými hodnotami.

V případě stavby této mateřské školy vykazovala průběžná kontrola podkladu stále příliš vysoké hodnoty vlhkosti, a to kolem 2,3 % CM. Termín dokončení stavby si však žádal rychlé řešení; na ploše 500 metrů čtverečních bylo nutné co nejdříve položit novou podlahovinu a přitom bezpodmínečně dodržet veškeré normy. Zvolená systémová uzávěra UZIN HydroBlock System skládající se ze tří komponentů – dvou speciálních penetračních nátěrů a speciální cementové stěrkovací hmoty s vysokou adsorpční vlastností – umožňuje ekologické uzavření zbytkové vlhkosti cementových potěrů až do výše 5 % CM. Na vytápěných konstrukcích, tak jako v tomto případě, je tento systém účinný do zbytkové vlhkosti 2,5 % CM. Pevnost této systémové speciální stěrkovací hmoty je přitom C35-F6.

Po 60 minutách od nanesení první žluté penetrační vrstvy lze nanést i penetraci modré barvy UZIN Hydro Primer 2, která zvyšuje systémovou přilnavost následné stěrkovací hmoty.

Jak funguje ekologická uzávěra proti vlhkosti?

Po dokonalém zbroušení a vysátí potěru je nejprve válečkem nanesen první penetrační nátěr (žluté barvy) UZIN Hydro Primer 1, kterým vytvoříme vrstvu přilnavou k podkladu. Tato penetrace rovněž váže povrchový prach a vykazuje velmi rychlou dobu schnutí. Po 60 minutách je válečkem možné nanést i druhou penetraci (modré barvy) UZIN Hydro Primer 2, která zvyšuje systémovou přilnavost následné stěrkovací hmoty. Doba nutná pro vytvoření filmu a správné vyschnutí je 12 hodin. Jako třetí komponent přichází na řadu speciální cementová stěrkovací hmota UZIN Hydro LevelStar v minimální tloušťce tři milimetry. Díky své mimořádné porézní struktuře váže poslední zbytek vlhkosti, který ještě provzlínal oběma penetračními nátěry. Tato stěrkovací hmota rovněž vykazuje mimořádně dobré vlastnosti rozlivu, a díky tomu vytváří dokonale hladký povrch. Celý tento systém, jak již bylo zmíněno, představuje dokonalé ekologické řešení šetrné k přírodě a zdraví. Veškeré komponenty jsou mimořádně chudé na emise a systém je označen symbolem EMICODE EC1 a Modrým andělem. (Rozmíchávání základního nátěru, tak jak je běžné u penetrací na bázi reaktivních pryskyřic, není v tomto případně potřeba.) Barevné rozlišení obou penetrací navíc usnadňuje zpracovateli práci a šetří čas. Ve výsledku je garantováno dodržení stavebního harmonogramu a zajištění ekologického způsobu výstavby.

Barevné rozlišení penetrací usnadňuje zpracovateli práci a šetří čas.

Výrazná redukce emisí skleníkových plynů

UZIN HydroBlock System je vyroben ze surovin s velmi nízkým obsahem emisí s cílem snižování množství CO2, čímž výrazně napomáhá k zachování zdravého ovzduší a přispívá k ochraně životního prostředí a zdraví člověka. To je obecně nastolený trend společnosti UZIN Utz. V porovnání s běžnými systémy na uzávěru zbytkové vlhkosti na bázi epoxidových pryskyřic představuje UZIN HydroBlock System redukci skleníkového plynu CO2 při aplikaci na ploše tisíc metrů čtverečních až o 3,3 tuny! To je zhruba stejné množství emisí, které vyprodukuje osobní automobil se spotřebou asi osm litrů na 100 kilometrů při jízdě na vzdálenost 16 tisíc kilometrů. Ekologický systém UZIN HydroBlock System při přípravě podkladu s uzávěrou zbytkové vlhkosti snižuje spotřebu primární energie asi o 64 % a uhlíkovou stopu CO2 asi o 60 % ve srovnání s běžně používanými výrobky. Rovněž ekologický způsob balení penetrací formou CUBE it Simple (Bag-in-Box) přispívá nejenom k lepšímu transportu a manipulaci, ale snižuje i objem odpadu a umožňuje prakticky úplné spotřebování obsahu.

Doba nutná pro vytvoření filmu a správné vyschnutí prvních dvou vrstev UZIN HydroBlock System je 12 hodin. Jako třetí komponent pak přichází na řadu speciální cementová stěrkovací hmota UZIN Hydro LevelStar.

Pokládka ekologické podlahové krytiny na parotěsně uzavřený podklad

Díky použití systému UZIN HydroBlock System bylo možné ve velmi krátkém čase přikročit k pokládce podlahové krytiny s vědomím, že podkladová konstrukce dokonale odpovídá všem stanoveným normám na rovinnost, vyzrálost, pevnost a zároveň požadavkům na ekologii a udržitelnost. Tyto parametry šetrné k životnímu prostředí byly systémově doplněny zvolenou elastickou homogenní enomerní podlahovou krytinou Upofloor Zero, která neobsahuje žádné PVC, změkčovadla ani chlor a přispívá ke zdravému vnitřnímu klimatu. Zároveň je velice odolná vůči mechanickému poškození a vůči vlivům chemikálií, zkrátka jde o ideální podlahovou krytinu pro mateřské školy. Jako lepidlo bylo použito osvědčené disperzní univerzální lepidlo UZIN KE 2000 S, vyznačující se mimo jiné vysokou konečnou pevností při krátké době odvětrání. Je vhodné na teplovodní podlahové vytápění a pro prostředí s velmi vysokým zatížením. Samozřejmě i toto lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí (EC 1 Plus) je označeno symbolem Modrého anděla.

Harmonogram stavby dodržen – děti si mají kde hrát

Díky použití systému UZIN HydroBlock System byl dodržen časový harmonogram stanovený pro provedení pokládky podlahové krytiny na podklad se zvýšenou zbytkovou vlhkostí. A na otázku: „Mají si děti kde hrát?” můžeme s uspokojením odpovědět: „Mají. Na dokonale izolované a bezpečné podlaze!”

Objekt: mateřská škola (nová stavba)

Plocha: 500 m2

Kladečské materiály: UZIN HydroBlock System, lepidlo UZIN KE 2000 S

Autor: UZIN 1)
Foto: Uzin Utz

1) redakčně upraveno